Klasselotteri-Kollektører fra Hobro 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2017 - Toke Nørby

oldline

Hobro
blev pakkepostkontor 13.11.1786 og Brev- og Pakkepostkontor 01.01.1796 og endelig postkontor jf. Lønningsloven af 01.01.1845 - se DDPE-III, s. 574.

Postforbindelsen til København
Laurids Fogtman, (IV. deel, s. 347) anfører i en skrivelse til generalpostamtet angående, at Hobro 03.02.1736 blev omdannet til et bipostkontor: "Byskriver Voss er beskikket at være tilligemed Postmester i Hobro, og maa, imod at betale 20 Rdlr. til Generalpostcassen, nyde den Porto, som bør betales for Brevene imellem Hobro og Randers hvert Brev 4 Sk. samt imellem Hobro og Aalborg hvert Brev 6 Sk., saavel som af hvert Brev, der gaar over Randers videre til og fra andre Steder i Jydland, Holsteen og Sjelland, 2 Sk. mere end den Porto, som ellers efter Taxten fra Randers skal betales, og af ham til Postmesteren i Randers, som det Generalpostcassen beregner, svares." Altså: Hobro-Randers: 2 + Randers-Kbhvn. 8 Lß, i alt 10 Lß (Se Kapitel 04 - "Hobro-Viborg").

Hvornår Hobro begyndte at kartere bancobreve, er jeg pt ikke klar over, men det kan have været lige i begyndelsen af 1800-tallet - ligesom tilfældet var med Holstebro. Se kommentarerne ved brev nr. 1, 2 og 3 herunder.

Folketællingerne
viser, at Hobro havde et indbyggertal på 492 i 1769, 465 i 1787, 488 i 1801 og 707 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830. I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Hobro-kollektørerne virkeperioder.

Hobro
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Voss, Frederich Gerhard1753-1754, 1767Cancellie-Secretair, Postmesterf. 1711 / 15.06.1772
Langballe, Søren1771-1773Kammerraad og Byefogedf. ? / † 27.03.1774
Vest, Jens1775-1784Byeskriver? / ?
Gleerup, Albert Andersen1785-1786Postmester27.12.1746 - 23.07.1805
Taaning, Niels Lauritzen1787-1819Brændevins- og Avlsmandf. o. 1736 / ?
Møller, Niels1820-1830Snedker og Værtshuusholderf. o. 1778 / ?

Hobros Kollektørsegl
Gleerup
Albert Andersen Gleerup. 1785-1786.
Hvad?
"Ich folge Dir nach Ost und West". Ca. 1786-1790?

Hobros Kollektørsegl
Taaning
Niels Lauritzen Taaning. 1787-1819.
Møller
Niels Møller. 1820-1830.

Hobros Postsegl
C7
Chr. VII 14.01.1766-13.04.1787 - † 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Frederich Gerhard Voss samt DDPE-I, s. 476.
  3. Søren Langballe.
  4. Jens Vest - ingen referencer fundet.
  5. Albert Andersen Gleerup.
  6. Niels Lauritzen Taaning
  7. Niels Møller - ingen referencer fundet.

Tak
til Finn Iversen, VF-Auktion, Karl Ove Christensen, Hobro, Erik Menne Larsen og Morten Pieper for lån af de herunder viste Bancobreve.

oldline

Hobro
Fig. kl16-hobroe-baum29.
(Gengivet med venlig tilladelse af Karl Ove Christensen, Hobro).

1. Udateret Bancobrev fra kollektør, postmester Gleerup i Hobro
Sendt til Randers for at blive sendt med den agende post til København. Teksten på brevet lyder:

N o 29.
Velædle og Velbyrdige
H r Inspecteur Baumgarten
Herudi er indlagt In Banco
Sex og Tredive Rd lr og 76 ß som
er Classelotteriet tilhørende
i /
Kiøbenhavn

På Bagsiden er der angivet Kartenummer og porto: "N o 1 - 9", og da indholdet er under 100 Rdlr. er taksten enkeltbrevsporto - ikke fra Hobro, men fra Randers, hvorfra der gik pakkepost til København. Brevet må være betalt kontant fra Hobro til Randers.

Taksten bliver, jf. Forordning af 23.02.1788 og Kapitel 13:

76 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevsporto:
"Gebyr for Lak":
I alt:
8 Lß
1 Lß
9 Lß

hvad der også står på brevet. Men - det er lidt underligt, at Gleerup skulle have betalt 1 Lß i gebyr for Lak - til sig selv! Det kunne dog være tilfældet, hvis han, som kollektør, ikke frit kunne bruge postkontorets lak.

Nærmere datering af bancbreve fra Hobro
Da man ikke umiddelbart kan se, hvornår et bancobrev er sendt, må man bruge kendskabet til kollektørernes virkeperioder og holde disse sammen med brugen af deres kollektørsegl. I avisernes fortegnelser over kollektører ses, at Gleerup var kollektør i 1785-1786. Bancobreve fra Hobro til København før 13.11.1786 (opgraderingen af postkontoret til pakkepostkontor) må derfor være blevet karteret og ansat i porto i Randers samt - hvad jeg havde forventet - have fået påsat Randers postsegl.
    Imidlertid har Gleerup-bancobrevet fået påsat Hobros C7-postsegl og det er derfor sandsynligt, at brevet er blevet karteret i Hobro. Kartenummer og porto er heller ikke skrevet med Randers-postmesteren, postmester Johan Henrik Stabells håndskrift - se siden med Stabell-skriftsprøver. Jeg ved dog ikke, hvornår Hobro fik tildelt sit C7-postsegl, men man må af det foranstående formode, at bancobrevet er fra sidst i 1786, hvor Hobro må have fået sit C7-postsegl og hvor Gleerup stadig var kollektør.

oldline

De to efterfølgende bancobreve (nr. 2 og 3 her på siden) bærer på bagsiden Niels Lauritzen Taanings kollektørsegl. Han var kollektør i perioden 1787-1819 og afløste Albert Andersen Gleerup som kollektør. Da Hobro postkontor netop i 1786 var blevet pakkepostkontor, ville jeg have forventet, at disse to bancobreve var blevet karteret og sat i porto i Hobro samt, at de ville bære Hobro postsegl - men det gør de ikke! Desuden er de begge tydeligt karteret i Randers af Stabell: Stabell-skriftsprøver samt har fået Randers C7-postsegl anbragt på bagsiden.

Hobro
Fig. kl16-hobroe-baum1. (Ex Morten Pieper).

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Taaning i Hobro
Brevet er i Randers karteret og sat i porto af Randers-postmester Stabell som også har påsat Randers Postkontors C7-postsegl. Teksten på brevet lyder:

Til             N o 1
/S. T:/ H: H r Baumgarten
Indspecteur ved det Kongl: Classe Lotterie
Kongl: Tieneste
Her under 19 Rd r Banco
Kongl: Classe Lotteries Pænge
    i
Kiøbenhavn

"N o 1" antages at være Baumgartens egen nummerering af bancobrevet.

På Bagsiden er der angivet Kartenummer og porto: "N o 5 - 8 ß", og da indholdet er under 100 Rdlr. er taksten mellem Randers og København enkeltbrevsporto (Forordning af 23.02.1788 og Kapitel 13): 8 Lß

som det også fremgår af brevets bagside.

oldline

Hobro
Fig. kl16-hobroe-baum44. (Ex Morten Pieper).

3. Udateret Bancobrev fra kollektør Taaning i Hobro
Brevet er i Randers karteret og sat i porto af Randers-postmester Stabell som også har påsat Randers Postkontors C7-postsegl. Teksten på brevet er:

Til             N o 44
/S. T:/ H: H r Baumgarten
Indspecteur ved det Kongl: Classe Lotterie
Kongl: Tieneste
Her under
er 132 =Rd=
Banco Bl-
Lotteries Pænge
    i
Kiøbenhavn

På Bagsiden er der angivet Kartenummer og porto: "N o 22 - 12 ß", og da indholdet er mellem 100-150 Rdlr., bliver taksten (Forordning af 23.02.1788 og Kapitel 13) - fra Randers til København:

100-150 Rbdlr.: 1½ × enkeltbrevsporto - 8 Lß:12 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Hobro
Fig. kl16-hobroe-baum14. (Ex Morten Pieper).
4. Udateret Bancobrev - sandsynligvis - fra kollektør Taaning i Hobro
Teksten på brevet lyder:

N o 14/         N o 2-
Velædle
H r Inspecteur Baumgarten
Det Kongl. Classe
Lotterie betræffende
Her under 40 rd i Banco
Sedler ???????
    i /
    Kiøbenhavn
NB: NB: -

På Bagsiden er der angivet Kartenummer og porto: "N o 6 - 9". Desuden ses Hobro Postkontors segl samt et mystisk "kollektørsegl"(?) med tysk tekst:

"Ich folge Dir nach Ost und West".

Taksten bliver, jf. Forordordning af 23.02.1788 og Kapitel 13:

40 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevsporto:
Gebyr for Lak:
I alt:
8 Lß
1 Lß
9 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-hobroe-bie1246. (Se skema nederst på siden: 3. 10.1988. 1246, s. 31.

5. Udateret Bancobrev fra kollektør Taaning i Hobro

Til
S: T:, H r S: L: Bie
Indspecteur ved det Kongl. Classe Lotterie
Her inde
er 49 Rd lr B: B:
Kongl. Lotto Penge
   
i/
Kiøbenhavn

"S: T:" betyder "Salvo Titulo" (med forbehold for titlerne).

På bagsiden ses Hobro Postkontors to segl med kollektørens Segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Desuden karte nr. og porto: "2 - 7".

Portoen for et enkeltbrev mellem Hobro og København var, jf. Kapitel 13, 7 Lß i perioden 01.05.1801-30.06.1809, så taksten kan udregnes som:

49 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevsporto: 7 Lß

som også er påskrevet brevet på bagsiden.

oldline

Bie
Fig. kl16-hobroe-bie41.
(Gengivet med venlig tilladelse af Karl Ove Christensen, Hobro).

6. Udateret Bancobrev fra kollektør Taaning i Hobro

        S: T:           41
H r S: L: Bie
Indspecteur ved det Kongl. Classe Lotterie
i/
Her underlagt
er 56 Rbd lr
i Rigsbank Billetter
Kongl. Lott o Penge
   
 
Kiøbenhavn

"S: T:" betyder "Salvo Titulo" (med forbehold for titlerne). "41" er Bies egen nummerering af brevet.

På bagsiden ses Hobro Postkontors to segl med kollektørens Segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "2 - 56".

Portoen for et enkeltbrev mellem Hobro og København var, jf. Kapitel 13, 28 Rbß i perioden 07.08.1813-31.07.1818, så taksten kan udregnes som:

56 Rbdlr.: 1 × enkeltbrevsporto:
Medfølgende brev til enkeltbrevsporto:
I alt:
28 Rbß
28 Rbß
56 Rbß

som også er påskrevet brevet på bagsiden.

oldline

Scheel
Fig. kl16-hobroe-scheel87. (Gengivet med venlig tilladelse af VF-Auktion.dk).

6a. Udateret bancobrev fra kollektør Taaning i Hobro

/ S: T:/   H r Majord & Rider v. Scheel -
Indspecteur Ved Det Kongl: Classe Lotterie
                            87
Herudi bilagt =
Er 160 r Rbd lr N:V:
i 3 Stk. r b:Billetter -
En Heel, Een Halv H:d r,
- og Én 10 Daler ditto-
   
i/
Kiøbenhavn

"S: T:" betyder "Salvo Titulo" (med forbehold for titlerne). "87" er von Scheels egen nummerering af brevet. Den atypiske b3eskrivelse af indholdet viser, at der er tale om "en heel 100 Rbd-, en halv 100 Rbd- og en 10 Rbd-seddel. Sådanne sedler blev udstedt i hele "vores periode" med bancobreve efter 1813.

På bagsiden ses Hobro Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Desuden karte nr. og porto: "3 - 84" samt bærepenge: "Bp 7", i alt 91 Rbß N.V.

Portoen for et enkeltbrev mellem Hobro og København var, jf. Kapitel 13, 28 Rbß N.V. på afsendelsestidspunktet, og takseringsprincippet følger Forordordningen af 23.02.1788: "1 indtil fulde 100 Rbdlr. betales som for et enkelt Brev, over 100 indtil fulde 150 Rbdlr. som for 1½ Brev - o.s.v.". Takst-beløbene på bagsiden er angivet i Navne-Værdi.

Af Kapitel 13 ses, at enkeltbrevstaksten var 28 Rbß Hobro-København.

150-200 Rbdlr.: 2 × enkeltporto (28):
Ilagt brev til 1 × enkeltporto (28):
I alt:
56 Rbß N.V.
28 Rbß N.V.
84 Rbß N.V.

som der også står på brevets bagside.

Bærepenge
er anført med "Bp 10". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold af 100-200 Rbdlr. N.V. = 7 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Tak til Lau Michelsen for hjælp til at tolke brevets oplysninger om indhold. Det er første gang, jeg har set denne måde at betegne indlagte pengesedler på!

oldline

Scheel
Fig. kl16-hobroe-scheel86. (Ex Morten Pieper).
(Tidl. gengivet i PHT nr. 2/1977, s. 25).

7. Dateret 27.07.1820 Bancobrev fra kollektør Møller i Hobro

120
S: T:     27/7-20.     86       3 Lod
H r Major & Ridder v. Scheel
Indspecteur ved det Kongelige
Klasse Lotterie
Indlagt 150 Rb dlr
Sedler
  modt. Sch  
i/
Kiøbenhavn

"S: T:" betyder "Salvo Titulo" (med forbehold for titlerne). "86" er von Scheels egen nummerering af brevet. Desuden ses "3 Lod", der formodes at være vægten af Bancobrevet - incl. et medfølgende brev.

På bagsiden ses Hobro Postkontors to segl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Desuden karte nr. og porto: "3 - 56" samt Bærepenge: "Bp 10", i alt 66 Rbß.

Efter von Scheels påtegning om modtagelsen står der noget krims-krams, et tal (84) og en brøk, som jeg ikke kan tolke betydningen af.

Da både sølv-værdi og Navne-Værdi er opgivet kan postkursen udregnes:

150 Rbdlr. × 96 Rbß sedler og tegn:
120 Rbdlr. × 96 Sølv:
14400 Rbß
11520 Rbß

Postkursen var således på dette tidspunkt 14400/11520 × 200 (eller blot 150/120 × 200) = 250, hvilket ville sige, at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 250 Rbdlr. N.V.

Man kan i Kapitel 10, Fig. 10-1 se, at det stemmer overens med den der opgivne postkurs for tidspunktet for brevets afsendelse: 27.07.1820.

Portoen for et enkeltbrev mellem Hobro og København var, jf. Kapitel 13, 18 Rbß sølv på afsendelsestidspunktet, så vi skal filosofere lidt over, hvorledes postmesteren er kommet frem til takst-regnestykket bag på brevet:

Takst-beløbene på bagsiden er angivet i Navne-Værdi:
Af Kapitel 13 ses, at enkeltbrevstaksten var 18 Rbß sølv Hobro-København. Takseringsprincippet følger taksten af 15.07.1818: "5 indtil fulde 100 Rbdlr. betales som for et enkelt Brev, over 100 indtil fulde 150 Rbdlr. som for 1½ Brev ":

100-150 Rdlr.: 1½ × enkeltporto (18):
Ilagt brev til 1 × enkeltporto (18):
I alt:
27 Rbß sølv
18 Rbß sølv
45 Rbß sølv

der skal omregnes til Navne-Værdi: 45 × 250/200 = 56,25 = 56 Rbß N.V., som der også står på brevets bagside.

Bærepenge
er anført med "Bp 10". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 100-500 Rbdlr. sølv = 8 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 8 × 250/200 = 10 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

von Scheel har med sin modtagerattest frigjort brevet hvad angår både porto og Bærepenge.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1246, s. 31.HobroC7Bie49 Rdlr.Vist her på siden - brev nr. 5

oldline

Tilbage til Kapitel 16

09.02.2017
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional