Klasselotteri-Kollektører fra Middelfart 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Middelfart
blev oprettet som en mindre postekspedition i forordningen af 24.12.1625 og bipostkontor pr. 05.01.1770. 10.04.1795 blev det opgraderet til pakkepostkontor og 01.01.1824 til Brev-og Pakkepostkontor (DDPE-III, s. 620). I 1770 var der forbindelse til hovedruten Haderslev-Nyborg (til København), der gik over Assens via sideruten Assens-Middelfart.

Folketællingerne
viser, at Middelfart havde et indbyggertal på 736 i 1769, 651 i 1787, 1.019 i 1801 og 1.402 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Middelfart
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ivarsen, Christian1753-1754, 1767Agentf. o. 1706 / ?
Ingen nævnt1768-1770 
Betzer, Johannes1771-1786Kjøbmandf. o. 1744 / ?
Brandt, jens1787-1821Postmester, Cancellieraadf. o. 1738 / 19.02.1823
Bendzen, Friderich Wilhelm1822-1830Kiøbmand og Consulf. o. 1794 / ?

Middelfart Kollektørsegl
Brandt
Jens Brandt. 1787-1821. Og
Friderich Wilhelm Bendzen. 1822-1830.
Af brevet, der er vist som nr. 7, ses, at Friderich Wilhelm Bendzen må have arvet postmester
Jens Brandts kollektørstempel, da denne døde 19.02.1823. Begges efternavne begynder med "B".

Middelfart Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6-1
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer
  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Christian Ivarsen. (FT-1787).
  3. Johannes Betzer. (FT-1787).
  4. Jens Brandt.
  5. Friderich Wilhelm Bendzen. (FT-1834).

Tak
til Carsten Bjerg, Odense, www.skanfil.no, Torben Malm, Viby J, Thomas Høiland, Morten Pieper, Brøndby, Ole Laursen, Østerbro, og Kaj Erik Ullerup, Beder, for venligt udlån af de herunder viste Middelfart-bancobreve.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-middelfart-baum15.
(Gengivet med venlig tilladelse af Carsten Bjerg, Odense).
1. Udateret Bancobrev fra collecteur Brandt i Middelfart
Teksten på brevet lyder:

N o 15/
Velædle
Hr: Inspecteur Baumgarten
            ved Classe=Lotteriet
Lotterie Penge    
i/
Kiøbenhavn

På bagsiden ses igen "N o 15", der antages at være Baumgartens egen nummerering af brevet. Desuden ses hvad brevet indeholdt: "Banko-Sædler 28 rd" samt kartenummer og porto: "1 - 4".

"8 - " kan være brevets kartering for forsendelsen til Assens - for herfra at blive transporteret til København.

Bagsiden bærer kun postkontorets C7-segl, men postmesteren var også collecteur, så han havde sandsynligvis ikke haft behov for et personligt kollektørsegl.

Takseringen følger 31.12.1773-placaten (da brevet er sendt før 28.02.1788-forordningen trådte i kraft). Denne siger bl.a., at Banco-Sedler 1-100 Rdlr. skulle betales som for 1 brev. Enkeltbrevstaksten fra Middelfart (over Assens) til København var 4 Lß, jf. Kapitel 13:

1-100 Rdlr.: 1 × 4 Lß = 4 Lß

som det også fremgår af brevets bagside. Portoen mellem Middelfart og Assens udgjorde på det tidspunkt 2 Lß og er sandsynligvis erlagt kontant af collecteuren/postmesteren. Brevet blev som vanligt frigjort ved Baumgarens modtagerattest.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-middelfart-skanfil.
(Gengivet med venlig tilladelse af www.skanfil.no og Torben Malm).
2. Indvendig dateret - 29.04.1789 - bancobrev fra collecteur Brandt i Middelfart
Teksten på brevet lyder:

N o 21/ (på hovedet)
Velædle     Slagelse
N o 21/ (retvendt)
Hr: Lotterie=Inspecteur Baumgarten
            ved Classe=Lotteriet
Klasse Lotteries
Penge
   
til/
Kiøbenhavn

På bagsiden anføres indeholdet: "Banko=Sædler 121 R dlr" samt i første omgang kartenummer "2 - ", der antages at være Middelfarts kartenummer vedr. brevet, der skulle sendes via Assens. Her er det blevet omkarteret og portoen anført: "3 - 6".

Bagsiden bærer kun Middelfart postkontors C7-segl, men postmesteren var også collecteur, så han havde sandsynligvis ikke haft behov for et personligt kollektørsegl. (I Skanfils beskrivelse af brevet var anført, at der er TO C7-postsegl, men da det andet segl sidder på en sideflap, og er identisk med det her viste segl, er det ikke vist her. Her vises kun det ene C7-postsegl - blot til orientering).

Takseringen følger 28.02.1788-forordningen, da brevet er sendt 29.04.1789. Forordningen siger bl.a., at Banco-Sedler 1-100 Rdlr. skulle betales som for 1 brev, og 101-150 kostede 1½ × enkeltbrevstakst, som fra Assens til København var 4 Lß, så taksten jf. Kapitel 13, bliver:

101-150 Rdlr.: 1½ × 4 Lß = 6 Lß

som det også fremgår af brevets bagside. Portoen mellem Middelfart og Assens var 2 Lß og er sandsynligvis erlagt kontant af collecteuren/postmesteren. Ved ankomsten til København blev brevet som vanligt frigjort ved Baumgarens modtagerattest.

Hvorfor brevet har fået anført "Slagelse" kan jeg ikke gennemskue.

oldline
Indholdet af bancobrevet - underskrevet J. Brandt.

oldline

Bie
Fig. kl16-middelfart-bie40.
(Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland - Auktion 29.10.2009 Lot 2819)
3. Udateret Bancobrev fra collecteur Brandt i Middelfart
Teksten på brevet lyder:

      ei talte     No 3
        S: T:           40
Hr Lotterie Inspecteur Bie
Heri 7 Rbdlr N V
Lotteriepenge
fra Kollecteur Brandt
    i Middelfart
   
i /
Kiøbenhavn

Brevet er forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent, da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839).

Brugen af N.V. (Navne Værdi) viser desuden, at brevet er fra perioden 07.08.1813-december 1816 (hvor Bie gik af).

På forsiden ses påtegningen "ei talte", muligvis fordi brevet kunne gå for halv porto p.g.a. det lille beløb, og hvorved postmesteren fraskrev sig ansvar, hvis det senere skulle vise sig at være forkert. "40" anses for at være Bies nummering af Bancobrevet.

Bagsiden viser Middelfart postkontors kartenummer og porto: "3 - 10".

Taksten for de 7 Rbdlr. N.V. efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Da enkeltbrevtaksten Middelfart-Assens var 4 Rbß og 16 Rbß Assens-København, jf. Kapitel 13, bliver den totale porto, idet brevet, jf. cirkulære af 13.02.1813 vedr. betaling af Bancobreve med mindre indhold samt circulære af 09.10.1813 vedr. bl.a. ekspeditionsgebyr, kun skulle betales som for ½ brev:

7 Rbdlr.: ½ enkeltbrev: 10 Rbß

som der også står på brevet. Brevet blev som sædvanlig frigjort med Bies modtagerattest.

Bancobrevet er et af de ganske få bancobreve, der viser effekten af cirkulærerne af 13.02.1813 og 09.10.1813!

oldline

Bie
Fig. kl16-middelfart-bie50. (Ex Morten Pieper).
4. Udateret Bancobrev fra collecteur Brandt i Middelfart
Teksten på brevet lyder:

                    50
Odense     S: T:     N o 1   N o 1
Hr Lotterie Inspecteur Bie
Heri 7 Rbdlr N V
Lotteriepenge
fra Kollecteur Brandt
  i Middelfart
   
i /
Kiøbenhavn

Brevet er forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent, da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839).

Brugen af N.V. (Navne Værdi) viser desuden, at brevet er fra perioden 07.08.1813-december 1816 (hvor Bie gik af).

På forsiden ses "50", der er Bies egen nummerering af brevet. Desuden er brevet karteret i Odense (rødkridt Odense N o 1).

Beregningen af taksten for de 82 Rbdlr. N.V. følger 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Bagsiden viser Odense postkontors kartenummer og porto: "1 - 20". Taksten for brevet fra Middelfart til Odense (via Assens) var 4 Rbß, se Kapitel 13, fodnote vedr. Middelfart. Desuden viser Kapitel 13, at enkeltbrevstaksten fra Odense til København var 16 Rbß i perioden 07.08.1813-31.07.1818.

Portoen bliver da:

Middelfart-Odense:
1-100 Rbdlr. á enkeltbrevtakst Odense-København:
I alt:
4 Rbß
16 Rbß
20 Rbß

hvilket også står på brevet.


Børge Lundh har beskrevet dette brev
i "Arbejdernes Frimærkeklubs 40-års jubilæumsudstillings-katalog" fra Odense, 24.-25.10.1981. Heri har Børge, skrevet en artikel: "Odense Posthistorie - Breve postekspederet i tiden 1716-ca. 1860 ....", og dette brev er vist som fig. 7 og beskrevet på s. 15-16. Her står bl.a.:

Den høje porto skyldtes det tunge brev: "Heri 82 Rdr 12 SS = 82 Rigsdaler & 12 Skill. Sølv."

Uheldigvis viser dette, at Børge (må han hvile i fred) ikke helt havde kendskab til den gotisk skrevne tekst, brevtaksterne og på hvilke møntenheder, man brugte i Bies tid som lotteriinspektør. Man bemærker for det første, at der står "Rbdr.", altså Rigsbankdaler: Brevet er således fra tiden efter 1813, hvor Rigsbanken blev dannet i kølvandet på bankerotten. Der står heller ikke "12 SS", men "N V", altså navneværdi, som indholdet, jf. circ. 07.08.1813, skulle anføres som.

Hvis brevet havde indeholdt 12 skilling i mønt - og ikke, som vanligt var, i sedler - kunne der på det tidspunkt kun være tale om kobbermønter, hvor en 12 rigsbankskilling i kobber vel vejede omkring 6-10 g, så en sådan ville næppe bevirket, at brevet skulle betegnes som "tungt". (Der blev både udmøntet 6 sk. og 12 sk. rigsbanktegn i kobber efter møntvæsenets reorganisation i 1813).

Ak, ja!

oldline

Bie
Fig. kl16-middelfart-bie50-eu. Gengivet med venlig tilladelse af Kaj Erik Ullerup.
5. Udateret Bancobrev fra collecteur Brandt i Middelfart
Teksten på brevet lyder:

    50
        S: T:     ei talte / Achen
Herr Lotterie Inspecteur Bie
Heri 81 Rbdlr N V
Lotteriepenge fra
Collecteur Brandt
i Middelfart
   
i /
Kiøbenhavn

Brevet er forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839).

Brugen af N.V. (Navne Værdi) viser desuden, at brevet er fra perioden 07.08.1813-december 1816 (hvor Bie gik af).

"50" anses for at være Bies nummering af Bancobrevet.

På forsiden ses desuden blyantspåtegningen "ei talte / Achen" påskrevet af postmesterens postfuldmægtige og adjungeret postmester (01.10.1814 postmester ved pakkeposten i Middelfart) Albrecht Philip Achen (se DDPE-I, s. 11. Se også FT-1801/Achen).

Bagsiden viser Middelfart postkontors kartenummer og porto: "4 - 20".

Taksten for de 28 Rbdlr. N.V. efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Da enkeltbrevtaksten Middelfart-Assens var 4 Rbß og 16 Rbß Assens-København, jf. Kapitel 13, bliver den totale porto:

28 Rbdlr.: 1 enkeltbrev: 20 Rbß

som der også står på brevet. Brevet blev som sædvanlig frigjort med Bies modtagerattest.

oldline

6. Udateret von Scheel Bancobrev fra collecteur Brandt i Middelfart

von Scheel
Fig. kl16-middelfart-scheel121-eu. Gengivet med venlig tilladelse af Kaj Erik Ullerup.

    Höjvelbaarne         ej talte
                      121
Herr Major og Ridder von Scheel
    Kongl. Lotterieinspecteur
Indesluttet
# 242 Rbd lr N: V:
        K: T:
fra LotterieCollecteuren
    i Middelfart.
   

i /
Kiøbenhavn
  Brevet er forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Bagsiden viser desuden kartenummer og porto: "1 - 70".

Brevet er formodentlig sendt i perioden 01.01.1817-31.07.1818, hvor enkeltbrevstaksten Middelfart-Assens var 4 Rbß og Assens-København var 16 Rbß, i alt 20 Rbß, se Kapitel 13.

Taksten for de 242 Rbdlr. N.V. følger princippet i 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Den totale porto bliver da:

242 Rbdlr.: 2½ × enkeltbrev 4+16 Rbß:
Ilagt brev til enkeltportotakst: 4+16 Rbß:
I alt:
50 Rbß N.V.
20 Rbß N.V.
70 Rbß N.V.

som der også står på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 8 ß". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 200-500 Rbdlr. N.V. = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Brevet blev som sædvanlig frigjort med von Scheels modtagerattest. Påtegningen "K: T:" havde - som sædvanlig - ingen effekt.

oldline

Kirstein
Fig. kl16-middelfart-scheel71.
(Gengivet med venlig tilladelse af Ole Laursen, Østerbro).
7. Udateret Bancobrev fra collecteur Bendzen i Middelfart
Det ses, at Friderich Wilhelm Bendzen må have arvet postmester Jens Brandts kollektørstempel, hvilket ikke er usandsynligt, da Brandt døde 19.02.1823 og begges efternavne begynder med "B".
Teksten på brevet lyder:

            71
Höivelbaarne
Hr Major og Ridder von Scheel
Kongl. Lotteriejnspecteur
  Indlagt
# 102 Rbd 19 ß
  Sedler Tegn
    K. T.
  modt. Sch.
i /
eller 81 Rbd 73 ß Sølv
Kiøbenhavn

Brevet er forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Bagsiden viser, at brevet er modtaget 31/3-(18)23.

"71" anses for at være von Scheels nummering af Bancobrevet. Hvad den lodrette røde streg øverst til højre betyder, ved jeg ikke.

Bagsiden viser Middelfart postkontors kartenummer og porto: "1 # 35" samt bærepenge "Bp 8".

Da både navneværdi og sølvværdi er anført, kunne postkursen udregnes, men da vi kender datoen, behøver vi kun at slå op i Kapitel 9, Fig. 9-6, og se, at kursen var 250. Vi kan jo lige se, om kollektøren/postmæsteren havde omregnet Sedler og Tegn korrekt!

102 Rbdlr. × 96 + 19 Rbß Sedler og Tegn:
81 Rbdlr. × 96 + 73 Rbß Sølv:
9811 Rbß
7849 Rbß

Postkursen var således på dette tidspunkt 9811/7849 × 200 = 249,999, hvilket jo ikke kan siges at afvige fra 250!

Indholdet skal takseres efter sølvværdi, jf. circ. 08.08.1818 og Taksten for de indlagte pengesedler følger princippet i Taxt af 15.07.1818, der bl.a. siger at der for 1-100 Rbdlr. skal betales porto som for et enkeltbrev.

Portoen kan derefter udregnes til:

1-100 Rbdlr. Sølv - enkeltbrevsporto 16 Rbs sølv: 16 Rbß sølv

som skal omregnes til Navneværdi: 16 × 250/200 = 20 Rbß NV, som der nu ikke står bagpå brevet. Det er let at se, at man ikke kan antage, at portoen kan være 35 Rbß NV, selv om man medregner et indlagt brev til enkeltporto, så hvad påskriften "# 35" betyder, er jeg ikke klar over.

Bærepenge udgør, jf. Kapitel 10, Fig. 10-3c: 6 Rbß sølv, for et beløb mellem 5-100 Rbdlr. Sølv. Det er 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß NV, som der også står bag på brevet.

oldline

Kirstein
Fig. kl16-middelfart-kir29. (Ex Morten Pieper).
8. Udateret Bancobrev fra collecteur Brandt i Middelfart
Teksten på brevet lyder:

ei talte     N o 29.a   83       M??
        S: T:
Hr Secretair Kirstein
Constitueret Lotteriejnspecteur
    Indlagt
# 253 rbd 53 ß Sedler Tegn
  K. T.
   
i /
eller 245 Rbd 83 ß Sølv
Kiøbenhavn

Brevet er forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839).

Da modtageren er Kirstein, er brevet fra perioden 1824-1827.

"N o 29.a" anses for at være Kirsteins nummering af Bancobrevet. Hvad det overstregede "83" eller rødkridtspåtegningen betyder, ved jeg ikke.

Bagsiden viser Middelfart postkontors kartenummer og porto: "1 - 41" samt bærepenge "Bp 8".

Da både navneværdi og sølvværdi er anført, kan postkursen udregnes og tidspunkt for brevet bestemmes nærmere:

253 Rbdlr. × 96 + 53 Rbß Sedler og Tegn:
245 Rbdlr. × 96 + 83 Rbß Sølv:
24341 Rbß
23603 Rbß

Postkursen var således på dette tidspunkt 24341/23603 × 200 = 206,25, hvilket ville sige, at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 206,25 Rbdlr. N.V. Af Kapitel 9, Fig. 9-6 ses, at denne kurs var gældende i Kirsteins inspektør-periode i tidsrummet 01.10.1825-31.03.1826.

Indholdet skal takseres efter sølvværdi, jf. circ. 08.08.1818 og Taksten for de indlagte pengesedler følger princippet i Taxt af 15.07.1818, der bl.a. siger at der for 1-100 Rbdlr. skal betales porto som for et enkeltbrev og for 200-250 Rbdlr. skal betales som for 2½ brev.

Portoen kan derefter udregnes til:

200-250 Rbdlr. Sølv - 2½ × enkeltbrevsporto 16 Rbs sølv: 40 Rbß sølv

som skal omregnes til Navneværdi: 40 × 206,25/200 = 41,25 = 41 Rbß NV, som der også står på brevet.

Bærepenge udgør, jf Kapitel 10, Fig. 10-3c: 8 Rbß sølv, som er 8 × 206,25/200 = 8,25 = 8 Rbß NV, som der også står bag på brevet.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans af, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0100, s. 06.MiddelfartF6Bie84 Rdlr.Ei talte + underskriftIllustration haves ej
2. 10.1987. 0101, s. 06.MiddelfartF6Scheel102 Rbdlr. 19 ß31.3.23Se nr. 7.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

30.04.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional