Klasselotteri-Kollektører fra Faaborg 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Faaborg er nævnt i forordningen af 31.12.1734, hvoraf det fremgår, at forbindelsen til København gik via Odense. Som det fremgår af Placat af 07.09.1810 med nye posttakster for breve til og fra Faaborg, havde postmesteren i Faaborg hidtil fået en "vis bestemt Porto af de forsendte Breve" mod at besørge dem. Det var også gældende i 1771 (Fr. Olsen II, s. 166. Med omtalte placat blev Faaborg brev- og pakkepostkontor pr. 01.10.1810, hvorefter brevene kunne takseres fra Faaborg (se Kapitel 13). (Se også DDPE-III, s. 561).

Folketællingerne
viser, at Faaborg havde et indbyggertal på 1136 i 1769, 977 i 1787, 1031 i 1801 og 2111 indbyggere i 1834. Der var således ikke behov for mere end een kollektør ad gangen i perioden 1753-1830. I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Klasselotteri-kollektørernes ansættelsesperioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Faaborg-kollektørerne virkeperioder.

Faaborg
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Büllow, ?1753-1754Bye- og Raadstue-Skriver?
Møllmarck, Christian Ibsen1767Cancellieraadf. o. 1708 / 12.02.1782
Bøving, Frands Johan Gerhard1771F. Bövingh. Apoteker i Faaborg.08.05.1721 / 22.11.1789
Hempel, Christian1774-1808Districts Chirurgus og Postmester27.07.1738 / 04.09.1809
Classen, Thorkild1809-1830Organist og Kjøbmandf. o. 1769 / ?

Faaborg Kollektør-/Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Chr. Hempel, 1774-1808, anvendte åbenbart kun postseglet.
Classen
Thorkild Classen. 1809-1830.

Faaborg Postsegl
F6-1
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
F6-2
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Büllow. Ingen referencer fundet.
  3. Christian Ibsen Møllmarck.
  4. Frands Johan Gerhard Bøving / Bövingh.
  5. Christian Hempel.
  6. Thorkild Classen.

Tak
til N.N. og Morten Pieper for lån af de herunder viste Bancobreve fra Faaborg.

oldline

Hempel
Fig. kl16-faaborg-baum18.

1. Udateret Bancobrev fra kollektør/postmester Hempel i Faaborg
Forseglet med postkontorets segl, der således også fungerede som kollektørsegl.

Teksten på brevet lyder:

N 11       N o 18.             Porto 4 ß
Velædle og Velbyrdige
H r Johan Friderich
        Baumgarten
Kongl: Lotteri Inspecteur
NB. 93 rdl
Banco Sædler
Det Kongl: Classe Lotteri
alleene angaaende fra
Faaborg Collection K. T.
     
i /
Kiøbenhavn

Brevet er blevet befordret fra Faaborg til Odense på postmesterens foranledning, hvorefter det er takseret efter 31.12.1773 placaten: For beløb op til 100 Rdlr. er taksten enkeltporto 4 ß fra Odense til København, se Kapitel 13.

Påtegningen "N o 18" er Baumgartens egen nummerering af brevet. Der er både "NB" og "KT" anført på brevet, men disse påtegninger var overflødige for Bancobreve. Baumgarten frigjorde brevet med sin modtagerattest og skulle afgive kvittering for modtagelsen af brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-faaborg-bie29. (Ex Morten Pieper).

2. Udateret Bancobrev fra kollektør Hempel i Faaborg
Teksten på brevet er:

S: T:
  H r Lotterie     -     Inspecteur
      Bie
NB. Her udi
156 R d 44 ßD
Classe Lotterie Penge
  Kongl: Tieneste
      valign="top"
a/
Kiøbenhavn

"S: T:" betyder Salvo Titulo (med forbehold for titlerne) og "ßD" betyder "Skilling Danske".

På bagsiden ses Faaborg Postkontors tre segl på stribe - som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Desuden ses kartenummer og porto "6 - 8 ß". samt "25 -" som jeg ikke ved hvad betyder.

Brevet må være fra tiden inden 07.09.1810, hvor der kom en takst for breve fra Faaborg. Brevet er således inden da sendt til Odense og her karteret og sat i porto samt videresendt til København. Brevet er takseret efter 28.02.1788 - forordningen: For beløb op til 100 Rdlr. er taksten enkeltporto 4 Lß og fremdeles halv porto for hver efterfølgende 50 Rdlr., se Kapitel 13. Taksten bliver da:

150 - 200 Rbdlr.: 2 × 4 Lß = 8 Lß

som der også står bag på brevet. Brevet var ikke et kongeligt tjenestebrev, og Bie frigjorde alle til ham indkomne bancobreve med sin modtagerattest.

oldline

Bie
Fig. kl16-faaborg-bie290. (Gengivet med venlig tillasdelse af Skanfil.no).

2a. Udateret Bancobrev fra kollektør Classen i Faaborg. (Indsat 20.06.2016).
Teksten på brevet er:

S.T.
Lotterie Inspecteur
Heri 290 Rd 4 Sk     Bie
    ej talte
Lotteriet
Vedkommende
    i/
        Kiøbenhavn

 

Bagsiden anfører samme indhold, men med en tilføjelse:

Heri 290 Rd 4 ß
    (Med)følger 28 Rd
                    Sølv
    (Under) eget Segl

Teksten i parenteser er et gæt på den tekst, der synes dækket af venstre laksegl.

På bagsiden ses Faaborg Postkontors to segl med kollektørseglet i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805.

Der er anført to karteringer med hver sit portobeløb:

"3 - 54" og "4 - 72".

Det ser ud som om indholdet af bancosedlerne er anført som "290 Rdlr.". Altså Rigsdaler og ikke Rigsbankdaler, som således bør datere brevet til tiden før statsbankerotten i 1813, men jeg har svært ved at tolke de portopåtegninger, som postmesteren har påført brevet, så jeg vil vove at påstå, at de indlagte sedler er rigsdaler-sedler og ikke rigsbankdaler-sedler. Der var umiddelbart efter 01.02.1813 mangel på rigsbankdaler-sedler, som først blev udstedt jf. plakat af 15.02.1813 (anført i bl.a. Siegs seddelkatalog tjek iflg.).

Lad os antage, at brevet er fra tiden umiddelbart efter statsbankerotten, hvor enkeltbrevstaksten fra Faaborg til København var 12 Rbß, se Kapitel 13. Afstanden fra Faaborg til København var 26 mil.

Taksten for de 290 Rb-sedler er så:

250-300 Rdlr.; 3 × 12 Rbß =
Ilagt brev til 1½ enkeltbrevtakst = 1½ × 12 Rbß =
I alt:
36 Rbß
18 Rbß
54 Rbß

Portoen for de indlagte 28 Rdlr. i sølv skal betales efter taksttabellen vist i Kapitel 9, fig. 9-4, som viser, at taksten for 28 Rbdlr. til Kbhvn (26 mil) er 40 Rbß og det må siges at være langt fra det på bancobrevet angivne beløb af 72 (Rbß).

Jeg kan dog ikke gennemskue takstberegningen og beder dig, kære læser, om hjælp!

Postmesteren, der tog imod bancobrevet fra kollektør Classen, var postmester Andreas Bennedsen (se DDPE), der ser ud til at havde haft lidt besvær med at tolke taksttabellerne - se efterfølgende bancobrev "nr. 4". (Bennedsen kan af gode grunde ikke forsvare sig mod den påstand, og skulle det vise sig, at det er mig, der har "klokket" i det, vil jeg være den første med en uforbeholden undskyldning til ham. Lad os se, hvad tiden og andres meninger om taksterne for de to breve evt. kan bringe).

oldline

von Scheel
Fig. kl16-faaborg-bie86.

3. Udateret Bancobrev fra kollektør Classen i Faaborg

        S: T:           86
H r Lotterie Inspecteur
                        Bie
Heri 29 Rbd 15 ß
under egen
Forsegling
Lotteriet
vedkomen.
   
i
Kiøbenhavn

"S: T:" betyder "Salvo Titulo" (med forbehold for titlerne). "86" er Bies egen nummerering af brevet.

På bagsiden ses Faaborg Postkontors to segl med kollektørens Segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "2 - 18". Som det ses, er beløbet angivet i Rbdlr = Rigsbankdaler, hvorfor brevet er fra tiden efter 01.02.1813.

Portoen mellem Faaborg og København var, jf. Kapitel 13, 12 Rbß i perioden 01.02.1813-06.08.1813 og den anførte porto på 18 Rbß er lidt mystisk, da jeg ikke umiddelbart kan se, at der skal betales 1½ × enkeltporto for brevet.

Konklusion: Postmester Andreas Bennedsen (postmester i Faaborg 01.10.1810-31.12.1818) har begået en fejl og jeg forestiller mig følgende ordveksling på postkontoret, da collecteur Classen afleverede brevet:

Classen:"Hvad bliver portoen, Hr. Postmester?"
Bennedsen:"Hm! Lad os se. Hr. Collecteuren har allerede forseglet Brevet hjemmefra, men siger, at der er indlagt Brev? Altsaa koster det ½ Gang mere = 18 Rbß". (Og skriver kartenummer og porto på brevet: "2 - 18")
Classen:"Men, Hr. Postmester, Brevet bærer kun Beløb og min Underskrift og koster intet?"
Bennedsen:(Gransker portotabellen og 23.02.1788-forordningen igen): "Jovist, men naar jeg ikke kan se Brevet, skal jeg faktisk beregne mig Enkeltbrevsporto for indlagt Brev, men naar Hr. Collecteuren bedyrer, at der ikke staar andet end Underskrift og Beløb, vil jeg indgaa et Kompromis: Jeg lader Brevet medgaa for en Pris af ½ Enkeltbrev!" (og gentager påskriften af kartenummer og porto på brevet).
Classen:(Sukker). "Lad gaa da. Heldigvis er det Inspecteur Bie, der vil frigøre Brevet med sin Modtagerattest, men han vil sikkert gøre Indsigelse over for mig eller overfor Hr. Postmesteren!"
Bennedsen:"Det maa vi saa se paa til den Tid!" (og lægger brevet over i bunken med post klar til forsendelse).

For postmestre laver da aldrig fejl, vel? - Eller måske gør de!

Den nok rigtigere forklaring på de to ens anførsler af kartenummer og porto "2 - 18" er måske, at postmesteren i Faaborg har lavet første påskrift, men at brevet i Odense blev omkarteret med den nøjagtig samme - og antagelige forkerte tekst - men tydeligvis med en anden skrift.

oldline

von Scheel
Fig. kl16-faaborg-bie93.

4. Udateret Bancobrev fra kollektør Classen i Faaborg
Teksten på brevet er:

      S: T:       93       17 Lod
H r Lotterie Inspecteur
                        Bie
Medfølger
17 Rbd - 10 ß Sølv:
N V. 52 rbd
Heri 28 Rbd 64 ß
Lotterie; Vedkom-
=mende
   
i
Kiøbenhavn

alt under egen
Forsegl:

"S: T:" betyder "Salvo Titulo" (med forbehold for titlerne). "93" er Bies egen nummerering af brevet.

På bagsiden ses Faaborg Postkontors to segl med hele tre kollektørsegl med eet i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Desuden er der skrevet noget, som kun kan tydes som kartenummer og porto for hhv. de indlagte (medfølgende?) Rbdlr. i sølv samt yderlige 28 Rbdlr. og 64 ß Navneværdi.

1 - 72
2 - 18
90

Imidlertid er det nogle højst besynderlige portosatser, som jeg ikke kan rekonstruere. Alene af den grund, at enkeltbrevsportoen mellem Faaborg og København - og dermed portoen for de indlagte 28 Rbdlr. og 64 ß Navneværdi - skulle udgøre 18 Rbß. Det passer ingen steder, da enkeltbrevsportoen ved brevets afsendelse var 16 Rbß, jf. Kapitel 13. Og uanset, hvad man forsøger med de forhåndenværende taksttabeller, kan man ikke ramme de to angivne delportoer, men udmærket det totale beløb på 90 Rbß.

Det ser ud til, at postmester Bennedsen i Faaborg har omregnet de 17 Rbd - 10 ß Sølv (=1642 Rbß): til Navne-Værdi: 52 Rbd (=4992 Rbß), og hvorefter postkursen kan udregnes:

17 Rbdlr. × 96 + 10 Rbß sølv:
52 Rbdlr. × 96 Rbß. Sedler og Tegn:
1642 Rbß
4992 Rbß

Postkursen var således på dette tidspunkt 4992/1642 × 200 = 608, hvilket ville sige, at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 608 Rbdlr. N.V. En kurs på 608 fandtes imidlertid ikke, men måske skulle kursen have været 600, som fandtes i fire perioder: 19.02.1814-30.04.1814, 15.08.1814-30.09.1814, 07.02.1815-05.05.1815 og 04.07.1815-05.01.1816. Vi antager derfor, at brevet er sendt imellem 19.02.1814 og 05.01.1816.

Jf. circ. 05.11.1814 med sølvtakster gældende fra 16.11.1814 var portoen for sølvmønt indtil 20 Rdlr. ved en afstand mellem Faaborg-København på 26 mil: 28 Rbß, hvortil skulle lægges 50 %, jf. circ. 07.08.1813, punkt B-3, i alt 28 + 14 = 42 Rbß.

Taksten for de indlagte pengesedler følger princippet i bl.a. forordningen af 28.02.1788, der siger at der for 1-100 Rdlr. skal betales porto som for et enkeltbrev. På tidspunktet for brevets afsendelse var enkeltbrevsportoen mellem Faaborg og København 16 Rbs. - og det passer heller ikke med påskriften! Totalbeløbet skulle således have været 42 + 16 = 58 Rbß. Det totale beløb på 90 Rbß, som postmester Bennedsen kom frem til, kan dog nås, hvis vi ser bort fra hans delberegninger og hvis der medfølger et brev til 2 × enkeltbrevstakst:

Vejlængde 26 mil - indtil 20 Rbdlr.:
+ 50 % jf. circ. 07.08.1813, punkt B-3:
28 Rbdlr. 64 ß: Enkeltbrevtakst:
Medfølgende brev til 2 × enkeltbrevstakst 16 Rbß
I alt
28 Rbß
14 Rbß
16 Rbß
32 Rbß
90 Rbß

Konklusion: Postmester Bennedsen (for det var stadig ham, der var postmester i Faaborg), havde virkelig store problemer med at tolke taksttabellerne! Han blev 01.01.1819 postmester i Ribe (se DDPE-I, s. 41), men da jeg ikke kender Bancobreve fra Ribe, kan jeg ikke se, om Bennedsen fortsatte sin besynderlige fortolkning af portotaksterne.

Tak til Erik Torbensen, Hammel, for diskusssionen om de to besynderlige postmester Bennedsen-portoudregninger!

oldline

Bie
Fig. kl16-faaborg-bie92. (Ex Morten Pieper).

5. Udateret Bancobrev fra kollektør Classen i Faaborg
Teksten på brevet er:

28 Lod             92
Til
S: T: Hr Classe Lotterie Inspecteur
Bie
Herudi 86 Rbdlr 44 ß
og i rede Sølv 21 Rbdlr
i en liden Lærreds Pung
mrk. Bie
   
i
i Navnværdi 72 rbd
Kiøbenhavn

"28 Lod" er sandsynligvis vægten af sølvpengene, og "92" er Bies egen nummerering af brevet. "S: T:" betyder "Salvo Titulo" (med forbehold for titlerne).

På bagsiden ses Faaborg Postkontors to segl med kollektørseglet i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805.

Da navneværdien for det indlagte sølv er anført, kan postkursen og dermed tidspunktet for brevet findes:

21 Rbdlr. × 96 sølv:
72 Rbdlr. × 96 Rbß. Sedler og Tegn:
2016 Rbß
6912 Rbß

Ifølge postmesteren var postkursen på dette tidspunkt 6912/2016 × 200 = 685, hvilket ville sige, at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 685 Rbdlr. N.V. En kurs på 685 fandtes imidlertid ikke, så det er svært at gennemskue, hvordan postmesteren har udregnet Navneværdien af de 21 Rbdlr. sølv. Måske skulle kursen have været 700, som fandtes i to perioder: 06.05.1815-03.07.1815 og 02.03.1816-04.10.1816, se Kapitel 9 Fig. 9-6.

I Kapitel 13 ses, at enkeltbrevstaksten Faaborg-København (afstanden mellem Faaborg og København var 26 mil) på omhandlende tidspunkter er 16 Rbß og ikke 18 Rbß, som der fejlagtigt står bag på brevet.

Jeg antager derfor, at brevet er sendt imellem 06.05.1815 og 04.10.1816. Ydermere antager jeg, at brevet er sendt efter at circ. 31.08.1816, der siger, at: Fragten af Sølvmønt i Bancobreve skal beregnes efter Navne-Værdien med tillæg af de ved circ. 15.11.1814 befalede 50 %. Efter Taxtskema vist i Kapitel 9, Fig. 9-7, altså:

1-100 Rbdlr. Banco-Sedler enkeltbrevsporto 16 Rbß:
Sølvindhold:
Navneværdi 72 Rbdlr. - Vejlængde 26 mil - indtil 100 Rbdlr.:
+ 50 % jf. circ. 07.08.1813, punkt B-3:
I alt
16 Rbß
 
48 Rbß
24 Rbß
88 Rbß

Desuden er delregnskabet for Bonco-Sedler og Sølv anført:

2 - 18
3 - 72
90

Jeg kan ikke gennemskue portoen på 18 Rbß så indtil videre "mangler" der altså 2 Rbß i at ramme den porto, postmesteren har påskrevet for Banco-Sedlerne.

oldline

von Scheel
Fig. kl16-faaborg-scheel72.

6. Udvendig dateret - 31.03.1823 - Bancobrev fra kollektør Classen i Faaborg

                  S.T.       72
Her Major H: J: v: Scheel
Ridder af Dannebroge Kongelig
Lotterie Inspecteur
Her 137 Rbd 51 ß Sedler
og Tegn Lotteriet
vedkommende
under eget Segl!
    modt. Sch.  
i
Kiøbenhavn

"S: T:" betyder "Salvo Titulo" (med forbehold for titlerne). "72" er von Scheels egen nummerering af brevet.

På bagsiden ses Faaborg Postkontors to segl med kollektørens Segl i midten - ganske som det er foreskrevet i "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, som var gældende fra 01.01.1805. Karte nr. og porto: "6 - 21".

Kursen mellem sølv og navne-værdi var 250 på tidspunktet for brevets datering, som det fremgår af Kapitel 10, Fig. 10-1, og portoen skal udregnes efter indholdets sølvværdi, som således er: 137 Rbdlr. 51 ß N.V. = ca. 110 Rbdlr. sølv. Taksten skal derfor udregnes efter princippet i 28.02.1788 forordningen, der siger, at for 1 - 100 Rdlr. betales enkeltbrevstakst og for 100 - 150 Rdlr. 1½ brevstakst, osv., dvs.

110 Rbdlr. sølv: 1½ × enkeltbrevsporto á 11:17 Rbß sølv

hvilket på brevet er blevet omregnet til Navne-Værdi: 17 × 250/200 = 21,25 = 21 Rbß N.V.

Bærepenge
er anført med "Bp 10". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 100-500 Rbdlr. sølv = 8 Rbß sølv, der skal omregnes til Navne-Værdi: 8 × 250/200 = 10 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Som vanligt blev Bancobrevet automatisk frigjort ved inspektørens modtagerattest.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

20.06.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional