Klasselotteri-Kollektører fra Bogense 1753-ca. 1827
- og deres Bancobreve

© 2012-2016 - Toke Nørby

oldline

Bogense
fik etableret bipostkontor i 1705 og først brevpostkontor 01.07.1802 og endelig brev- og pakkepostkontor 01.11.1842 (DDPE, s. 536). Jf. Fr. Olsen II, s. 166, var der omkring 1771 en ugentlig bipostforbindelse mellem Bogense og Odense. Befordringen skete for postkassens regning, idet denne ydede et årligt tilskud.

Folketællingerne
viser, at der i Bogense i 1769 var 430 indbyggere, i 1787 552, i 1801 var der 760, og i 1834 var der 1210 indbyggere så i hele perioden med bancobreve 1753-1830 var der ikke behov for flere samtidige klasselotterikollektører til at betjene byens indbyggere.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark (Norge indtil 1814 og Hertugdømmerne til 1820) og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Bogense-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er da anvendt som gældede i december året før). At vedkommende ikke optræder i et enkelt år for dernæst at kommen med i oversigten igen, er sandsynligvis kun en forglemmelse fra avisens/klasselotteriets side. Man ser desuden ofte, at kollektørernes navne ikke er stavet ens i de forskellige årgange af avisen.

Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Bogense
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Ingen nævnt/fundet1753 - 1775
Bøgvad, Christian1776 - 1801Postmester - Toldkasserer30.05.1738 / 10.10.1801
Bøgvad, Fridericha Beate Splett1802 - 1805Christian Bøgvads konef. o. 1734 / ?
Dahl1806 - 1810Toldinspektør?
Thane1811 - 1817Saddelmager?
Fahnøe1819 - 1830??

Bogenses kollektørsegl
Bøgvad
Christian Bøgvad. 1776, 1779-1801 i rødt lak.
Fridericha Beate Splett Bøgvad. 1801-1805 i sort lak.
Dahl/Thane
Thane. 1811-1817.
 

Bogenses Postsegl
C7
Chr. VII 14.01.1766-13.04.1787. Død 13.03.1808.
F6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Christian Bøgvad
  3. Fridericha Beate Splett Bøgvad (Bøgvads kone)
  4. Dahl. (Jeg har ingen referencer).
  5. Thane. Det kan være een af de tre saddelmagere: Christian Brun Thane, Erich Thane eller Lars Thane.
  6. Fahnøe. Der er flere personer med det navn, der kunne være kollektør, men jeg kan ikke pege på en bestemt.

Tak
til bl.a. Willy Lauth, Lemvig, Hans Chr. Vogensen, Thomas Høiland) og Ole Laursen, Østerbro, for lån af illustrationerne af Bogense-bancobrevene.

oldline

 
Baumgarten
Fig. kl16-bogense-baum12. (Gengivet med venlig tilladelse af Hans Chr. Vogensen).
 
Baumgarten
Fig. kl16-bogense-baum12-kom.

1. Dateret (16.07.1785) bancobrev fra collecteur Christian Bøgvad i Bogense
Teksten på brevets forside er:

        N o 43.
        N o 12 - 4 ß
    Velædle
H r Lotterie Inspecteur
    Baumgarten
Kongl: Tieneste    a/ Kiøbenhavn
og Classe Lotte-
riet angaaende

NB: NB: Herudi indlagt in
  Banco # 60 Rdlr

På Bagsiden ses Bogense-postkontorets kartenummeret "6 -" (uden portoangivelse for transporten mellem Bogense og Odense, da transporten gik for postvæsenets regning), men i Odense er der på brevets forside påskrevet kartenummer og porto "14 - 4", som var enkeltbrevstaksten fra Odense til København i Baumgartens tid.

Brevet er både påtegnet "Kongl: Tieneste" og "NB: NB:" sandsynligvis fordi postmester Christian Bøgvad benyttede sig af sin normale ret til at påtegne sine tjenestebreve "Kongelig Tjeneste" selvom han må/burde have vidst, at der ikke var tale om et tjenestebrev og at brevet blev frigjort ved Baumgartens modtagerattest. Bøgvad har som nævnt også påtegnet brevet "NB: NB:", hvilket også var oveflødigt, da Baumgarten skulle give kvittering for de til ham indkomne bancobreve. "N o 26" er Baumgartens interne nummerering af bancobrevet.

Brevet blev i 1788 transporteret til Odense for postkassens regning og fra Odense til København kostede brevet 4 Lß. Taksten skal findes efter placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev osv. Enkeltbrevtaksten fra Odense til København på det tidspunkt var 4 Lß (se Kapitel 13):

60 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst á 4 Lß:4 Lß

På det udfoldede brevs højre side ses foroven påtegningerne:

    "Dat. d. 16 Julii 1785
    ank. d. 19de
    besv. d. 23de"

På samme side er også anført "N. 934", men jeg ved ikke, hvad det dækker over. Seglene er utydelige, men da brevet har en indvendig tekst, er identifikationen let:

        Pro Memoria!
    Til Velædle Hr. Lotterie Inspecteur Baum-
    garten fremsendes indesluttet in Banco
    60 Rdlr, om hvis rigtige Modtagelse
    forventes eet par Ord til.
    Bogense           Chr. Bøgvad
    d 16de Julii 1785 / ihast

I venstre side af teksten har en ansat (?) i Klasselotteriet noteret:

    "Modt., men
    der var
    tre Rd i blant
    som Baumgarten
    maaske ej
    modtager
    ??? credit
    for den fulde
    Sa (Summa) - 60 Rdl"

Det er oplagt, at der har været sølvmønt(er) af en størrelse over 1 Rdlr., hvorfor udregningen af portoen skulle have været en anden, og personen, der har tilføjet noten var usikker om Baumgarten ville gøre indsigelser. Brevet viser dog intet tegn på noget sådant, så jeg antager, at Baumgarten accepterede fejlen.

Tak til Arne Nielsen, København, og Erik Torbensen, Hammel, for hjælp med transkriberingen af noten.

oldline

 
Baumgarten
Fig. kl16-bogense-baum60. (Gengivet med venlig tilladelse af Willy Lauth).

1a. Indvendig dateret (26.08.1786) bancobrev fra collecteur Christian Bøgvad i Bogense - indsat 13.09.2016
Teksten på brevet er:

N o 15 Porto 4         N o 60       NB: NB: NB:
Velædle
Herr Lotterie Inspecteur
Baumgarten

            ∞                   i
Kongl: Tieneste         Kiøbenhavn
og Classe -
Lotteriet angd.

NB: NB: NB: Herudi indlagt er Ban-
                    =co # 100 rdlr

Forsiden
viser øverst kartenummer og porto "15 Porto 4", som var enkeltbrevstaksten fra Odense til København i Baumgartens tid (transporten fra Bogense til Odense skete på postvæsenets regning).

Brevet er påskrevet "NB:" hvilket var oveflødigt, da Baumgarten skulle give kvittering for de til ham indkomne bancobreve. "N o 60" er Baumgartens interne nummerering af bancobrevet.

Brevet, der efter det oplyste, tilsyneladende er indvendig dateret 26.08.1786 skal takseres efter placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 300-350 Rdlr. som for 3½ brev osv. Enkeltbrevtaksten fra Odense til København på det tidspunkt var 4 Lß (se Kapitel 13):

100 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst á 4 Lß:4 Lß

hvad der også står på brevet.

Man må formode, at de to segl på hhv. bagside og flap er Bogense postkontors officielle Chr. 7-segl samt Bøgvads kollektørsegl.

oldline

 
Baumgarten
Fig. kl16-bogense26.

2. Dateret (15.03.1788) bancobrev fra collecteur Christian Bøgvad i Bogense
Teksten på brevet er:

N o 26/
Velædle       4/
H r Lotteri Inspecteur
Baumgarten
                  a/ Kiøbenhavn

Kongel: Tieneste
og Classe Lotteriet angaaende

NB: NB: Herudi in Banco # 60 Rdlr

På Bagsiden ses Bogense-postkontorets kartenummeret "8 -" (uden portoangivelse for transporten mellem Bogense og Odense), men også Odenses kartenummer og porto "14 - 4", som var enkeltbrevstaksten fra Odense til København i Baumgartens tid.

Brevet er både påtegnet "K. T." og "NB: NB:" sandsynligvis fordi postmester Christian Bøgvad benyttede sig af sin normale ret til at påtegne sine tjenestebreve "Kongelig Tjeneste" selvom han må have vidst, at der ikke var tale om et tjenestebrev og at brevet blev frigjort ved Baumgartens modtagerattest. Bøgvad har som nævnt også påtegnet brevet "NB", hvilket også var oveflødigt, da Baumgarten skulle give kvittering for de til ham indkomne bancobreve. "N o 26" er Baumgartens interne nummerering af bancobrevet.

Brevet blev i 1788 transporteret til Odense for postkassens regning og fra Odense til København kostede brevet 4 Lß. Taksten skal findes efter placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 300-350 Rdlr. som for 3½ brev osv. Enkeltbrevtaksten fra Odense til København på det tidspunkt var 4 Lß (se Kapitel 13):

60 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst á 4 Lß:4 Lß

Man kan nærmest ikke se, at der er tale om Bogense postkontors officielle Chr. 7-segl samt Bøgvads kollektørsegl, men det kan man udlede af dateringen af brevet. Ligeså kan man med sikkerhed sige, at det ukendelige collekteur-segl var Bøgvads.

oldline

 
Baumgarten
Fig. kl16-bogense-baum30.
(Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland).

3. bancobrev dateret 23.03.1788 fra collecteur Christian Bøgvad i Bogense
Teksten på brevet er:

N o 30/       NB: NB:
Velædle
Herr Lotteri Inspecteur
Baumgarten
                  a/ Kiøbenhavn

Kongel: Tieneste
angaaende

NB: NB: Herudi indlagt in Ban-
                  =co # 50 Rdlr-

På bagsiden er der ikke kartenummer og Odense-postkontorets (formodede) portoangivelse er overstreget: "4", sandsynligvis fordi postmester Christian Bøgvad benyttede sig af sin normale ret til at påtegne sine tjenestebreve "Kongelig Tjeneste" selvom han må have vidst, at der ikke var tale om et tjenestebrev og at brevet blev frigjort ved Baumgartens modtagerattest. Bøgvad har desuden påtegnet brevet NB, hvilket også var oveflødigt, da Baumgarten skulle besvare de til ham indkomne bancobreve. "N o 30" er Baumgartens interne nummerering af bancobrevet.

Brevet blev i 1788 transporteret til Odense for postkassens regning og fra Odense til København kostede brevet 4 Lß. Taksten skal findes efter placaten af 31.12.1773, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 300-350 Rdlr. som for 3½ brev osv. Enkeltbrevtaksten fra Odense til København på det tidspunkt var 4 Lß (se Kapitel 13):

50 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst á 4 Lß:4 Lß

Man kan nærmest ikke se, at der er tale om Bogense postkontors officielle Chr. 7-segl samt Bøgvads kollektørsegl, men det kan man udlede af dateringen af brevet. Ligeså kan man med sikkerhed sige, at det ukendelige collekteur-segl var Bøgvads.

oldline

 
Bie
Fig. kl16-bogense-bie41. (Ex Morten Pieper).

4. Udateret bancobrev fra collecteur Christian Bøgvads enke i Bogense
Teksten på brevet er:

Til
S: T: H r Classe Lotterie Inspecteur
Bie

Herudi 17 R d 89 ß
K: T:
        i/
Kiøbenhavn

På Bagsiden ses (øverst) "41 -" hvilket anses at være Bies egen registrering af bancobrevet. Selv om kollektørseglet er ret uigenkendeligt, er det ret sandsynligt, at det Bøgvads enke, der, efter sin mands død, har anvendt seglet og brugt sort sørgelak. Man kan se af lakseglenes placering, at "Tre-Segls-Placaten" endnu ikke var udsendt, hvorfor det er sikkert, at brevet er fra før 1805.

Bogense-postkontorets kartenummeret og porto er også anført: "18 - 4" som var enkeltbrevstaksten fra Odense til København før 1805.

Brevet er påtegnet "K. T." sandsynligvis fordi postmester Christian Bøgvads enke havde "lært det" af sin mand. Der var ikke tale om et tjenestebrev og brevet blev frigjort ved Baumgartens modtagerattest.

Taksten skal findes efter princippet i placaten af 28.12.1788, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 300-350 Rdlr. som for 3½ brev osv. Enkeltbrevtaksten fra Bogense til København på det tidspunkt var 4 Lß (se Kapitel 13):

Under 100 Rdlr. - 1 × enkeltbrevtakst á 4 Lß:4 Lß

som der også står bag på brevet.

oldline

 
Bie
Fig. kl16-bogense-bie8. (Ex Morten Pieper).

5. Udateret bancobrev fra collecteur Christian Bøgvads enke i Bogense
Teksten på brevet er:

Til
S: T: H r Classe Lotterie Inspecteur
Bie

Herudi 47 R d
K: T:
        i/
Kiøbenhavn

. Bøgvads enke, har, efter sin mands død, har anvendt dennes segl og brugt sort sørgelak. Man kan se af lakseglenes placering, at "Tre-Segls-Placaten" endnu ikke var udsendt, hvorfor det er sikkert, at brevet er fra før 1805.

Brevet blev sendt fra Bogense til Odense og herfra med pakkepost til København. I Odense er brevet karteret og sat i porto: "8 - 4 ß".

Taksten skal findes efter princippet i placaten af 28.12.1788, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 300-350 Rdlr. som for 3½ brev osv. Enkeltbrevtaksten fra Bogense til København på det tidspunkt var 4 Lß (se Kapitel 13):

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevtakst á 4 Lß:4 Lß

som der også står bagpå brevet.

oldline

 
Bie
Fig. kl16-bogense-bie83.
(Gengivet med venlig tilladelse af Ole Laursen, Østerbro).

6. Udateret bancobrev fra collecteur Christian Bøgvads enke i Bogense (indsat 22.03.2015)
Teksten på brevet er:

Velædle
H r Classe Lotterie Inspecteur
Bie

Herudi 83 R d B:S:
Lotterie Penge
 
fco     i/
  Kiøbenhavn

Bøgvads enke har, efter sin mands død, anvendt dennes segl og brugt sort sørgelak. Man kan se af lakseglenes placering, at "Tre-Segls-Placaten" endnu ikke var udsendt, hvorfor det er sikkert, at brevet er fra før 1805. Sandsynligvis har hun haft sin sorte lakstang med, så postseglet også kunne påtrykkes i sort lak.

Brevet blev sendt fra Bogense til Odense og herfra med pakkepost til København. I Odense er brevet karteret og sat i porto, men der er intet kartenummer eller en portopåskrift på brevet, hvilket er oplagt, da postmester Bøgvads enke har betalt for fremsendelsen og skrevet "fco" (franco) på forsiden af brevet. Ifølge oplysning fra Ole Laursen, er der kartenummer påskrevet bagpå: "2 -".

Taksten skal findes efter princippet i placaten af 28.12.1788, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev .... og 300-350 Rdlr. som for 3½ brev osv. Enkeltbrevtaksten fra Bogense til København på det tidspunkt var 4 Lß (se Kapitel 13):

1-100 Rdlr.: 1 × enkeltbrevtakst á 4 Lß:4 Lß

som der således mangler påtegning om på brevet.

oldline

 
Bie
Fig. kl16-bogense-bie62. (Ex Morten Pieper).

7. Udateret bancobrev fra collecteur Thane i Bogense
Teksten på brevet er:

Herren     62
Classe Lottories Inspecteur
Bie

Herudi 176 r 64 ß
i BoSl. Classe
Lotteriet vedkommende
        i/
Kiøbenhavn

"BoSl" = Banco Sedler.

På forsiden
er der med rødkridt anført "NB 30", men NB-påtegningen havde ingen effekt, da Bie under alle omstændigheder skulle kvittere for bancobrevet. De med rødkridt påførte 30 var det portobeløb, som Bie skulle frigøre med sin modtagerattest.

Bagsiden
Man kan se af lakseglenes placering, at bestemmelserne i "Tre-Segls-Placaten" er overholdt, hvorfor brevet er fra efter 01.01.1805.

Bogense-postkontorets kartenummeret og porto er anført: "48 - 30" og brevet er omkarteret i Odense: "18 - 30", men hvad de "180" betyder, ved jeg ikke.

Det antages, at brevet er fra perioden 01.01.1812-31.01.1813, hvor enkeltbrevstaksten fra Bogense til København var 6 Lß.

Taksten skal findes efter princippet i placaten af 28.12.1788, hvor 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, 100-150 som 1½ brev og 150-200 Rdlr. som for to breve osv. Enkeltbrevtaksten fra Bogense til København på det tidspunkt var 4 Lß (se Kapitel 13):

150-200 Rdlr. - 2 × enkeltbrevtakst á 6 Lß:
Medfølgende brev til 3 × enkeltbrevstakst:
I alt:
12 Lß
18 Lß
30 Lß

som der også står bagpå brevet.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

13.09.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional