Klasselotteri-Kollektører fra Kolding Pakkepost 1753-1830
- og deres bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Kolding
blev hovedpostkontor allerede fra 01.02.1625 jf. forordning af 24.12.1624. Pr. 01.07.1777 blev postkontoret brev- og pakkepostkontor. Kolding var beliggende på hovedruten fra Jylland til København.

01.01.1802 blev Peder Knudsen Limschou ansat som pakkepostmester i Kolding, og Hans Junghans, der siden 1779 havde været postmester ved både brev- og pakkeposten, fortsatte som brev-postmester. (Se DDPE-III, s. 603).

Folketællingerne
viser, at Kolding havde et indbyggertal på 1.510 i 1769, 1.659 i 1787, 1.672 i 1801 og 2.309 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Kolding
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753 
Bruun, Hans Pedersen1754Købmand31.06.1723 / † 1756
Lund, Christian1767Fuldmægtig på amtsstuen?
Schønning, Christian1771, 1774-1775Fuldmægtig paa Amtsstuen?
Wissing, Jens1771, 1774-1817Købmand / Fuldmægtig hos Tolder Hertz??.03.1737 / 01.03.1817
Møller, Andreas1773Købmandf. o. 1728 / ?
Wissing, Jens Peter1818-1830(Søn af Jens Wissing). Købmand03.03.1788 / 15.12.1867

Kolding Kollektørsegl
Wissing
Jens Wissing. 1771, 1774-1817.
Wissing
Anvendt af Jens Peter Wissing.

Kolding Postkontors segl
C7
COLDING
Christian VII. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
C7
COLDING PAKKEPOST
Christian VII. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
PAKKEPOST COLDING
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer
  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Hans Pedersen Bruun
  3. Christian Lund
  4. Christian Schønning - ingen referencer fundet.
  5. Jens Wissing, se også Wissing
  6. Andreas Møller
  7. Jens Peter Wissing, se også Kolding Leksikon.

Tak
Til John Vestergaard, Kolding, samt til Morten Pieper, Brøndby, og Lars Kruse Andersen, Ebeltoft, for udlån af de viste bancobreve. Fotokopien er fra listen vist i Kapitel 16: "SPECIALSAMLING AF DANSKE BANCOBREVE", men hvis den nuværende ejer ser denne side, vil jeg gerne have en mail: Toke Nørby

oldline

Baum
Fig. kl16-kolding-baum80. (Med venlig hjælp af John Vestergaard, Kolding).

1. Udateret bancobrev fra collecteur Jens Wissing i Kolding

    N o 80
Velædle
H r Johann Friderich Baumgarten
Deris Kongl: Maÿ sts betroede
Lotterie Inspecteur
Herudi 200 rd B: S:    
a
Kiøbenhavn

"N o 80" anses for at være Baumgartens egen nummerering af brevet.

Bagsidens øverste flap
viser en gentagelse af Baumgartens nummerering af brevet sat en krusedulle, som jeg tolker som et "NB", der i så fald ingen effekt havde, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle afgive kvittering for modtagelsen af bancobrevet.

Bagsidens øverste flap
viser kartenummer og porto "5 - 12" samt kollektør- og postsegl.

Portoen for et enkeltbrev Kolding-København var 6 Lß i den periode, hvor Baumgarten var lotteri-inspektør (1770-1790), jf. Kapitel 13.

Takstudregningen følger princippet i Placaten af 31.12.1773 / Forordningen af 28.02.1788, som derfor lægges til grund for beregningen:

"1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler; ..."

Taksten for de 200 Rdlr. er således:

150-200 Rdlr.: 2 × enkeltbrevstakst = 2 × 6 = 12 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Deichmann
Fig. kl16-kolding-deich. (Ex Morten Pieper).

2. Udateret bancobrev fra collecteur Jens Wissing i Kolding

    Velædle
H r Inspecteur Deichmann
Herudi indlagt
# 170 Rd r B: S:
  og Documenter
   
i/
Kiøbenhavn

Bagsiden udviser kartenummer og Porto: "8 - 18 / fra Kolding" samt en påtegning, der antyder, at de indlagte documenter ikke er uvedkommende, og hvorfor de ikke skal betales som særskilt brev:

"Imod attest at det heele Brevs Indhold er Lotteriet alleene vedkommende. Betalt ikkun i fragt 12 ß"

Deichmann var inspektør i perioden dec. 1797 - januar 1801, hvor taksten for et enkeltbrev fra Kolding til København var 6 Lß (Kapitel 13). Taksten kan udregnes efter Forordning af 23.02.1788:

150-200 Rdlr.: 2 × enkeltbrevstakst = 2 × 6 = 12 Lß

som også antydes i den på bagsiden anførte tekst, selv om portoen efter kartenummeret er anført til 18 Lß - altså som om documenterne skulle betales som et enketbrev til 6 Lß.

Hvordan Inspectør Deichmann frigjorde portoen med sin modtage attest - 12 eller 18 Lß - kan vi desværre ikke se af brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-kolding-bie135. (Ex Morten Pieper).

3. Udateret bancobrev fra collecteur Jens Wissing i Kolding

Velædle
H r Inspecteur Bie
Herudi underlagd
# 135 Rd r B: S: og
  Documenter
   
a
Kiøbenhavn

Bagsiden viser kartenummer og porto "5- 18", hvor portoen er rettet til "8 ß".

Desuden er der anført bemærkningen "ej foreviist", hvilket kan betyde, at brevet er forseglet før postmesteren har kunnet sikre sig, at dokumenterne ikke skulle takseres som et særskilt brev. Dette må dog være accepteret, da portoen kan udregnes efter en enkeltbrevstakst på 5 Lß (Kapitel 13) og efter princippet i Forordningen af 23.02.1788:

"1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler; ..."

Taksten for de 135 Rdlr. er således:

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltbrevstakst 5 Lß = 7,5 Lß8 Lß

som der også står på brevet. Da brevet er forseglet med Chr. VIIs segl og da det er forseglet efter forskriften i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, der var gældende fra 01.01.1805, må brevet således være fra perioden 01.01.1805-13.03.1808.

oldline

Bie
Fig. kl16-kolding-bie55. (Ex Morten Pieper).

4. Udateret bancobrev fra collecteur Jens Wissing i Kolding

61     55               20
S: T:
Hrr Klasse Lotte-
rie Inspecteur
Bie
Herudi
72 rbdlr
    64 ß
K: T: S:
   
½ Quartel
Kiøbenhavn

"55" anses for at være Bies egen nummerering af brevet, og "20" må være en gentagelse af portoen, der er anført på bagsiden. "K. T. S." betyder "Kongelig Tjeneste Sag", hvad det dog ikke var og portoen blev frigjort ved Bies modtagerattest.

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "9 - 20", og da beløbsangivelsen er angivet i RBdl: Rigsbankdaler, er der tale om et brev fra efter 01.02.1813. Af portoens størrelse: 20 Lß, kan man yderligere af kapitel 13 se, at brevet må være fra perioden 07.08.1813-dec. 1816, hvor Bie gik af:

Takstudregningen følger pricippet i Placaten af 31.12.1773 / Forordningen f 28.02.1788, som derfor lægges til grund for beregningen:

"1 til 100 Rdlr i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler; ..."

Taksten for de 72 Rbdlr. 64 ß er således:

1-100 Rdlr.: Enkeltbrevstakst: 20 Lß

som der også står på brevet. Der står desuden, at det indeholder 61 Lottosedler og et indlagt brev på ½ ark papir, men ingen af disse indlæg skulle takseres særskildt.

oldline

Bie
Fig. kl16-kolding-bie120.

5. Udateret bancobrev fra collecteur Jens Wissing i Kolding
Teksten på brevet lyder:

                        No 120
          Velædle
H r Inspecteur Bie
Herudi inderlagte
# 130 Rd lr B: S: og
Documenter
    a/
    Kiøbenhavn

Forsiden bærer påskriften "No 120", der er Bies nummerering af bancobrevet. Desuden ses tre linier med tal, der sandsynligvis intet har med bancobrevet at gøre.

På Bagsiden ses teksten "egen Segl P. Limschou". Peder Knudsen Limschou var postmester i Kolding ved pakkeposten fra 01.01.1802, og desuden ved brevposten fra 01.01.1809. Han døde 14.06.1850. (Se DDPE-I, side 281).

Man kan ikke se, om der både er kollektørsegl og postkontor-segl, men størrelsesforskellene indikerer dog dette, og det er oplyst, at postkontorets segl viser, at det var Christian 7, der var regent, da brevet blev afsendt (Chr. 7 var konge 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808). Desuden viser seglenes placering, at brevet er fra sendt efter at "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804 trådte i kraft 01.01.1805, hvorfor afsendelsesperioden kan afgrænses til 01.01.1805-13.03.1808.

Bagsiden viser desuden kartenummer og porto: "5 - 18-". I omtalte perioden var enkeltbrevstaksten fra Kolding til København 5 Lß, jf. Kapitel 13.

Taksten kan derfor udregnes, idet bancosedlernes taksering skal finde sted efter princippet i 28.02.1788-forordningen: Beløb indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og så fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr.:

100-150 Rdlr.: 1½ × 5 Lß = 7.5 =
Ilagt brev (med documenter) til 2 × enkeltbrevtakst:
I alt:
8 Lß
10 Lß
18 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

von Scheel
Fig. kl16-kolding-scheel88. (Gengivet med venlig tilladelse af Lars Kruse Andersen).

6. von Scheel bancobrev fra collecteur Jens Peter Wissing i Kolding
Dateret (igen, igen, igen: 31.03.1823! Sig mig, er alle bancobreve fra lige netop marts 1823 kommet samlerne i hænde?):

S T         88     88       16
Hr. Major og Ridder v. Scheell
FR VI
Heri 30 Rbd Sedler
eller 24 Rbdl Sølv
  modt. Sc.  

i /
Kiøbenhavn

Kursen er i dette tilfælde meget let at udregne, idet den er 30/24 × 200 = 250 (se Kapitel 10, Fig. 10-1).

På bagsiden ses Kolding Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, der var gældende fra 01.01.1805. Desuden ses Kolding postkontors kartenumme og portoangivelse for brevet: "6 - 16".

Iflg. Pakkeposttaksten af 15.07.1818 var taksten for indlagte beløb 5 Rbdlr. som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev, og da enkelbrevsportoen fra Kolding til København på det tidspunkt var 13 Rbß kan brevets taksering udregnes:

24 Rbdlr. sølv - 1 × 13: 13 Rbß sølv

Som i Navne-Værdi er 13 × 250/200 = 16 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1235, s. 30.KoldingC7-PakkepostBie130 Rdlr. BS og documenterVist her på siden - brev nr. 5.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

05.04.2016

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional