Klasselotteri-Kollektører fra Hillerød/Frederiksborg 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
25.12.1694 nævnes Hillerød som en mindre postekspedition og i 1722 som et bipostkontor. Som hovedpostkontor blev det oprettet 17.07.1744. 1772 blev navnet ændret til Frederichsborg og fra 1803 blev det brev- og pakkepostkontor (se DDPE-III, s. 572). Først i 1908 blev navnet ændret tilbage til Hillerød.
    I 1771 var der, jf. Fr. Olsen II, s. 165, forbindelse til Frederiksborg via en ridende post to gange ugentlig på sideruten Roskilde-Helsingør. I 1807 var der agende post på sideruten Hørsholm-Frederiksborg (Fr. Olsen II, s. 272).

Folketællingerne
viser, at Frederiksborg havde et indbyggertal på 1.114 i 1769, 1.214 i 1801 og 1.717 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Frederiksborg-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Hillerød. Frederiksborg fra 1772
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753
Brandt, Jørgen1754, 1771-1774Stald-Skriverf. o. 1712 / 1776
Ingen nævnt1775-1791
Thiim, Lorentz Jacob1792-1797Kæmnerf. o. 1753 / ?
Lobek / (Lohbeck), Johan Jacob1798-1811Kræmmerf. o. 1764 / ?
Reith, Peter1813-1820Værtshusholderf. o. 1765 / 30.04.1821
Hübner, Hans Christian1822-1830Fuldmægtig paa Amtsstuen. (Const. Collecteur 1822-1823)f. o. 1778 / 21.12.1853

Frederiksborg-Kollektørsegl
Lobek
Johan Jacob Lobek. 1798 - 1811.
Peter Reith
Peter Reith. 1813 - 1820.
Hubner
Hans Christian Hubner. 1822-1830.
(Gengivet fra en dårlig S/H fotokopi. Bedre aftryk ønskes!)

Frederiksborg Postkontors segl
C7
Chr. VII. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Jørgen Brandt
  3. Lorentz Jacob Thiim
  4. Johan Jacob Lobek
  5. Peter Reith
  6. Hans Christian Hubner. Frederiksborg Kirkebog 1851-1863, opslag 288.

Tak
til Søren Jessen, Hundested, og de andre ejere af de herunder viste bancobreve for tilladelse til at vise dem.

oldline

Bie
Fig. kl16-frriksborg-bie423. Bancobrev afsendt af Collecteur Reith til København.

01. Udateret Bancobrev fra Collecteur Lobek i Frederiksborg
Teksten på brevets forside er:

Til
S. T. H r Lotterie Inspecteur Bie
          i Store Hellig Geist
Stræde
Indlagt
423 rd 20 ß
for Classe Lotteriet
   
 
  i
Kiøbenhavn

Forsiden
viser desuden en tekst, der er vendt 90 grader, og som siger:

1802-3
10
1804-5
Det ligner unægteligt årstal og sammenholdt med, at bagsidens segl ikke er anbragt i overensstemmelse med "Tre-Segls-Plakatens" anvisning - der var gældende fra 01.01.1805, tolker jeg det, som om brevet er fra Bies og Lobeks første tid - altså fra perioden 1801-1804. Desværre er der ikke kartenummer og porto påskrevet brevets bagside, men i omtalte periode var enkeltbrevsportoen fra Frederiksborg til København 2 Lß, så portoen for et brev med indhold af 423 Rd var således

400-450 Rdl. 4 ½ × enkeltbrevstakst 2 Lß =9 Lß

men det fremgår som nævnt ikke af bancobrevet.

Een ting er bemærkelsesværdigt: Adressen! Normalt skrives der kun "Klasselotteriet", men her er det hidtil eneste eksempel på en regulær adresse for Klasselotteriet - mig bekendt.

oldline

Bie
Fig. kl16-frriksborg-bie. Bancobrev afsendt af Collecteur Reith til København.

1. Udateret Bancobrev fra Collecteur Reith i Frederiksborg
Teksten på brevets forside er:

S. T.
H r Lotterie Inspecteur
Bie
K. T.
heri 18 rbd N. V.
    fra
Classelotterie Collecteur
    Reith
   
 
  i
Kiøbenhavn

Forsiden
viser desuden en påtegning, som jeg ikke har set tidligere:"1 Quart". Der er sandsynligvis tale om, at der er indlagt et brev, der er skrevet på ¼ ark papirark.

Da der er tale om rigbankdaler og Navne-Værdi, er brevet sendt i perioden 07.08.1813-december 1816, hvor Bie fik sin afsked.

Bagsiden
viser kun karte nr. "7 - ". Portoen lader sig dog beregne, idet enkeltbrevstaksten fra Frederiksborg til København i omtalte periode var 8 Rbß og bankosedler op til 100 Rbß kunne sendes for enkeltbrevporto:

18 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:
Ilagt brev på ¼ papir á enkeltbrevtakst:
I alt:
8 Rbß
  8 Rbß
16 Rbß

oldline

Bie
Fig. kl16-frriksborg-bie2. Bancobrev afsendt af Collecteur Reith til København.

2. Udateret Bancobrev fra Collecteur Reith i Frederiksborg
Teksten på brevets forside er:

S. T.
Hr: Classe Lotterie Inspecteur
Bie
Heri 91 rbd N. V.
    Kongl. Tste
Fra Classe Collecteur
    Reith
   
 
  i
Kiøbenhavn

Da der er tale om rigbankdaler og Navne-Værdi, er brevet sendt i perioden 07.08.1813-december 1816, hvor Bie fik sin afsked.

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "2 - 8" samt kollektørseglet flankeret af to postsegl.

Jf. Kapitel 13 var enkeltbrevstaksten fra Frederiksborg til København i omtalte periode 8 Rbß og bankosedler op til 100 Rbß kunne sendes for enkeltbrevporto:

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:8 Rbß

som der også står på bancobrevet. Det var ikke et kongeligt tjenestebrev og Bie kunne frigøre brevet med sin modtagerattest.

oldline

Scheel-1
Fig. kl16-frriksborg-scheel-1.

3. Udateret Bancobrev fra collecteur Reith i Frederichsborg

    S: T:
    Hr Major og Ridder samt
    Classe Lotterie Inspecteur
            v: Scheel. -
    Boende i Mÿntergaden
Herudi 266 rbdlr 44 ß: N: V:
pro Classe Lotteriet K. T:
   
i /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Friederichsborgs to postsegl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "5 - 24" Rbß. Desuden ses "Bærepenge"-gebyret: "Bp 8" Rbß, i alt 32 Rbß N.V.

Karte nr. 5 - 24
"Bp"     8
32

Bancobrevet er fra perioden 01.01.1817-31.07.1818
von Scheel var, jf. Kapitel 6, klasselotteri-inspektør i perioden 01.01.1817- ca. ultimo januar/primo februar 1824. Ved efterprøvning af taksten kan man se, at brevet er fra anførte periode (hhv. von Scheels tiltrædelsesdag og sidste dag før portoændringerne af 01.08.1818 trådte i kraft). Enkeltbrevstaksten Frederiksborg-København var i den periode 8 Rbß N.V., og taksten følger princippet i Forordningen af 28.02.1788:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rbdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rbdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rbdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;" hvorfor takstberegningen bliver:

250-300 Rbdlr. N.V. sølv: 3 × enkeltbrevsporto = 3 × 8 =24 Rbß N.V.

som der også står bag på brevet.

Hvad angår Bærepenge, ses af Kapitel 10, Fig. 10-1bp, at gebyret på 8 Rbß N.V. stemmer overens med den i denne tabel angive størrelse for et indlagt beløb af 200-500 Rbdlr. N.V.

Som vanligt frigjorde von Scheel brevet med sin modtagerattest.

oldline

Scheel-23
Fig. kl16-frriksborg-scheel-23.

4. Dateret Bancobrev fra collecteur Reith i Frederichsborg
idet der på bagsiden er skrevet: "Modtaget den 3 die Martii 1823".

    Hóvelbaarne
Herr Major von Scheel
Kongl: Lotterie Inspecteur
Heri 39 rbd 19 ß
S. og T.
    Betalt
   
til /
Kiøbenhavn

På bagsiden ses Friederichsborgs to postsegl med kollektørens segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. "8", men ingen portoangivelse, da brevet bærer påskrift om at være betalt ved afsendelsen. Underligt nok, da postmester Søren Røder i Friederichsborg da havde været postmester siden 1817, og måtte være bekendt med behandlingen af Bancobreve til Klasselotteriet. Måske er brevet blevet modtaget og behandlet af en uerfaren postembedsmand i Friederichsborg.

Bærepenge
Postkursen i marts 1823 var 250, jf. Kapitel 10, Fig. 10-1, og Bærepengene var, jf. Kapitel 10, Fig. 10-3c, 6 Rbß sølv, der omregnet til Navne-Værdi er: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., som der også står på brevet.

Selve brevtaksten følger princippet i Pakkeposttaksten af 15.07.1818, gældende fra 01.08.1818:

"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes:
C. For Bancosedler.
"Hvad enten Summen er i smaa eller store Sedler betales Fragten efter Brevtaxten saaledes: indtil 5 Rbdlr. som for ½ Brev eller halv Brevporto, over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt Brev, over 100 Rbdlr. indtil fulde 150 Rbdlr. som for et 1½ Brev, og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rbdlr. mere."

Jf. Kapitel 13 var enkeltbrevstaksten fra Friderichsborg til København 5 Rbß sølv. Da det ikke fremgår af brevet, at der har været ilagt et ekstra brev til selvstændig taksering, bliver taksten på brevet:

26 Rbdlr. sølv (5-100 Rbdlr.): 1 × enkeltbrevsporto: 5 Rbß sølv

og, som det fremgår af påskriften på forsiden, er portoen betalt ved afsendelsen - så selv om von Scheel kunne frigøre brevet med sin modtagerattest, måttte han åbenbart i dette tilfælde nøjes med at frigøre Bærepenge-gebyret.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1238, s. 30.FrederiksborgF6Scheel18 Rbdlr. N.V.K.T.Illustration haves ej

oldline

Tilbage til Kapitel 16

01.12.2016
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional