Klasselotteri-Kollektører fra Hjørring 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Hjørring blev i 1714 bipostkontor og 01.05.1802 brevpostkontor (jf. bl.a. DDPE). Postforbindelsen var med privat bud/ridendepost til Aalborg og herfra med pakkeposten til København - indtil 01.01.1836, hvor postkontoret blev brev- og pakkepostkontor.

Folketællingerne
viser, at Hjørring havde et indbyggertal på 598 i 1769, 463 i 1787, 744 i 1801, og 1.386 i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver et næsten retvisende billede af Hjørring-kollektørerne virkeperioder. Når der her antydes et forbehold, er det fordi jeg har haft problemer med at få oplysningerne fra omtalte avis til at passe.

Derfor har jeg konsulteret Per Maack Andersen fra Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn, der har ydet en fornem indsats for at finde de rigtige oplysninger til mig. Oplysningerne i skemaet herunder stemmer således ikke i alle tilfælde med det, der står i adresse-aviserne, men som det er i dag - så var det også i gamle dage: Det er ikke altid, at det, der står i avisen, er rigtigt! Oplysningerne i skemaet anses for at være korrekte. Efter skemaet og afbillederne af seglene er der anført referencer og kommentarer til de enkelte personer.

Hjørring
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Lybecker, Johann Ludvig????-1796 Inspecteur - Justitsraad og Amtmand16.01.1743 / 16.07.1814
Ulstrup, Jens1796-1797Consumptionsbetjent og Lotteri Collecteurf. o. 1758 / begr. 07.05.1798
Poulsen, Selgen1798-1802Fuldmægtig ved Hjørring Amtstue??.09.1777 / 09.02.1858
Ahnfeldt, Johan Henrik1803-1804Kontorbetjent hos Byfogeden i Hjørringf. o. 1781 / ??.??.????
Lessov, Johan Gerhardt1805-1806Skrivertjener??.??.1785 / ??.??.????
Bruun, Espen 1808-1810Kapt. og Landvæsenscommissærf. 1755 / 11.09.1829
Hansen, Henrik Christian1811-dec. 1816Byfoged i Hjørring31.08.1785 / 18.06.1822
Green, Claus Holmerdec. 1816-1823Cancellieraad19.05.1754 / 28.03.1825
Hartmann, Henrik1824-1869Postmester??.??.1790 / 11.11.1869

Hjørring-kollektørernes segl
Lessov
Johan Gerhardt Lessov. 1805-1806.
Green
Claus Holmer Green. Dec. 1816-1823.

Hjørring-kollektørernes segl
Hartmann
Henrik Hartmann. 1824-1869.
Hartmann
Henrik Hartmann. 1866.

Hjørring Postkontors segl
Aalborg C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
(Aalborg rhombe-postsegl anvendt i nødstilfælde!).
C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

 1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
 2. Lybecker
 3. Ulstrup. "Hjørring sogns kirkebog 1780-1804", opslag 64.
  "Jydske Efterretninger fra 1767 til 1804" - Nr. 101 (18.12.1797):
  "Hos Jens Ulstrup i Hiøring kan afhandles Lodsedler til 1. Classe af 45 ?. Kgl. Kiøbenhavnske Classe-Lotterie."
 4. Poulsen
 5. Ahnfeldt
 6. Lessov
 7. Bruun. Se også Villerup.
 8. Hansen
 9. Green
 10. Hartmann (Hartmann tog sin afsked som postmester 30.09.1864, men fortsatte som klasselotteri-kollektør
      - sansynligvis til sin død i 1869. Kilde Hans Jørgen Høy, Solbjerg).

Tak
til Per Maack Andersen, Hjørring, for oplysninger om kollektørerne i Hjørring. Desuden tak til Hans Jørgen Høy, Solbjerg, for udlån af de herunder viste Bancobreve.

oldline

HJH
Fig. 9-2. (Gengivet med venlig tilladelse af Hans Jørgen Høy, Solbjerg).

1. Indvendig dateret (27.04.1803) Bancobrev fra lotterikollektør Johan Henrik Ahnfeldt i Hjørring.
Teksten på brevets forside er:

    S. T.
Hr. Lotterieinspecteur Bie
C7timus
Herudi 167 Rdlr. 52 ß
Dansk
 

til /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses kun Aalborg Postkontors rhombeformede laksegl "Aalborg C7". Iflg. Placat af 13.02.1802 angående oprettelsen af et postkontor i Hjørring (fra 01.05.1802) var der "til Forsøg paa et Aar" en månedlig post med vogn fra Fladstrand til Hjørring og herfra til Aalborg og hvor bl.a. penge- og pakkepostsager kunne blive befordret.
    At Bancobrevet er sendt fra Aalborg kan skyldes, at man ikke ville vente på denne vognpost fra Hjørring til Aalborg og kollektøren har bragt brevet til Aalborg - uden påtegninger - til videre ekspedition. I Aalborg blev det forseglet med postkontorets segl. Det medfølgende brev meddelte:

"Promemoria!
Overensstemmende med mit Brev af Dags Dato, der formodentlig afgaar med Rideposten, har jeg den Ære hermed at sende 167 Rbd. 52 ß, og derfor udbeder jeg mig behagelig Tilstaaelse for Modtagelsen, meddelt.
    Hjørring den 27de April 1803
    ærbødigst Ahnfeldt"

På bagsiden ses karte nr. 15 og Porto 16 Lß. Brevet skulle sættes i porto - på trods af de kongelige insignier, men det blev frigjort ved ankomsten til København ved Bies modtagerattest.

I 1803 skulle brevet takseres efter princippet i 23.02.1788-forordningen og af (mit) Kapitel 13 ses, at enkeltbrevstaksten fra Hjørring til København var 8 Lß.

23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"
    Forordningen sagde også, at "Naar med Banko-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderes Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales." Men da dette medfølgende brev overholdt betingelserne for at blive medsendt uden at der blev afkrævet brevporto, bliver taksten:

Brev med 168 Rdlr. Rdlr.: 2 × 8 Lß: 16 Lß

som der også står på brevet.

oldline

Lessov
Fig. Kl16-hiorring-lessov-hjh.
(Gengivet med venlig tilladelse af Hans Jørgen Høy, Solbjerg).

2. Udateret Bancobrev fra lotterikollektør Johan Gerhardt Lessov i Hjørring
Teksten på brevets forside er:

    S. T.
Hr. Lotterieinspecteur Bie
C7timus
Herudi
32 Rdlr. 62 ß-
   
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Hjørring postkontors to segl med kollektør Lessovs segl i midten, lige efter forskriften i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Chr. VII, der var regent, da brevet blev afsendt.

På bagsiden ses desuden i højre side en udstreget kartering og portoangivelse: "18 - 8", som er Hjørring Postkontors notering. I Aalborg er brevet blevet omkarteret og er i første omgang fejltakseret, men rettet: "30 - 16 8".

Da brevet er sendt i 1805-1806 er det pakkeposttaksten af 23.02.1788, punkt III C, der skal lægges til grund for beregningen: "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"

Af Kapitel 13 ses, at taksten for et enkeltbrev mellem Hjørring og Kjøbenhavn var 8 Lß:

Brev med 32 Rdlr. 62 ß:
8 Lß

Forordningen sagde også, at "Naar med Banko-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderes Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales." og det er muligt, at der har medfulgt et brev, hvor postmesteren i Aalborg gerne ville have porto for dette, men hvor han har besindet sig og anerkendt, at det overholdt betingelserne for ikke at skulle takseres!

De kongelige insignier tyder på, at brevet var et Kongeligt Tjenestebrev, men det er ikke tilfældet og insignierne havde derfor ingen effekt.

oldline

HJH2
Fig. 9-11. (Gengivet med venlig tilladelse af Hans Jørgen Høy, Solbjerg).

3. Udateret Bancobrev fra kollektør Green i Hjørring
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805, med kollektørens segl i midten, flankeret af Hjørring Postkontors segl. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Teksten på brevet lyder:

S. T.                     61
Hr. Inspecteur Bie
                   Aalborg N 11
Herudi 181 Rbd 48 ß N.V.
Classe Lotteriet Vedkommende
- FVI
     
i /
Kiøbenhavn

Beløbet er angivet i Navne-Værdi, og Bancobrevet fra perioden 07.08.1813 (indførelsen af betegnelsen Navne-Værdi) til december 1816, hvor Bie fik sin afsked. I adresseavisen for anføres, at Green først tiltrådte omkring 1819 efter at Hansen havde virket i 1818, men det er en åbenlys fejl i avisen. Per Mack Andersen fandt (se referencen til Hansen), at skiftet mellem Hansen og Green må være sket før 18.12.1816, hvor Hansen blev byfoged i Odense. Green kan altså udmærket have nået at sende et Bancobrev til Bie umiddelbart efter, at han (Green) tiltrådte som kollektør og altså i samme måned, som Bie fik sin afsked!

Brevet er sendt fra Hjørring til Aalborg for at komme med den agende post til København. Iflg. Placat af 13.02.1802 angående oprettelsen af et postkontor i Hjørring (fra 01.05.1802) var der "til Forsøg paa et Aar" en månedlig post med vogn fra Fladstrand til Hjørring og herfra til Aalborg og hvor bl.a. penge- og pakkepostsager kunne blive befordret, men det vides ikke, om brevet har været med den vogn.

Enkeltbrevstaksten fra Aalborg til København var i den periode 32 Rbß og taksten for de 182 Rbdlr. (de 48 ß skal medregnes som 1 Rbdlr.) efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C: "Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;" Taksten er således:

182 Rbdlr. - 2 × 32 Rbß :64 Rbß

De kongelige insignier tyder på, at brevet var et Kongeligt Tjenestebrev, men det er ikke tilfældet og insignierne havde derfor ingen effekt.

Hans Jørgen Høy har smukt monteret brevet på en A4-planche, hvor han bl.a. har/havde skrevet: "Portoen bliver ikke afregnet, de Lotteri-inspektør Bie har portofrihed for Bancobreve mod betaling af et fast årligt gebyr på 1.500 Rdl."
    Det er dog en forkert opfattelse, da ALLE Bancobreve blev frigjort for porto ved klasselotteri-inspektørens modtage-attest. Der er intet i klasselotteriets papirer i Rigsarkivet, der viser et sådant forhold.
    Derimod er der tydeligt tale om en misforståelse fremkommet af, at Fr. Olsen II, s. 308 omtaler, at TAL-lotteriet, der blev indført af Struensee i 1771, "i 1773 fik bevilget Portofrihed mod at svare en aarlig Afgift af 1.500 Rdl. til Postvæsenet", men det er noget ganske andet. (Tak til Johnny Barth for den reference).

oldline

 
HJH2
Fig. 9-11. (Gengivet med venlig tilladelse af Hans Jørgen Høy, Solbjerg).

4. Udateret Bancobrev fra kollektør Green i Hjørring
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805, med kollektørens segl i midten, flankeret af Hjørring Postkontors segl. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Teksten på brevet lyder:

5/Hiørring/24 April
    S. T.               31
Hr: Major og Ridder Scheel
Inspecteur ved Klasse Lotteriet
Herudi
75 Rbd 39 ß
Sædler og Tegn
    Fr VI
     
a /
Kiøbenhavn

Forsiden
Datoen i øverste venstre hjørne "24 April" kan være Scheels dato for besvarelse af bancobrevet, da der bagpå er anført (modtagelses)datoen 31/3 1823.

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "4 - 53" samt bærepenge 8 Rbß (navneværdi). Af Kapitel 13 ses, at portoen for et enkeltbrev 1-100 Rbdlr. fra Hjørring til København var 21 Rbß, så da portoen er angivet til 53 Rbß må der have været ilagt et brev til 1½ × enkeltporto:

1-100 Rbdlr. - 1 × 21 Rbß :
Ilagt brev til 1½ × 21 Rbß = 31,5 Rbß:
I alt:
21 Rbß
32 Rbß
53 Rbß

hvad der også står bag på brevet.

Bærepengene ses af Kapitel 10, Fig. 10-3c., at være 6 Rbß sølv og da kursen i marts 1823 var 250 (Kapitel 9, Fig. 9-6), er bærepengene, angivet i navneværdi: 6×250/200 = 7,5 = 8 Rbß navneværdi, som der også står bag på brevet.

De kongelige insignier tyder på, at brevet var et Kongeligt Tjenestebrev, men det er ikke tilfældet og insignierne havde derfor ingen effekt. Brevet blev frigjort ved von Scheels modtager-attest.

oldline

Hartmann
Fig. kl16-hjoerring-hartb. (Gengivet med venlig tilladelse af Hans Jørgen Høy, Solbjerg).

5. Indvendig dateret 15.02.1866 "Post-Bancobrev" fra kollektør Hartmann i Hjørring
Stemplet med Hjørring ANT VII-stemplet. Vagn Jensen oplyser i sin stempelregistrant, at dette stempel blev leveret omkring 04.08.1865 og indsendt 18.10.1869. Stempelregistranten oplyser også, at de af samlerne kendte yderdatoer for brugen af stemplet pt. er 04.10.1865-01.05.1867. Datoen i stemplet på det viste brev er 16/2 og altså fra 1866.

Forseglet med Hartmanns senest anvendte kollektørsegl, se ovenfor. Teksten på brevet:

            Til
Det Kongelige Kjøbenhavnske Klasse Lotteris
                        Inspektorat
K. T. fra Collecteur
      Hartmann
     
i
Kiøbenhavn

Portobrev (ufrankeret brev), der på forsiden er forsynet med blåkridt 6-tal (landsporto for ufrankerede breve 01.04.1851-31.12.1874: 6 Rbß), og portoen blev ikke opkrævet, da lotteriinspektøren, der på det tidspunkt var Carl Theodor Leonhard von Bülow, havde portofrihed for modtagne breve i embeds medfør.

(Det medfølgende brev omhandler en bortkommen gevinstseddel i Lotteriets 1. Klasse 33 - 202, og altså dateret 15 Feb. 1866).

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1245, s. 31.HjørringC7Bie32 Rdlr. 62 ßC7timusVist her på siden - brev nr. 2

oldline

Tilbage til Kapitel 16

24.01.2015

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional