Klasselotteri-Kollektører fra Maribo 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
DDPE, s. 611 anfører, at der i Maribo blev oprettet en mindre postekspedition allerede med forordningen af 24.12.1624 og at det blev omdannet til hovedpostkontor 01.07.1779. Maribo, Nakskov, Nykøbing Falster, Præstø, Vordingborg og Rødbye: Fra 01.07.1779 gik posten for postvæsenets regning, og tilsvarende var gældende for Nysted og Sakskøbing fra 15.09.1779, se FO2, s. 267.

Efter Plakaten af 28de Septbr. 1779: Brevene til Stederne paa den lollandske Post-Tour betales saaledes: Til Præstøe og Vordingborg med 3 Lß, og til Nykiøbing, Stubbekiøbing, Nysted, Saxkiøbing, Mariboe, Nakschou og Rødbye med 4 Lß mere end til Kiøbenhavn.

Folketællingerne
viser, at Maribo havde et indbyggertal på 506 i 1769, 660 i 1787, 686 i 1801 og 1.235 i 1834, så der var ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Lemvig-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældede i december året før).

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Maribo
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt/fundet1753-1772 
Staal, Niels1773Købmand27.03.1713 / 13.10.1794
Reimer, Matthias1775-1779Byeskriver / Byfogedf. o. 1737 / ?
Brendstrup, Poul1780-1782Consumptions Controlleur?
Kaalunds, Ide Sophie Hilleman1783-1788FT-1787: "Sl. (Salig) Kaalunds Enke"f. o. 1733
Hoffmann, Johan Christopher1789-1794Postmesterdøbt 15.11.1730 / 22.07.1802
Ingen nævnt1795-1813
Giegengack, Valentin1814-1830Organist og Købmandf. o. 1782 / 18.03.1830

Maribo Kollektør-segl
Poul Brendstrup
Poul Brendstrup. 1780-1782.
Kaalunds
Ide Sophie Hilleman Kaalunds. 1783-1788.

Maribo Kollektør-segl - fortsat
Giegengack
Valentin Giegengack. 1814-1830.
Giegengack
Valentin Giegengack. 1814-1830.

Maribo Postkontors segl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Fr6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Groth
  3. Niels Staal
  4. Matthias Reimer
  5. Poul Brendstrup
  6. Ide Sophie Hilleman - Sl (Salig) Kaalunds Enke
  7. Johan Christopher Hoffmann
  8. Valentin Gjegengack og Valentin Giegengack

Tak
til Jens H. Sørensen, Kbhvn., Torben Ringtved (tidl. Nellemann & Thomsen), Peter Rooke, GB, samt N.N. for udlån af de herunder viste Bancobreve.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-maribo-baum8. (Gengivet med venlig tilladelse af Peter Rooke. GB).

1. Udateret Bancobrev fra kollektør Brendstrup i Maribo

            N o 8
    Velædle
Hr. Baumgarden
  Kongl: Lotterie Inspecteur.
C7 t med attest
Herudi 40 rd
   
a/
Kiøbenhavn

Forsiden viser "N o 8" som er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet.

På bagsiden ses Brendstrups kollektørsegl sammen med postkontorets C7-segl. Desuden kartenummer og porto "6 - 4 ß".

Brevet er sandsynligvis sendt via Stubbekøbing til København, hvor enkeltbrevsportoen fra Stubbekøbing til Kbhvn. var 4 Lß fra 1782 (jf. Kapitel 13, hvor det også fremgår, at brevet blev transporteret det første stykke vej for postvæsenets regning).

Brendstrup var kun kollektør i ganske kort tid, nemlig 1780-1782, hvorfor taksten skal udregnes efter efter General-Post-Amts Placat 31.12.1773 saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;" Dvs.

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto á 4 Lß: 4 Lß

Men Bancobrevet blev, uanset portoen, frigjort med Baumgartens modtagerattest.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-maribo-baum23-eu.

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Kaalunds i Maribo

            N o 23
            Til
Velædle Herr Baumgarden
Kongl: Lotterie Inspecteur.
Herudi in lagt
63 Rth
   
udi
Kiøbenhavn

Jeg antager, at beløbet er "63 Rth" (RigsThaler). "23" anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet.

På bagsiden ses Kaalunds' kollektørsegl samt kartenummer og porto: "6 - 4". "Regnestykket" på brevets bagsides venstre side anses for at være brevet uvedkommende.

Baumgarten var inspektør i perioden 13.03.1770-02.11.1790 (jf. Kapitel 6) og brevet er muligvis sendt via Stubbekøbing til København, hvor enkeltbrevsportoen fra Stubbekøbing til Kbhvn. var 4 Lß fra 1782 (jf. Kapitel 13, hvor det også fremgår, at brevet blev transporteret det første stykke vej for postvæsenets regning).

Takseringen af Banco-Sedlerne: Taksten for de 63 Rdlr. efter General-Post-Amts Placat 31.12.1773 / 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;" Dvs.

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto á 4 Lß: 4 Lß

Men Bancobrevet blev, uanset portoen, frigjort med Baumgartens modtagerattest.

oldline

Maribo
Fig. kl16-maribo-baum35-eu.

3. Dateret (16.05.1786) Bancobrev fra kollektør Kaalunds i Maribo

            N o 35
            Til
Velædle Herr Baum-
garden. Kongl: Lotterie
Inspecteur
Herudi
in lagt
48 rth
   
a
Kiøbenhavn

"rth" antages at være forkortelsen for "Rigsthaler". "N o 35" anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet. Der er intet kartenummer eller porto anført på brevet, men brevet ligner det foregående, hvorfor "beregningen" må være den samme:

Baumgarten var inspektør i perioden 13.03.1770-02.11.1790 (jf. Kapitel 6) og brevet er muligvis sendt via Stubbekøbing til København, hvor enkeltbrevsportoen fra Stubbekøbing til Kbhvn. var 4 Lß fra 1782 (jf. Kapitel 13, hvor det også fremgår, at brevetblev transporteret det første stykke vej for postvæsenets regning.

Takseringen af Banco-Sedlerne: Taksten for de 63 Rdlr. efter General-Post-Amts Placat 31.12.1773 / 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;" Dvs.

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevsporto á 4 Lß: 4 Lß

Men, uanset portoen, blev Bancobrevet frigjort med Baumgartens modtagerattest.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-maribo-bie48-eu.

4. Udateret Bancobrev fra kollektør Giegengack i Maribo

S. T.
H r Lotterie Inspecteur
                Bie
Heri
48 Rbd 23 ß
   
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Maribo Postkontors segl med Fr. 6s initialer med collecteur Giegengacks kollektørsegl i midten, ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, der havde virkning fra 01.01.1805.- samt kartenummer og porto: "7 - 16".

Da værdien er anført i rigsbankdaler er brevet fra perioden 01.02.1813 (indførelsen af rigsbankdaleren) - december 1816, hvor Bie gik af.

Takseringen af Banco-Sedlerne: Taksten for de 49 Rbdlr. (de 23 Rbß skal medregnes som 1 Rbdlr.) efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Af bagsiden fremgår det at taksten var 16 Rbß og det var den også i perioden 07.08.1813 - december 1816, så taksten for brevet var:

1-100 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevsporto á 16 Rbß: 16 Rbß

som det som sagt også fremgår af brevets bagside.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-maribo-bie112-eu.

5. Udateret Bancobrev fra kollektør Giegengack i Maribo

S. T.
H r Kammerraad og Classe-
Lotterie Inspekteur
                Bie
Heri
112 Rbd 81 ß
   
 
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Maribo Postkontors segl med Fr. 6s initialer med collecteur Giegengacks kollektørsegl i midten, ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, der havde virkning fra 01.01.1805 - samt kartenummer og porto: "7 - 24".

Da værdien er anført i rigsbankdaler er brevet fra perioden 01.02.1813 (indførelsen af rigsbankdaleren) - december 1816, hvor Bie gik af.

Takseringen af Banco-Sedlerne: Taksten for de 113 Rbdlr. (de 81 Rbß skal medregnes som 1 Rbdlr.) efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Af Kapitel 13 fremgår det at enkeltbrevstaksten i perioden 07.08.1813 - december 1816 var 16 Rbß, så taksten for brevet var:

100-150 Rbdlr.: 1½ × enkeltbrevsporto á 16 Rbß: 24 Rbß

som det også fremgår af brevets bagside.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-maribo-scheel601-eu.

6. Udateret Bancobrev fra kollektør Giegengack i Maribo

    S. T.
H r Major v. Scheel
Indspecteur for det Kongl.
Kiøbenh. Classe Lotterie
        Ridder af Dannebroge
Heri er 601 Rbd 2 ß
fra Collecteuren
i Maribo
   

Kiøbenhavn

På bagsiden ses Maribo Postkontors to segl med Maribo-kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, der havde virkning fra 01.01.1805. Desuden ses kartenummer og porto: "3 - 104"

Brevet formodes at være fra perioden 01.01.1817-31.07.1818
(hhv. Scheels tiltrædelsestidspunkt og dagen før portoforhøjelsen pr. 01.08.1818). Portoen for et enkeltbrev Maribo-København var 16 Rbß i denne periode.

Taksten for de 602 Rbdlr. (de 2 Rbß skal medregnes som 1 Rbdlr.) efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:
½ enkeltbrevstakst for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rbdlr.:
(602-100)/50 = 10.04 = 11 × 16/2:
I alt:
16 Rbß

  88 Rbß
104 Rbß

som der også står på brevet.

Bærepenge
er anført med "B(p) 12". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 500-1000 Rbdlr. N.V. = 12 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Klasselotterikontoret
Fig. kl16-maribo-scheel49-eu.

7. Udateret Bancobrev fra kollektør Giegengack i Maribo til:

                  2 "pund"
S.T.
H r Major v Scheel
    Kongl. Classe-Lotterie
    Inspecteur
    Ridder af Dannebrogen
Hermed 1 Pakke
i Voxdug med
49 rbd rede Sølv
værdi 245 rbd Mrk. S.
   
 
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Maribos kollektørsegl - uden de ellers reglementerede postsegl på hver sin side af seglet. Karte nr. og porto "4 - 165".

Da både sølvværdien og Navne-Værdien er anført, kan man udregne postkursen:

49 Rbdlr. Sølv: 49 × 96:
245 Rbdlr. Navneværdi: 245 × 96:
4704 ß
23520 ß

men da beløbene kun angives i Rbdlr. (uden ß), er der strengt taget ingen grund til at udregne værdien i ß. Postkursen var således:

23520/4704 × 200 = 245/49 × 200 = 1000

men der har, jf. Kapitel 10, Fig. 10-1, aldrig været en postkurs på 1000, så postmesteren - eller muligvis en yngre postfunktionær, der hverken kendte dagens postkurs eller vidste, at der på Bancobreve skulle sættes i alt tre segl - har lavet en fejl ved omregningen af sølv til Navne-Værdi.

Bancobrevet er fra perioden 01.01.1817-31.07.1818
Det forhindrer os dog ikke i at se, om vi kan komme til den samme porto, som står på bagsiden - og det kan vi - og kan antage, at bancobrevet er fra perioden 01.01.1817-31.07.1818: Her skal man bemærke cirkulæret af 31.08.1816, der anfører, at taksten skal beregnes efter Navne-Værdien, som udregnes vha. den gældende postkurs. Problemet er dog, at når postkursen fejlagtigt er sat til 1000, så vil vi givet fald komme til den samme, men forkerte porto, men det er der ikke meget at gøre ved.

Af Kapitel 10, Fig. 10-2 ses, at 245 Rbdlr. N.V. skal takseres således:

Takst for indtil og med 200 Rbdlr. N.V. i 20-24 mil:
over 200 til 250 Rbdlr. N.V. i 20-24 mil:
Mellemresultat:
50 % forhøjelse jf. circ. 07.08.1813 / 15.11.1814:
I alt:
88 ß
  22 ß
110 ß
  55 ß
165 ß

som der også står bag på Bancobrevet.

Bærepenge
er anført med "B(p) 8 ß". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 200-500 Rbdlr. N.V. = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-maribo-scheel477.
Gengivet med venlig tilladelse af Torben Ringtved, tidl. Nellemann & Thomsen.

8. Udateret Bancobrev fra kollektør Giegengack i Maribo

    S. T.
  H r Major v. Scheel
  Kongel: Klasse-Lotterie-
  Inspekteur -
  Ridder af Dannebrogen
Heri 477 rbd 21.    

Kiøbenhavn

På bagsiden ses Maribo Postkontors to segl med Maribo-kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, der havde virkning fra 01.01.1805. Desuden ses kartenummer og porto: "24 - 80"

Brevet formodes at være fra perioden 01.01.1817-31.07.1818
(hhv. Scheels tiltrædelsestidspunkt og dagen før portoforhøjelsen pr. 01.08.1818). Portoen for et enkeltbrev Maribo-København var 16 Rbß i denne periode.

Taksten for de 478 Rbdlr. (de 21 Rbß skal medregnes som 1 Rbdlr.) efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. - 450 til 500 som fem breve - enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

450-500 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:
½ enkeltbrevstakst for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rbdlr.:
(478-100)/50 = 7.56 = 8 × 16/2:
I alt:
16 Rbß N.V.

64 Rbß N.V.
80 Rbß N.V.

som der også står på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp - 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 200-500 Rbdlr. N.V. = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-maribo-jhs.
Gengivet med venlig tilladelse af Jens H. Sørensen, Kbhvn.

9. Bancobrev, dateret 31.03.1823 fra kollektør Giegengack i Maribo (indsat 10.04.2014)

    S. T.
H r Major v. Scheel
  Kongel: Lotterie Inspekteur
  Ridder af Dannebrogen
Heri 128 rbd 73 ß Sedler
eller 103 Rbd Sølv
  modt.Sch.  

Kiøbenhavn

På bagsiden ses Maribo Postkontors to postsegl med Maribo-kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, der havde virkning fra 01.01.1805. Desuden ses kartenummer og porto: "2 - 35", bærepenge "Bp - 10".

Brevet er fra 31/3 1823
hvor enkeltbrevtaksten fra Maribo til Kbhvn. var 11 Rbß sølv, jf. Kapitel 13.

Taksten skal findes i 23.02.1788-forordningen, punkt III C:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, o.s.v. - enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

100-150 Rbdlr.: 1½ enkeltbrevstakst 11 Rbß = 16,5 =
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
17 Rbß Sølv
11 Rbß Sølv
28 Rbß Sølv

Af Kapitel 9, fig. 9-6 ses, at postkursen var 250 på tidspunktet for brevets afsendelse. De 28 Rbß Sølv omregnet til Navneværdi er således: 28 × 250/200 = 35 Rbß N.V., som også er anført bag på brevet.

Bærepenge
Af Kapitel 10, Fig. 10-3c, fremgår, at bærepengene for et indhold af 100-500 Rbdlr. Sølv er = 8 Rbß sølv, der også skal omregnes til Navneværdi: 8 × 250/200 = 10 Rbß N.V., som det også er anført på brevet. De to beløb er sammenlagt til 45 Rbß N.V., som er anført som 2 Mark 13 Rbß (1 Mark = 16 ß).

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg havde ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men ville gerne have det. Når/hvis jeg får skans af, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne - som det dog er sket her. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
2. 10.1987. 0099, s. 06.MariboF6Scheel477 Skilling(!?) BancoVist her på siden - brev nr. 8
3. 10.1988. 1255, s. 31.Maribo-Baumgarten63 Rdlr.Vist her på siden - brev nr. 2
3. 10.1988. 1256, s. 31.MariboF6Bie48 Rdlr. 23 ßVist her på siden - brev nr. 4

oldline

Tilbage til Kapitel 16

01.06.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional