Klasselotteri-Kollektører fra Kerteminde 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2014-2015 - Toke Nørby

oldline

Kertemindes
posthistorie er ganske fint beskrevet i Arne Pedersens bog: "Kerteminde Posthistorie 1626-1996" fra 1997 (der er intet ISBN-nummer). Kerteminde omtales i Postordningen 25.12.1694 som omtaler en bipost til Odense. Først 01.07.1839 oprettes et hovedpostkontor i Kerteminde. I bancobrevenes periode 1753-1830 transporteredes brevene fra Kerteminde til Odense med tilskud fra postkassen (se Fr. Olsen II - Postvæsenet i Danmark 1711-1808, s. 170).

Folketællingerne
viser, at Kerteminde havde et indbyggertal på 706 i 1769, 711 i 1787, 1045 i 1801 og 1620 indbyggere i 1834, så der var ikke brug for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830 - og som det viser sig - er der åbenbart ikke behov for en kollektør i perioden 1783-1820. Der er i hvert fald ikke en sådan nævnt i kollektøroversigterne.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne. Under skemaet ses aftryk af de to kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Kerteminde
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1774
Bonnesen, Rasmus1775-1782Borger og guldsmedf. 1735 / † 1792
Ingen nævnt1783-1820
Ipsen, Jeppe Peter1821-1830Krigsraad og postmesterf. 1780 / † 06.02.1854

Kerteminde Kollektørsegl
RB
Rasmus Bonnesen. 1735-1792.
JPI
Jeppe Peter Ibsen. 1780-1854.
(Tydeligere aftryk af kollektørseglene ønskes!)

Kerteminde Postkontors Segl
C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.

Referencer
1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
2. Rasmus Bonnesen.
3. Jeppe Peter Ibsen, se Den Danske Postetat 1624-1927(1983).

Tak
til Niels Jantzen, Kerteminde, for tilladelse til at vise de to bancobreve fra Kerteminde.

oldline

Baum
Fig. kl16-kerteminde-baum15. (Ex. Niels Jantzen).

1. Udateret Bancobrev fra collecteur Bonnesen i Kerteminde
Teksten på brevet er:

              N o 15/    NB. NB.
                          N o 9
       Velædle
  H r Baumgarten
  Inspecteur ved det Kongeli-
  ge Classe Lotteri
Classe Lotteriet
angaaende
        i/
Kiøbenhavn
  Herudi indlagt 56 Rd r

"N o 15" øverst på forsiden antages at være Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet. "N o 9" er tydeligvis Odense Postkontors kartenummer. Påtegningen "NB NB" var overflødig, da Baumgarten under alle omstændigheder skulle kvittere for modtagelsen af brevet.

På bagsiden ses Kerteminde postekspeditions kartenummer: "Kiert m 14" samt Odense Postkontors kartenummer og porto til København "9 - 4". Forseglingen er foretaget med kollektør Bonnesens segl i midten samt to stk. segl fra Kerteminde postekspedition.

Taksten skal findes efter placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 400-450 Rdlr. som for 4½ brev og da enkeltbrevtaksten fra Odense til København på det tidspunkt var 4 Lß (se Kapitel 13):

1-100 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst 4 Lß:4 Lß

som der også står på bagsiden af brevet. Brevet antages derfor at være fra perioden 31.12.1773-13.04.1787 - som formodentlig er sidste dag for brugen af Chr. 7-seglet.

Billede fra oldline

Scheel
Fig. kl16-kerteminde-scheel.jpg. (Ex. Niels Jantzen).
2. Udateret bancobrev fra kollektør og postmester Ipsen i Kerteminde
Den tekst, der kan læses på det let beklippede brev, er:

      Hr. Major von Scheel
                Ridder af Dannebroge
            Inspecteur ved det Kongl: C..
      modt. Sch    K
    Indlagt
= 26 Rbd: 16 ß: Sedl. Tegn
    Lotto Sag   20-90
   

i /
Kiøbenhavn

Scheel har ved modtagelsen som vanligt påskrevet sin kvittering "modt. Sch", men hvad den røde "K"-lignende påskrift midt på forsiden kan betyde, ved jeg ikke. Forslag til forklaring?

Som det også ses, er det en påskrift efter "Lotto Sag": "20 - 90", som sandsynligvis er skrevet af Odense Postkontors postmester, og som jeg ikke kan forklare. Det har tydeligvis noget at gøre med bagsidens lille regnestykke i højre side:

20 - 77
13
90

men muligvis har regnestykket intet med denne forsendelse (alene) at gøre. Forslag til forklaring?

Bagsiden viser kollektør Ipsens segl anbragt mellem postekspeditionens laksegl - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, og som var gældende fra 01.01.1805. Desuden er anført Odense postkontors kartenummer og porto: "50 - 28" samt bærepengene "Bp 8".

Portoen ses at følge 01.08.1818: Taxt af 15.07.1818 for Breve i Danmark og Hertugdømmerne, gældende fra 01.08.1818, og hvoraf det fremgår:

"C. For Bancosedler.
Hvad enten Summen er i smaa eller store Sedler betales Fragten efter Brevtaxten saaledes: indtil 5 Rbdlr. som for ½ Brev eller halv Brevporto, over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt Brev, over 100 Rbdlr. indtil fulde 150 Rbdlr. som for et 1½ Brev, og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rbdlr. mere".

samt:

"1. Enkelt kaldes et Brev som bestaar af et eneste, enten fjerdedel, halvt eller helt Ark Papir, enten det er forsynet med Kouvert eller Omslag, (hvori dog intet maa være Skrevet) eller ikke, og som ei er tungere end at det af Postbetjnterne skjønnes ikke at veie over eet Lod, da det i andet Fald skal veies, og naar det befindes at veie over eet Lod, ansees og betales som halvandet Brev".

5-100 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevstakst 11 Rbß:
Indlagt brev til 1½ × enkeltbrevstakst 11 Rbß = 16,5 Rbß:
I alt:
11 Rbß sølv
17 Rbß sølv
28 Rbß sølv

som der også står på brevet. Påskriften "Lotto Sag" viser, at foruden indholdet af bancosedler, var der også ilagt brev lotto-sagen vedrørende.

Bærepengene
Brevet er altså fra perioden 1821-?: Ipsens kollektørperiode. Dvs. at bærepengene udregnes i sølv, men påskrives som vanligt brevet i Navne-Værdi. Som det fremgår af Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene ved "over 5 Rbd. indtil 100 Rbd" = 6 Rbß sølv, som skal anføres i Navne-Værdi. Dette betyder, at vi i Kapitel 9, Fig. 9-6, skal finde den periode, hvor postkursen ligger mellem 250-280, hvor navneværdien af 6 Rbß sølv er 8 Rbß.

Der er kun een periode efter Ipsens tiltrædelse som kollektør, hvor postkursen er 250, nemlig 01.07.1820-30.06.1824, så brevet er altså fra perioden 1821-30.06.1824.

Man kan lige ane en påskrift nederst på bagsiden (på hovedet): "Fra Kierteminde ...", men det er ikke til at se, om bynavnet efterfølges af et navn eller ..?

oldline

Tilbage til Kapitel 16

18.11.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional