Klasselotteri-Kollektører fra Kiøge 1753 - ca. 1827
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Køge var bipostkontor fra 1664 og hovedpostkontor fra 15.09.1779. I 1771 var der een ugentlig bipost fra Køge til Ringsted og herfra til København (Fr. Olsen II, s. 165).

Folketællingerne
viser, at der i Kiøge var 1.434 indbyggere i 1753, 1.403 i 1769, 1.527 i 1801, og 1.834 i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830. I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældende i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Kiøge-kollektørerne virkeperioder.

Kiøge
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753
Feddersen, Caspar1754Farver?
Ingen nævnt1755-1766
Schwartz, Johan1767Købmandf. o. 1702 / 15.07.1777
Ingen nævnt1768-1770
Weyer, Hercules1771-1773Postmesterf. o. 1720 / 14.05.1800
Tøxen, Peder1774Købmandf. o. 1727 / † o. 1793
Ingen nævnt1775-1787
Hansen, Carl Christian1788-1822Gæstgiverf. o. 1757 / 06.07.1822
Hansen, Bernhardine Sophie1823-1829Født Snabel. Enke efter Carl Hansenf. o. 1761 / 14.09.1829
"Vacant"1830

Kiøge-Kollektørsegl
Hansen
Carl Christian Hansen, 1788-1822.
Hansen
Carl Christian Hansen, 1788-1822.
Kiøge-Postsegl
C7
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
C7
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglet er taget i brug før marts 1823.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Caspar Feddersen
  3. Johan Schwartz
  4. Hercules Weyer
  5. Peder Tøxen. Se evt. også FT 1787
  6. Carl Christian Hansen. Se også Kirkebog (Køge Skt. Nikolaj, 1820-1827, opslag 271, nr. 26).
  7. Bernhardine Sophie Hansen. Se også Kirkebog (Køge Skt. Nikolaj, 1828-1842, Opslag 224, nr. 44).

Tak
til bl.a. Erik Arly Jensen, Dansk Post og Tele Museum, Morten Pieper, Brøndby, Ebbe Meyer, Slangerup, og Otto Kjærgaard, Risskov, for udlån af skanningerne m.m. af de herunder viste bancobreve. Også tak til Kathrine Tobiasen for hjælp med oversættelse af et "drilagtigt" ord i gotisk skrift.

oldline

CCH
Fig. kl16-kioge-baum15.
(Gengivet med venlig tilladelse af Ebbe Meyer, Slangerup).

1. Udateret bancobrev fra collecteur Hansen, Kiøge
Teksten på brevets forside er:

Velædle
N o 15
Herr J F Baumgarten
Kongl. Lotterie Inspecteur
Herudi 55 rd BS (Banco Sedler)
og Mÿnt 4 ß i Kongl.
Lotteries Penge
   
 
i/  
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser karte nr. og porto "6 - 4 ", der er Kiøge Postkontors kartering og portoangivelse.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Enkeltbrevsportoen fra Kiøge til København var, som det fremgår af Kapitel 13, 2 Lß i den tid Baumbarten var inspektør.

Desuden:
"1. Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales.
2. Naar med Banco-Sedler følger Sølvmynt under 1 Rdlr. saa ansees og beregnes samme ikkun som en Rigsdalers Seddel; men er dermed i Mynt fuldt een Rigsdaler eller derover, da taxeres saavel Mynten, som Banco-Sedlerne, hver for sig; uden saa skulle være, at Fragten paa denne Maade skulle beløbe sig til mere, end om alt var i Sølvmynt; i hvilket Fald hele Summen betales efter Sølvmynts-Taxten."

Taksten for brevet bliver derved - idet de 4 ß skal medregnes som 1 Rdlr.:

56 Rbdlr.: 1 × 2 =
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
2 Lß
2 Lß
4 Lß

som det også fremgår af porto-påtegningen bag på bancobrevet.

oldline

CCH
Fig. kl16-kioge-bie. Bancobrev afsendt af Collecteur Hansen.

2. Udateret bancobrev fra collecteur Hansen, Kiøge
Teksten på brevets forside er:

S T
Herr Lotterie Inspecteur Bie
Herudi 159 rbd N.V.
og Mÿnt 38 ß
Kongl. Lotterie Penge
   
 
i/  
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser karte nr. og porto "4 - 15", der er Kiøge Postkontors kartering og portoangivelse.

Man kan af betegnelsen "rbd NV." - "Rigsbankdaler - Navne Værdi" se, at brevet må være sendt i perioden 07.08.1813 (hvor NavneVærdi-begrebet kom i brug) og til december 1816, hvor Bie fik sin afsked.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Enkeltbrevsportoen fra Kiøge til København var, som det fremgår af Kapitel 13, 5 Rbß i perioden 07.08.1813-31.07.1818.

Desuden:
"1. Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales.
2. Naar med Banco-Sedler følger Sølvmynt under 1 Rdlr. saa ansees og beregnes samme ikkun som en Rigsdalers Seddel; men er dermed i Mynt fuldt een Rigsdaler eller derover, da taxeres saavel Mynten, som Banco-Sedlerne, hver for sig; uden saa skulle være, at Fragten paa denne Maade skulle beløbe sig til mere, end om alt var i Sølvmynt; i hvilket Fald hele Summen betales efter Sølvmynts-Taxten."

Taksten for brevet bliver derved:

160 Rbdlr.: 2 × 5 =
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
10 Rbß
  5 Rbß
15 Rbß

som det også fremgår af porto-påtegningen bag på bancobrevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-kioge-bie112. (Ex Morten Pieper).

3. Udateret bancobrev fra collecteur Hansen, Kiøge
Teksten på brevets forside er:

S T
Herr Lotterie Inspecteur
          Bie
Herudi 112 rbd
N.V.
Lotterie Penge
   
 
i/  
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser karte nr. og porto "11 - 15", der er Kiøge Postkontors kartering og portoangivelse.

Man kan af betegnelsen "rbd NV." - "Rigsbankdaler - Navne Værdi" se, at brevet må være sendt i perioden 07.08.1813 (hvor NavneVærdi-begrebet kom i brug) og til december 1816, hvor Bie fik sin afsked.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr. Enkeltbrevsportoen fra Kiøge til København var, som det fremgår af Kapitel 13, 5 Rbß i perioden 07.08.1813-31.07.1818.

Desuden:
"1. Naar med Banco-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderens Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales.

Taksten for brevet bliver derved:

100-150 Rbdlr.: 1½ × 5 =
Medfølgende brev til 1½ enkeltbrevstakst:
I alt:
7,5 Rbß
  7,5 Rbß
15,0 Rbß

som det også fremgår af porto-påtegningen bag på bancobrevet.

oldline

CCH
Fig. kl16-kioge-sheel1. Bancobrev afsendt af Collecteur Hansen.

4. Udateret bancobrev fra collecteur Hansen, Kiøge
Teksten på brevets forside er:

S T /
Hr. Major og Ridder v Scheel
Kongelig Lotterie Inspecteur
Herudi 205 rbd N V
Lotterie Penge
   
 
i/  
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser karte nr. og porto "9 - 18", der er Kiøge Postkontors kartering og portoangivelse.

Desuden ses det for von Scheel-bancobreve typisk anførte bærepenge-gebyr, "Bp 8 ß", der passer med tabellen vist i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, for et indhold af 200-500 Rbß N.V. i perioden 01.01.1817-31.07.1818 i von Scheels tid. Beløbene er sammenlagt på bagsiden:

9 - 18  
  Bp   8 ß
26 ß

Perioden 01.01.1817-31.07.1818
Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rbdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver påbegyndt 50 Rbdlr.

Brevet formodes at være fra denne periode, hvor enkeltbrevportoen fra Kiøge til Kiøbenhavn var 5 Rbß N.V. Portoen kan da udregnes at være:

200-250 Rbdlr.: 2½ × 5 = 12,5 =
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
Mellemresultat:
Bærepenge:
I alt:
13 Rbß N.V.
  5 Rbß N.V.
18 Rbß N.V.
  8 Rbß N.V.
  26 Rbß N.V.

som der også står på brevet.

Som vanligt blev bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

CHH
Fig. kl16-kioge-scheel2. Bancobrev afsendt af Collecteur Hansen enke.
Gengivet med venlig tilladelse af Erik Arly Jensen, Dansk Post og Tele Museum.

5. Dateret bancobrev fra collecteur Hansens enke, Bernhardine Sophie Hansen, Kiøge
Teksten på brevets forside er:

32/3-23-
   Höjvelbaarne
Herr. Major Ridder von Scheel
Kongelig Lotterie Inspecteur
Heri
49 Rbdlr. S P
39 - 29 S m
    modt. Sch.
 
 
Kiøbenhavn

(S.P. = Seddel Penge). "modt. Sch." er Scheels modtage-påtegning.

Bagsiden
viser karte nr. og porto "5 - 4", der er Kiøge Postkontors kartering og portoangivelse. Desuden ses påtegningen for Bærepenge: "Bp 8 ß" N.V., der passer med Kapitel 10, Fig. 10-3c: 6 Rbß sølv, omregnet til Navne-Værdi efter gældende postkurs (250): 6 Rbß × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V. for et indhold af 5-100 Rbdlr. i sølvværdi.

Som det fremgår af circ. 08.08.1818 skal taksten findes ud fra sølvværdien af sedlerne og omregningen fra Navne-Værdi til sølv giver 49 × 200/250 = 39,2 Rbdlr. Sølv. Det passer så nogenlunde med påskriften, der med lidt god vilje kan læses som "39 : 29 Sølv". Taksten bliver da:

5-100 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevsporto:3 Rbß sølv

som skal omregnes til Navne-Værdi: 3 Rbß sølv × 250/200 = 3,75 = 4 Rbß Navne Værdi, som det også fremgår af bagsiden af bancobrevet.

Som vanligt blev bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Kistein
Fig. kl16-kioge-kir26. Bancobrev afsendt af Collecteur Hansens enke.
Gengivet med venlig hjælp af Otto Kjærgaard og Ebbe Meyer.

6. Bancobrev (med datopåskrift) fra collecteur Hansens enke, Bernhardine Sophie Hansen, Kiøge - indsat 08.09.2016
Teksten på brevets forside er:

9 September 1825.
                  N o 26. i
    Til
Det Kongel Klasse Lotterie
    Inspectorat
Herudi
262 rbd 39 ß Penge
ei seete.
   
/ a
Kiøbenhavn
245 r 44 ß Sølv

"ei seete" voldte mig noget besvær og jeg kunne ikke finde det rigtige ord. Heldigvis findes en gruppe slægtsforskere, der gerne hjælper med at tyde svært læselige gotiske ord og passager og her var der det Kathrine Tobiasen, der hjalp - tak for det. Det forum kan anbefales: Slægt og Data - diskussionsforum: Tydning af tekst.

Forsiden
Den mest almindelige vending er "ei talte", og at det indlagte beløb ikke er talt/set ved indleveringen af brevet til postmesteren i Kiøge, har ingen indflydelse på takstberegningen, der kunne foretages alligevel.

I venstre side øverst på forsiden ses datoen "9. September 1825" skrevet i blåt. Det ser lidt ud til, at man har forsøgt at udviske datoen - der i øvrigt ser ud til at være påført med "kuglepen", hvilket - hvis det er rigtigt - betyder, at påskriften er påført senere. Jeg har ikke set bancobrevet in natura, så en nærmere afgørelse må undlades. Der er, efter det oplyste, intet skrevet i brevet, så hvordan datoen er fremkommet, kan jeg ikke sige noget om. Der kan sevfølgelig i brevet have befundet sig en medfølgende note med dato og relevante oplysninger om indholdet. Vi kan dog indkredse afsendelsestidspunktet på en anden vis ud fra de givne oplysninger.

Iflg. circ. 08.08.1818
skal taksten findes ud fra sølvværdien af sedlerne. Nu er både navne- og sølvværdien angivet på kuverten, så vi kan udregne postkursen og se, på hvilket tidspunkt brevet blev sendt. Vi søger så postkursen, der er = Navneværdi/Sølvværdi × 200. Vi omregner beløbene til ß, da 1 daler = 96 ß:

262 Rbdlr 39 ß Navneværdi = 262 × 96 + 39 = 25191 ß Navneværdi.
og
254 Rbdlr 44 ß sølv = 254 × 96 + 44 = 24428 ß sølv.

Ud fra dette kan man finde postkursen der, hvis den fx er 250, angiver: "Saaledes at for 200 Rbdlr. Sølvværdi betales 250 Rbdlr. Navneværdi":

Postkursen bliver så = 25191/24428 × 200 = 206,25, hvilket den var i perioden 01.10.1825-31.03.1826, som det fremgår af Kapitel 9, Fig. 9-6. Det betyder således, at den påskrevne dato 9. September 1825 ikke er den dag, hvor bancobrevet blev sendt. I den anførte periode var det Kirstein, der var konstitueret klasselotteriinspektør.

Den opmærksomme læser kan så med rette sige: "Jamen, iflg. Kapitel 9, Fig. 9-6 er der en periode mere - 01.01.1829-30.09.1835, hvor postkursen også er 206,25. Kan brevet ikke ligeså godt være fra den periode?"

Svaret må være et forbeholdent "jo". Det bør være forbeholdent, da vi ikke ellers har kendskab til så sene bancobreve med angivne penge til klasselotteriet. I perioden 01.01.1829-30.09.1835 var det Casper Herman von Heinen, der var klasselotteriinspektør (se Kapitel 6), og da Bernhardine Sophie Hansen virkede som collektør helt til sin død i september 1829, kan brevet principielt også være fra den første tid i den sidste periode, nemlig 01.01.1829-14.09.1829.

Taksten bliver, jf. kapitel 13:

250-300 Rbdlr.: 3 × enkeltbrevsporto 3 Rbß:9 Rbß sølv

som skal omregnes til Navne-Værdi: 9 Rbß sølv × 206,25/200 = 9,28 = 9 Rbß Navne Værdi, som det også fremgår af bagsiden af bancobrevet.

Bagsiden
viser desuden bærepenge: "Bp - 8 ß", hvilket passer med Kapitel 10, Fig. 10-3c-bp: 8 Rbß sølv, som omregnet til Navne-Værdi efter den gældende postkurs (206,25): 8 Rbß × 206,25/200 = 8,25 = 8 Rbß N.V. for et indhold af 100-500 Rbdlr. i sølvværdi.

Som vanligt blev bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

De brune varmeaftryk af segl på forsiden af brevet må skyldes et overliggende bancobrev, hvor lakseglene endnu var varme efter forseglingen. Det er ikke dette brevs egen seglvarme, der er trængt igennem til forsiden. Dertil er varmeaftrykkene for forskudt for brevets segl.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte bancobrev(e) og illustration(er) af samme.

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1252, s. 31.KiøgeF6Bie112 Rdlr. N.V.Vist som brev nr. 3.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

15.09.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional