Klasselotteri-Kollektører fra Helsingørs Norske Postkontor 1753-1782
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Helsingørs Norske Postkontor
blev, jf. bl.a. "Norges Postmestere 1647-1814" af Poststyret, Bergen 1950, s. 124, oprettet omkring 1680. Ved kgl. resolution af 08.03.1782 blev kontoret forenet med det danske, men inden var postforbindelsen til København den samme som for det danske postkontor i byen: Daglig fobindelse til København (se evt. Fr. Olsen-II, s. 165).

Postmester Jørgen Hansen
Jf. omtalte "Norges Postmestere 1647-1814", var Jørgen Hansen fra 1765 postmester ved Helsingørs Norske Postkontor - indtil Helsingørs danske og norske postkontor ved kgl. resolution af 08.03.1782 blev forenet med Jørgen Hansen som postmester. Inden foreningen af de to postkontrer havde Helsingørs norske postkontor i perioden 1753-1782 kunnet afsende de hertil indleverede bancosedler behørigt forseglet med Helsingørs Norske Postkontors segl, se herunder.
    Jørgen Hansen figurerer således både som postmester ved Helsingørs norske postkontor - indtil og med 07.03.1782 og fra 08.03.1782 ved det forenede postkontor - se Helsingørs Danske Postkontor.
    Vi ved, at Jørgen Hansen ved det (forenede norsk-) danske postkontor anvendte flere segl - og efter ham anvendte hans hustru samme segl. Vi ved derimod ikke med sikkerhed, om Jørgen Hansen anvendte flere forsekllige segl ved det norske postkontor før 1782.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark. Enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før.
    I skemaet herunder er der for Helsingørs Norske Postkontor kun opført en enkelt person, idet kun en enkelt af de postmestre, der har fungeret her i perioden 1680-1782, hvor kontoret blev forenet med det danske, har været kollektør. Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Helsingør
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.-ca. dec.):Profession:Født/Død:
Hansen, Jørgen1774-1782Norsk Postmester, Cancellieraad07.08.1744 / 23.01.1805

Helsingørs Norske kollektørsegl
J Hansen
Jørgen Hansen. 1774-1782.
Segl anvendt ved det norske postkontor indtil 1782.
Helsingørs Norske Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
 
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Jørgen Hansen og hustru Chrestine Dorthea Hansen. FT-1801 Helsingør, opslag 195, viser, at de bor i Stengaden 433. Skal man søge i den digitaliserede FT-1801, skal man søge efter "Jørg. Hansen" i FT-1801 for at finde hans hustru (hans andet ægteskab). Se også DDPE.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-helsingor-n-1242.
(Se skemaet nederst på siden: 3. 10.1988. 1242, s. 30). (Lakfarven er rød, men fotokopien er kun i S/H).
Stemplet DWI-papir
Fig. kl16-helsingor-n-sp.
Fotokopi fra listen over "SPECIALSAMLING AF DANSKE BANCOBREVE" omtalt i Kapitel 16
- her med stempelpapirs-monogram fra et DVI-stempelpapir, indsat til sammenligning og venligst udlånt af Jan Læby.
DVI-stemplet papir bærer det danske våben (til venstre), det norske (til højre) og det svenske våben (nederst).
1. Udateret Bancobrev fra collecteur Hansen i Helsingør
Teksten på brevet lyder:

N o 21/
Velædle
H r Baumgarten
Lotterie Inspecteur
Herudi
406 rd 58 ß
   
a
Kiøbenhavn

Bagsiden
bærer Helsingørs C7-Norske Postsegl, hvilket kan ses af konturerne på seglet og fremgår af Robert Bechsgaards skema nederst her på siden. Kollektørseglet antages at være nr. 1 af de her viste kollektørsegl. Desværre er en portopåtegning ikke synlig på den her viste kopi.

Nu er der det usædvanlige, at dette Bancobrev er skrevet på såkaldt stempelpapir fra Dansk Vest Indien, så vi må lige en afstikker til historien om sådant papir for at se, om det er et til- eller utilsigtet brug af stemplet papir til Bancobrevet.


Stemplet papir
Jeg måtte derfor ty til vores ekperter udi stempelmærker (revenues): Paul Nelson (Tucson, Arizona), Claus Rafner og Jan Læby for at få nærmere oplysninger, idet jeg havde umådeligt svært ved at se en relevant sammenhæng mellem betalingen af stemplet papir og betaling af Bancobrevets porto til postvæsenet.

Claus Rafner oplyste, at det er stemplet papir fra Dansk Vest Indien 1777, "(Nu)m. 36. - Een Halv " (1/2 rigsdaler). Claus oplyser, at det tre-delte våbenskjold viser, at stempelpapiret er fra DVI, hvilket bekræftes af nummeret og taksten (samt sikkert også underskriften).
    "Stempelpapir fra Danmark havde tre løver, fra Norge den norske løve, fra Slesvig de slesvigske to løver, fra Holsten et to-delt skjold med to løver og det holstenske nældeblad".

Claus oplyser endvidere, at stempelpapiret er kasseret, hvilket fremgår af, at "papiret er afskåret, så kongekronen mangler. Kongekronen var symbolet på gyldighed, og når ubrugt stempelpapir med gammelt årstal skulle kasseres (og genbruges til kladder o.l.), fjernede man kongekronen".

Claus henviste mig til Jan læby, Korsør, som i sin artikel om Stemplet Papir og Stempelmærker i NORDIA 2012s udstillingskatalog fortæller, at stempelafgiften er en af vores ældste indirekte skatter. Vi har alle - uden undtagelse - stiftet bekendtskab med denne skat - lige fra spillekortenes afgiftsmærkning af Ruder Es til spiritusflaskernes og andre(!) giftstoffers (fx myregift) mærkning med små labels, der viser, at der er betalt en afgift.

Jan:"Der er ingen tvivl om, at det er et DVI stempelpapir, der er anvendt som omslag til dette bancobrev. Brugen af stemplet papir blev indført ved forordning af 30.09.1773. Alle DVIs stempelpapirer blev forsynet med årstal og skulle bruges inden for samme år, hvorefter de var ugyldige, og nye papirer med nyt årstal skulle derefter anvendes.

Helt til 1907 udskiftede man i DVI een gang om året de årstalsmærkede stempelpapirer, men med "Anordning af 22.02.1907 om Stemplet Papir paa de dansk Vestindiske Øer" samt "Bekendtgørelse af 28.02.1907 om den nærmere brug af Stempelpapir paa DVI", indførtes der to nye stempelpapirer, 1., og 2. klasse uden årstal, samt stempelmærker i 10 værdier til supplering på stempelpapirerne. (I Danmark var en tilsvarende ændring allerede sket med lov af 19.02.1861).

avis
Jan: I min samling af stempelpapirer har jeg en avis, ST. CROIX AVIS fra onsdag den 29. december 1875, hvor man indkalder stempelpapirer for indeværende år. Papiret har herefter ikke haft nogen stempelværdi. Stempelpapirerne blev fremstillet i Danmark, så min teori er at de tiloversblevne papirer for de enkelte år, som automatisk blev ugyldige efter årets udløb, er blevet anvendt til andre formål.
   Stemplet papir for 200 år siden var med vandmærke, og af en god og stærk kvaliltet, så det kan have været eftertragtet til bestemte andre formål, såsom til bancobrevpapir. I Rigsarkivet har jeg taget kopier af gamle stempelpapirer, der i 1902 er anvendt som kladdepapir".

Så selv om denne historie handler om Bancobreve, var det en relevant afstikker til stempelpapirets interessante historie at få opklaret, at det her anvendte stempelpapir ikke på nogen måde havde noget at gøre med betaling af porto eller andet vedr. dette Bancobrev. Bancosedlerne må nødvendigvis være indleveret og pakket/forseglet i Helsingørs Norske Postkontor og kommer altså næppe udefra (fra fx Norge). Der er altså tale om en brug af forhåndenværende papir til indpakning af bancosedlerne. Hvorledes postmester og kollektør Jørgen Hansen har fået fat i dette ellers ubrugelige stykke stemplet papir fra DVI, kan vi kun gisne om.

Jeg har en enkelt yderligere gang været udsat for et lignende tilfælde med et bancobrev, hvor omslaget er lavet af kasseret stempelpapir, se: Roskilde-Bancobrev på stemplet papir.


Takst efter 31.12.1773-placaten
Chr. 7 var konge 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808). Jørgen Hansen virkede som nævnt ved det norske postkontor indtil 1782, og da det stemplede papir viser, at brevet er fra efter 1777, skal det takseres efter placaten af 31.12.1773, som bl.a. siger, at Banco-Sedler 400-450 Rdlr. skulle betales som for 4½ brev, og da taksten for et enkeltbrev fra Helsingør til København var 2 Lß, vil taksten være:

400-450 Rdlr. 4½ × 2 Lß =9 Lß

Findes der en portopåtegning på brevet, ses den desværre ikke på kopien.

Tak
til Paul Nelson, Claus Rafner og Jan Læby. Til orientering har Paul Nelson redigeret: "Catalog of Scandinavian Revenue Stamps Vol I", samt Peter Poulsens (Aarhus): "Catalog of Scandinavian Revenue Stamps", 1989, og Claus Rafner har udgivet en bog: "Handbook and Catalog of Danish Tobacco and Alcohol Tax Stamps" og Jan Læby har som nævnt skrevet en artikel: "Stempelpapir og stempelmærker fra Dansk Vestindien 1774-1917" i Nordia 2012 udstillingskataloget.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-helsingor-n-baum52.
(Børge Lundh: "The Postal History of Helsingør 1740-1864", s. 20. ISBN 87-98-2291-1-7).
(Ex Morten Pieper).
2. Udateret Bancobrev fra collecteur Hansen i Helsingør
Teksten på brevet lyder:

N o 52/
Velædle
H r
Lotterie Inspecteur
Baumgarten
Herudi
102 Rdlr
Lotterie Penger
   
a
Kiøbenhavn

Bagsiden bærer Helsingørs Norske C7-Postsegl, hvilket kan ses af konturerne på seglet, og kollektørseglet er det første af de af Hansens afbillede kollektørsegl.

Bagsiden viser kartenummer og porto "2 - 3". Brevet er efter ovenstående fra før 1782, hvorfor takseringen følger princippet i 31.12.1773-placaten, der anfører, at 1-100 Rdlr. skulle betales som for 1 brev, 100-150 som for 1½ brev, hvorfor taksten, idet porto for et enkeltbrev fra Helsingør til København var 2 Lß

100-150 Rdlr. 1½ × 2 Lß =3 Lß

som der også står bag på brevet.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1242, s. 30.HelsingørNorsk Pkt. C7Baumgarten406 Rdlr. 58 ß1777Vist i kopi her på siden - brev nr. 1

oldline

Tilbage til Kapitel 16

13.09.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional