Klasselotteri-Kollektører fra Frederikshald 1753-1814
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Frederikshald
Oplysninger om posthuset i Frederikshald kan findes på det norske postmuseums on-line postaldatabase, hvor bl.a. Frederikshald er beskrevet: Det blev etableret 09.08.1650, men jeg må straks indrømme, at min viden og litteratur om den norske posthistorie begrænser sig til fire - dog væsentlige - værker om de norske postforhold: Ivar Sundsbøs "Norske Brev før 1855" (fra 1989), Hans Berrums "Norges Posthistorie 1720-1814" (fra 1906), August Schous "Postens Historie i Norge" fra 1947, og endelig "Norges Postmestre 1647-1814" af Olaf Jæger, Bergen 1950.På trods af det, vil jeg undlade at beskrive de norske breves vandring til Danmark mere indgående end jeg har gjort i Kapitel 15, der dog "kun" omhandler norske bancobreve til klasselotteriet i Danmark og deres takster.
    Jeg har dog også kunnet trække på norske posthistorikeres detaljerede viden om postforbindelserne til Danmark, nemlig d'herrer: Wilfred Wasenden og Ivar Sundsbø, som jeg kan takke for den bedste hjælp.

Folketællingerne
viser, at Frederikshald (Østfold Fylke) havde et indbyggertal på 4088 fordelt på 558 gårde i 1801, så der var tilsyneladende ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1814.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over kollektører i Danmark, hertugdommerne og Norge - sidstnævnte indtil ultimo 1813. En gennemgang af aviserne giver nedenstående billede af Frederikshald-kollektørerne virkeperioder. I skemaet er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne i decemberudgaven (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for, men januar-listerne er så anvendt som gældende i december året før).

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Frederikshald
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Hoffnagel, Peter1753-1754Handelsmand, også adj. postmester hos broderen Andreas H.f. 1721 / 1781
Ingen nævnt1755-1772
Haxthausen, Valdemar Ernst von 1773Kammerraad18.07.1742 / 21.03.1775
Fuiren, Ole Henrich1774-1776(Navnet ses også stavet "Fiuren"). Procurator? / 18.12.1795
Randrup, Andreas1778-1786Raadmand 1779-1785?
Bisgaard, Jochum Carl1787-1809Husbonde, Inkassator.f. o. 1748 / ?
Høegsted, ?1810-1813??

Frederikshald Kollektørsegl
N
"N" (?). Sandsynligvis fra perioden 1755-1772.
Bisgaard
Jochum Carl Bisgaard. 1787-1809.
Bisgaard
Jochum Carl Bisgaard. 1787-1809.

Frederikshald Kollektørsegl
M
"M" (?)
Frederikshald Postsegl
C7
Christian VII 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Peter Hof(f)nagel.
  3. Valdemar Ernst von Haxthausen.
  4. Ole Henrich Fuiren
  5. Andreas Randrup. Der er ikke fundet referencer for denne collecteur.
  6. Jochum Carl Bisgaard
  7. Høegsted. Der er ikke fundet referencer for denne collecteur.

Tak
til Thomas Berger, Schweiz, og Jørgen Brandt, Hammel; til Wilfred Wasenden og Stein Gjerding, begge Norge, samt til Thomas Høiland for venligt udlån af de herunder viste Frederikshald-Bancobreve.

oldline

Frederikshald
Fig. kl16-frhald-baum83. Bancobrev fra Frederikshald i Norge.
(Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland og Stein Gjerding, Norge).
1. Bancobrev - sandsynligvis fra kollektør Haxthausen fra Frederikshald i Norge
Af bagsidens to postsegl fremgår det, at bancobrevet er afsendt fra Frederikshald Postkontor i Norge, og det må selvfølgelig være afsendt i Baumgartens periode: 13.03.1770-02.11.1790. Kollktørseglet kan pt ikke identificeres, da jeg ingen optegnelser har om et kollektørsegl fra Frederikshald med initialet "N". Indtil videre antager jeg, at bancobrevet er fra peiroden 1770-1772, hvor der ingen kollektør er nævnt i de konsulterede kilder, og at hans efternavn begynder med "N".

                N o 83
                NB: Banco 300 rd
Velædle
Cl-Lotterie Inspecteur Baumgarten
 
Pr. Attest.
Banco 300 rd
    udi/
Kiøbenhavn

31.12.1734-forordningen
var i kraft i den del af Baumgartens periode, som omfattede 13.03.1770-30.12.1773, hvorefter Placaten af 31.12.1773 trådte i kraft. Dennes virkning var nøjagtig den samme som beskrevet i 23.02.1788-taksten og i første omgang forsøger vi med en portoberegning efter 31.12.1734-forordningen.
    Jf. Kapitel 15 var portoen for et enkeltbrev fra Frederikshald til København 5 Lß, og af illustrationen til højre kan man af bagsiden se, at der påskrevet kartenummer og porto: "57 - 9" Lß.

Taksten for brevet:
Taksten for Banco-Sedler (300 Rdl.). Vægt mindre end ½ lod = 2½ Lß:
Gebyr for et eller andet (lak?):
I alt:
5 Lß
3 Lß
1 Lß
9 Lß

Af forsiden fremgår det, at det er frigjort med afsenderattest ("Pr. Attest"), og at det har indeholdt 300 Rdl. i Banco-Sedler. Desuden er det et notabeneret brev ("NB"), hvor denne påtegning på dette tidspunkt ikke kostede noget, men betød, at modtageren skulle kvittere for brevet.
    Det skulle klasselotteriinspektøren under alle omstændigheder, idet Fr. Olsen oplyser (II, s. 184), med reference til General Postamtets Resolutionsprotokol 1750-52 og Kopibog 1752-53, at "Det blev nu befalet, at også Bipostkontorerne skulde føre Protokol over Brevene, hvad de ikke tidligere havde gjort, og at Breve med Bancosedler skulle have paaskrift om, hvilket beløb de indeholdet. Modtageren skulde fremtidig give Kvittering for saadanne Breve."

Som det ses, er der et beløb på 1 Lß, som passer med et lakgebyr, hvis kollektøren havde glemt sit lak hjemme. Ellers har jeg ingen forklaring på den "løbske lübske skilling"!


Hvis vi antager, at brevet, er fra perioden 31.12.1773-02.11.1790
vil taksten have været brevporto for de første 100 Rdl. og herefter ½ brevporto for hver efterfølgende 50 Rdl., her således 5 Lß + 4 × 5/2 = 15 Lß, og det passer jo ikke.

Der blev ikke opkrævet gebyr for NB-påtegningen på bancobreve.

Billede fra oldline

Bissgaard
Fig. kl16-frhald-baum47. (Gengivet med venlig tilladelse af Wilfred Wasenden, Norge).

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Biisgaard i Frederikshald
Teksten på brevets forside er:

      Velædle           N o 47
Herr J: F: Baumgarten
    Kongelig Lotterie Inspekteur
Classe-Lotteriet
alleene vedkommende
Heri Banco 100 Rixdaler. -
   
i/
Kiøbenhavn

Bagsiden
bærer hele fem segl, hvoraf det mindste "M" er af ukendt oprindelse. Desuden karte nr. og porto "44 - 10", der er Frederikshald Postkontors kartering og portoangivelse.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rdlr. Taksten for et enkeltbrev fra Frederikshald til København var i Baumgartens tid 5 ß, jf. Kapitel 15. Taksten kan udregnes til:

1-100 Rdlr.: 1 × 5 Lß:
Ilagt brev til enkeltporto:
I alt:
  5 Lß
  5 Lß
10 Lß

hvilket der også står på brevet.

Billede fra oldline

Bissgaard
Fig. kl16-frhald-baum19.
(Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Berger, Schweiz, og Jørgen Brandt, Hammel).

3. Udateret Bancobrev fra kollektør Biisgaard i Frederikshald
Teksten på brevets forside er:

          N o 19
              NB: B co 200 rd
  Velædle
H r Lotterie Inspekteur Baumgarten
i Kiøbenhavn

NB-påtegningen var overflødig, da Baumgarten skulle kvittere for bancobreve.

Bagsiden
bærer to segl, Frederikshald Postkontors C7-segl samt kollektør Bisgaards andet kollektørsegl. På den ene bagsideflap findes karte-nr. og porto "47 - 20", der er Frederikshald Postkontors kartering og portoangivelse. På den anden bagsideflap er der yderligere to segl - samme som vist her og sandsynligvis for at være sikker på en god forsegling af brevet.

Taxeringsprincippet følger Pakkeposttaksten af 28.02.1788: Taksten for indlagte sedler er enkeltbrevstakst for de første 100 Rdlr. og dernæst ½ enkeltbrevstakst for hver efterfølgende påbegyndt 50 Rdlr. Taksten for et enkeltbrev fra Frederikshald til København var i Baumgartens tid 5 Lß, jf. Kapitel 15. Taksten kan udregnes til:

150-200 Rdlr.: 2 × 5 Lß:
Ilagt brev til dobbeltporto:
I alt:
10 Lß
10 Lß
20 Lß

hvilket er det, der står på brevet.

Da Bisgaard tiltrådte som kollektør i 1787 og Baumgarten døde i 1790, er brevet således fra perioden 1787-1790.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

18.11.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional