Klasselotteri-Kollektører fra Bergen 1753-1814
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Bergen
posthus blev etableret omkring 1648, men jeg må straks indrømme, at min viden og litteratur om den norske posthistorie begrænser sig til tre - dog væsentlige - værker om de norske postforhold: Ivar Sundsbøs "Norske Brev før 1855" (fra 1989), Hans Berrums "Norges Posthistorie 1720-1814" (fra 1906) samt August Schous "Postens Historie i Norge" fra 1947. På trods af det, vil jeg undlade at beskrive de norske breves vandring til Danmark mere indgående end jeg har gjort i Kapitel 15, der "kun" omhandler norske Bancobreve til klasselotteriet i Danmark og deres takster.

Folketællingerne
i Norge er også et spændende kapitel, men også her vil jeg overlade til læserne at grave dybere, hvis dette ønskes. Her nøjes jeg med at konstatere, at der i hele perioden har været behov for to kollektører ad gangen i Bergen.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Bergen-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældende i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Bergen
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Gasser, Johan Henrik1753Apotheker (Svaneapoteket)?
Steen, Thomas1754Procuratorf. o. 1699 / † 1770
Veiner, Johan1753-1754 1779-1792Raadmand - Borgemesterf. 06.01.1722 / † 07.02.1793
Kierumgaard, Andreas 1773, 1779-1794Klokker i Bergen Domkirkef. 1740 / † 21.10.1804
Paasche, David1793-1813Kjøbmandf. 1762 / begr. 08.10.1818
Haslund, Maren Regina1796-1813Mad.24.06.1776 / 18.07.1835
Valeur, Herman Christian1802-1813??

Bergens Kollektørsegl
Würnfeldt
Antages at være Veiners segl.
Bergens Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
Indbyrdes størrelsesforhold er her gengivet korrekt.

Som man kan se af kollektørseglet, er det ret anonymt og da vi (endnu) ikke kender andre Bancobreve fra Bergen end det herover viste, kan der være tale om Søren Veiners eller Kierumgaards segl. Einar Audun Hanstveit (Bergens Filatelistklub) har oplyst, at Statsarkivaren i Bergen mener, at seglet på brevet efter al sandsynlighed er Johan Veiners. Signeten tilhører en mand, som var lidt "finere" end andre, og Veiner var definitivt en sådan type. Dette er selvfølgelig ikke dokumenteret endnu.

Baumgarten var Klasselotteriinspektør i perioden 13.03.1770-02.11.1790, og C7-seglet har været anvendt i næsten hele hans inspektørperiode indtil 13.04.1787, hvor Fr. VI blev regent pga. C7s sygdom.

Referencer

  1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
  2. Johan Henrik Gasser. Einar Audun Hanstveit (Bergens Filatelist-Klub): Sollieds arkiv, Statsarkivet i Bergen.
  3. Thomas Steen. Einar Audun Hanstveit: Sollieds arkiv, Statsarkivet i Bergen: Steen omkom i en bådulykke på Voss i 1770. Liget blev aldrig fundet, men rester af båden blev fundet mange år senere.
  4. Johan Veiner: Einar Audun Hanstveit (Bergens Filatelist-Klub): Sollieds arkiv, Statsarkivet i Bergen.
  5. Andreas Kierumgaard samt Einar Audun Hanstveit (Bergens Filatelist-Klub).
  6. David Paasche. Einar Audun Hanstveit (Bergens Filatelist-Klub): Sollieds arkiv, Statsarkivet i Bergen.
  7. Maren Regina Haslund.
  8. Peter Valeur.

Tak
til F.C. Moldenhauer AS, Frimerkehuset, Norge, til Erik Menne Larsen, Thomas Høiland og Arne Begtrup, Kephila, for venlig tilladelse til at vise de efterfølgende breve. Også en stor tak til Einar Audun Hanstveit (Bergens Filatelistklub) for oplysninger om kollektørerne.

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-bergen-baum27.
(Gengivet med venlig tilladelse af F. C. Moldenhauer, Norge:
Auktion nr. 66, 16.11.2007, lot nr. 404.
(Har også været vist i Posthistorisk Tidsskrift nr. 2/1977, s. 21).

1. Udateret Bancobrev fra Bergen (Farvekopi indsat 30.10.2014)
Teksten på brevets forside er:

N o 27/
Velædle
H r Johan Fried r: Baumgarten
Kongelig Lotterie Inspecteur
Banco Sedler 12 R dlr
C7 timus
   
 
i /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser foroven "N o 27", der er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet. Over det kongelige insigne ses en stilliseret kongekrone - en såkaldt "krone-slynge". Insigniet betød, at brevet er blevet afsendt som var det et kongeligt tjenestebrev, hvilket det dog ikke var.

Bagsiden
viser Bergens kartering og portoangivelse "Bergen - 84 - 6" samt to postsegl med kollektørseglet i midten.

Taxeringsprincippet følger placat af 31.12.1734 - idet placaten af 31.12.1773 ikke omfattede Norge, og brevet er efter alt at dømme sendt før forordningen af 28.02.1788 trådte i kraft pr. 01.04.1788.

31.12.1734-forordningen
var således i kraft i den del af Baumgartens periode, som omfattede 13.03.1770-31.03.1788. Forordningen gjorde gældende, at "Brevet skulle betales for sig, og Vexler, Regninger og Documenter for sig"; (Banco-sedler blev henregnet til dokumenter, da man endnu ikke havde pengesedler i Danmark, da 1734-forordningen blev udgivet.,

Endvidere: " .. og naar da slige Papirer og Documenter vejer under et halv Lod, skal de betales for ½ Lods Vægt".

I første omgang forsøger vi med en portoberegning efter 31.12.1734-forordningen, idet portoen for et enkeltbrev fra Bergen til København var 12 Lß, jf. Kapitel 15.

Taksten for brevet:
Taksten for Banco-Sedler (12 Rdl.). Vægt mindre end ½ lod:
I alt:
12 Lß
  6 Lß
18 Lß

Som det ses, stemmer dette ikke helt med portopåskriften bag på brevet. Så vi prøver at se, hvad portoen bliver ved brug af 28.02.1788-forordningen, der blot siger, at "Fra 1 til 100 Rdlr. betales som et enkelt Brev":

1-100 Rdl.: 1 × enkeltbrevsporto: 12 Lß

og det passer heller ikke, så mon ikke postmesteren i Bergen har skrevet forkert - eller hvad?

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-bergen-baum47.
(Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland).

2. Udateret Bancobrev fra Bergen
Teksten på brevets forside er:

N o 47/
    Velædle
H r Johan Fried r: Baumgarten
Kongelig Lotterie Inspecteur
C7 timus
    Banco Sedler 452 r
   
 
i /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser foroven "N o 47", der er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet. Insigniet betød, at brevet er blevet afsendt som var det et kongeligt tjenestebrev, hvilket det dog ikke var.

Bagsiden
viser Bergens kartering og portoangivelse "Bergen - 111 - 30 -" samt to postsegl med kollektørseglet i midten.

Taxeringsprincippet følger placat af 31.12.1734 - idet placaten af 31.12.1773 ikke omfattede Norge, og brevet er efter alt at dømme sendt før forordningen af 28.02.1788 trådte i kraft pr. 01.04.1788.

31.12.1734-forordningen
var således i kraft i den del af Baumgartens periode, som omfattede 13.03.1770-31.03.1788.

1734-forordningen sagde, at "Brevet skulle betales for sig, og Vexler, Regninger og Documenter for sig"; (Banco-sedler blev henregnet til dokumenter, da man endnu ikke havde pengesedler i Danmark, da man udgav 1734-forordningen).

Endvidere: " .. og naar da slige Papirer og Documenter vejer .... fulde 1 Lod til 1½ Lod, skal de betales for 1½ enkeltbrevstakst". Da portoen for et enkeltbrev fra Bergen til København var 12 Lß, jf. Kapitel 15, bliver taksten:

Taksten for brevet:
Taksten for Banco-Sedler (452 Rdl.). Vægt 1 - 1½ lod:
I alt:
12 Lß
  18 Lß
30 Lß

hvilket også står bag på bancobrevet.

(Hvis vi antager, at brevet er fra perioden efter at 28.02.1788 forordningen trådte i kraft pr. 01.04.1788, ser regnestykket noget anderledes ud: For 452 Rdlr. skulle betales 5 × enkeltporto og det giver således 5 × 12 = 60 Lß og det passer bestemt ikke med påskriften bag på brevet).

oldline

Baumgarten
Fig. kl16-bergen-baum1.
Illustration fra Kephila International Frimærkeauktion 3.-5. oktober 1988, lot. nr. 12.
(Gengivet med venlig tilladelse af Arne Begtrup / Kephila).

3. Udateret Bancobrev fra Bergen
Teksten på brevets forside er:

N o 1/
    Velædle
H r Johan Fried k: Baumgarten
Kongelig Lotterie Inspecteur
C7 timus  
i /
    Kiøbenhavn

Forsiden
viser foroven "N o 1", der er Baumgartens egen nummerering af Bancobrevet. Insigniet i nederste venstre hjørne kunne betyde, at brevet er blevet afsendt som et kongeligt tjenestebrev.

Bagsiden
er desværre ikke vist i kataloget, men det fremgår af beskrivelsen i kataloget, at bagsiden viser Chr. VIIs segl, og - som det fremgår af de to andre kendte bancobreve fra Bergen - kan både laksegl, kartenummer og porto være anført på bagsiden.

Der er mærkværdigvis ikke anført, hvor mange penge, der var i brevet, men det kan måske skyldes, at der ikke var nogen og at det således kun er et almindetligt kongeligt tjenestebrev, der dog kunne frigøres ved en modtagerattest.

En nærmere beskrivelse og eventuel portoudregning må derfor vente til brevets bagside kommer til mit kendskab.

oldline

Tilbage til Kapitel 16

30.10.2014
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional