Klasselotteri-Kollektører i Fladstrand / Frederikshavn 1803-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Fladstrand, som byen hed indtil 23.09.1818, hvor byen fik navneforandring til Frederikshavn, blev 05.01.1751 hovedpostkontor med forbindelse i første omgnag med gående postbud, senere med ridende post til Hjørring og herfra med pakkeposten til København. 01.01.1836 blev Frederikshavn direkte karterende pakkepostkontor.

Folketællingerne
viser, at Fladstrand havde et indbyggertal på 489 i 1787, 463 i 1801 og i Frederikshavn var der 1163 indbyggere i 1834 og 1374 i 1850. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1803-1830, i hvilken periode, der med sikkerhed var kollektører her.

Kollektørerne
I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilsvarende aftryk af postkontorets segl.

Fejl i Adresse-avisen
I avisen fra 17.12.1804 ses, at der under kollektører står: "Bye- og Herredsskriver Sinding i Fladstrand", men det er en oplagt fejl, da Sinding var kollektør i Ebeltoft.

Fladstrand / Frederikshavn
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt1753-1802
Wolthers, Hans Jacob1803-1824 Told- og Konsumtionsinspektør, Postmester m.m.døbt 06.02.1768 / 06.02.1831
Ingen nævnt1825-1826
Møller1827-1828??
Hollmann, Hans Christian1829-1830Chirurgf. o. 1790 / 01.07.1837

Fladstrand-kollektørens segl
Wolthers
Hans Jacob Wolthers. 1803-1824
Fladstrands Postsegl
Fr6
Frederik VI, regent 14.04.1787 og konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelser er ikke gengivet korrekt.

Referencer

 1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1822-1830.
 2. Hans Jacob Wolters.
 3. Der kan så vidt jeg kan se, være tale om fire personer med navnet Møller, der kan have været kollektør:
  1. FT-1834 Amt: Hjørring/Frederikshavn Købstad: Jens Lassen Møller, 53 år. Toldbetjent. Han omtales i Nyggards Sedler .
  2. FT-1834 Amt: Hjørring/Frederikshavn Købstad: Niels Møller, 43 år. Fuldmægtig for Toldkassereren. Han omtales også i Nyggards Sedler.
  3. FT-1834 Amt: Hjørring/Frederikshavn Købstad: Peder Julius Møller, 43 år. Gjestgiver. Han omtales også i Nyggards Sedler.
  4. FT-1834 Amt: Hjørring/Frederikshavn Købstad: Peter Julius Møller, 36 år. Købmand. 26 år. Død 15.12.1856, 65 år gl. Han omtales også i Nyggards Sedler.
 4. Hans Christian Hollmann (Kirkebog for Frederikshavn 1835-1850, opslag 119, nr. 3).

Tak
til arkivleder Erik S. Christensen, Nordjyllands Kystmuseum/Bangsbo Museum & Arkiv, for hjælp til at finde kollektørerne. Desuden tak Erik Arly Jensen, Dansk Post- og Telemuseum, og Thomas Høiland for lån af illustrationer.

oldline

Fladstrand
Fig. 9-14. (Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland).

1. Delvis udateret Bancobrev fra kollektør Wolthers i Fladstrand
Bag på brevet står der "Fra Fladstrand - d: 15d Martz". "20 - 72" samt "4 - 72". Sidste to kartenumre-porto viser, at brevet er blevet omkarteret enten i Hjørring eller i Aalborg.
    Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent, da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Teksten på brevet lyder:

    S: T:                 14
  Hr. Lotterie Inspecteur
        Bie.
Heri 168 Rbd N.V.     
i /
Kiøbenhavn

I brevets forsides venstre side er anført et noget, der ligner et 6-tal + "noget" samt "Hiørring", hvilket viser, at brevet er sendt fra Fladstrand over Hjørring til Aalborg og derfra videre til København. Iflg. Placat af 13.02.1802 angående oprettelsen af et postkontor i Hjørring (fra 01.05.1802) var der månedlig post med vogn både fra Fladstrand og Hjørring og hvor bl.a. penge- og pakkepostsager kunne blive befordret. Desuden er der på forsiden anført "14", der regnes for Bies interne nummerering af brevet. Lidt usædvanligt er portoen anført med rødkridt på forsiden - portoen blev ikke betalt, da brevet blev frigjort med Bies modtagerattest.

Taksten for et enkeltbrev fra Fladstrand/Hjørring til København var 36 Rbs. i perioden 07.08.1813 til Bies afsked i december 1816. Det vides ikke, hvorfor brevet har fået påskrevet "72" i rødkridt på forsiden - måske for at huske Bie på (!), at han skal frigøre brevet med sin modtagerattest?

1-100 Rbdlr.: Enkeltbrevsporto:
Eft.flg. for hver påbegyndt 50 Rbdlr.: 2 × ½ enkeltbrevtakst:
I alt:
36 Rbß
36 Rbß
72 Rbß

som det også fremgår af brevet.

Billede fra oldline

Fladstrand
Fig. kl16-frederikshavn-bie2.
(Gengivet med venlig tilladelse af Erik Arly Jensen, Dansk Post- og Telemuseum).
2. Delvis udateret Bancobrev fra kollektør Wolthers i Fladstrand
Bag på brevet står der "Fra Fladstrand - d: 11te May". "6 - 126". Det overstregede "23 - 108" antages at være Fladstrands påtegning, og "6 - 108" antages at være Hjørrings omkartering - porto, men hvor portoudregningen er fundet forkert og rettet til "23 - 126".
    Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent, da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Teksten på brevet lyder:

S: T:       Hiørring   78
  Hr. Classe Lotterie
Inspecteur Bie
Heri 240 Rbd 11 ß N.(V.)     
i /
Kiøbenhavn

På brevets forsides anes et stort "108" i rødkridt - må være Fladstrands påtegning om, at portoen ikke er er betalt. Brevet må være fra perioden 07.08.1813 (hvor man indførte begrebet Navneværdi) til december 1816, hvor Bie fik sin afsked og taksten for et enkeltbrev fra Fladstrand/Hjørring til København var 36 Rbs. i denne periode.

23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;"
    Forordningen sagde også, at "Naar med Banko-Sedler følger et Brev, hvorudi er anført andet end den blotte Summe med Afsenderes Underskrift, samt Sted og Dag, saa maae et saadant Brev særskilt betales."

1-100 Rbdlr.: Enkeltbrevsporto:
Eft.flg. for hver påbegyndt 50 Rbdlr.: 3 × ½ enkeltbrevtakst:
I alt:
36 Rbß
  90 Rbß
126 Rbß

Den overstregede påtegning "23 - 108" og den svage rødkridtspåtegning "108" på brevets forside kunne tyde på, at Fladstrands postmester i første omgang havde regnet ½ brevtakst for lidt, hvorfor han kun kom til 108 Rbß, men Hjørrings postmester har tydeligvis set, at det var en forkert portoudregning.

Billede fra oldline

Tilbage til Kapitel 16

18.11.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional