Klasselotteri-Kollektører fra Aarhuus 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Aarhuus
I hele perioden 1753-1830 var Aarhuus hovedpostkontor med regelmæssig afgang af den agende post til København.

Folketællingerne
viser, at Aarhuus havde et indbyggertal på 3.837 i 1769, 4.052 i 1787, 4.102 i 1801, og 6.765 i 1834. Indbyggertallet steg til knap det dobbelte (11.032) i 1860, så i perioder var der således behov for flere samtidige klasselotterikollektører til at betjene byens indbyggere.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark (Norge indtil 1814 og Hertugdømmerne til 1820) og en gennemgang af aviserne giver et billede af Aarhuus-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisens december-udgave (enkelte kollektørlister blev bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, og januar-listerne er da anvendt som gældede i december året før). Under skemaet vises aftryk af de kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises de tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Aarhuus
Navn:Kollektør-periode (ca. dec.):Profession:Født/Død:
Kuhr, Herman1753Magister ved Aarhuus KatedralskoleFallit/Bortrejst 1765.
We(i)gner, Henrich1753 - 1754Postmester??.??.1707 / 01.03.1743
Ingen nævnt/fundet1755 - 1770
Giern, Søren1771 - 1786Købmand1724 / 1786
Harbou, Andreas von1773Oberstløjtnant og Commandør af Aarhuus Regimentf. o. 1726 / ?
Blach, Anne Mogensdatter (enke efter S. G.)1787 - 1814Stempelpapirforhandlerf. o. 1737 / 10.01.1815
Jørgensen, Laurits1809 - 1825Købmandf. o. 1735 / ?
Giern, Mogens Blach1815 - 1830Købmand og Stempelpapirforhandlerf. o. 1771 / 31.05.1841
Johnsen, Lauritz Aaebye1828 - 1830Købmandf. o. 1798 / ?

Aarhuus Kollektørsegl
Anne Blach
Anne Blach. 1787-1814.
Anne Blach
Anne Blachs stempelpapirforhandler-segl. 1787-1814.
Man kan se en kongekrone samt en lille balancevægt i seglet.
Anne Blach
Laurits Jørgensen. 1809-1825.

Aarhuus Kollektørsegl - fortsat
Giern
Mogens Blach Giern. 1815-1830.
Giern
Mogens Blach Giern. 1815-1830.

Aarhuus Postkontors segl
Fr.6
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

 1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
 2. Kuhr
 3. We(i)gner
 4. Søren Giern
 5. Harbou
 6. Anne Mogensdatter Blach
 7. Jørgensen
 8. Mogens Blach Giern - Død
 9. Johnsen

Tak
til Holger Lund Christensen, Aarhus, Keld Valbæk, Aarhus, Thomas Høiland, og Erik Menne Larsen, Tønder, for udlån af illustrationerne af Aarhuus-Bancobrevene.

oldline

Klasselotteriet
Fig. kl16-aarhus-pht24.
(Gengivet med venlig tilladelse af Erik Menne Larsen).

1. Udateret Bancobrev fra Aarhuus

                      63
      Velædle
Hr. Lotterie Inspectur Bie

Herudi
i Banco
Sedler
- 864 Rd
    a
Kiøbenhavn

Brevet er kopieret fra Posthistorisk Tidsskrift nr. 2/1977, s. 24, hvorfor seglene ikke kan identificeres, men beskrivelsen af bancobrevet lyder: "Bagsiden viser sort sørgesegl" - sandsynligvis pga. Chr. 7s bortgang i 1808: "C7 - AARHUS AGENDE POSTCONTOIRS SEGL" "og kartenummer og porto:" "6 - 63".

Taksten for de 864 Rdlr. skal beregnes efter 23.02.1788-forordningen, punkt III C:
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, o. s. v. enten Summen er i store eller smaae Sedler;". Som det fremgår af kapitel 13 var enkeltbrevsportoen Aarhus-København 7 Lß i 1808, så taksten bliver:

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:
½ enkeltbrevstakst for hver efterflg. påbegyndt 50 Rbdlr.
(864-100)/50 = 15,28 = 16 × 7/2:
I alt:
7 Lß

56 Lß
63 Lß

hvilket også fremgår af brevet.

Billede fra oldline

Klasselotteriet
Fig. 9-5. (Gengivet med venlig tilladelse af Thomas Høiland).

2. Udateret Bancobrev fra Aarhuus

/ST/                   79             57
Hr. Kongl. Klasse Lotterie Inspectur Bie

Herudi 12 Rbd Sm
udi 6 Stk. Specier
    a/
Kiøbenhavn

På Bagsiden ses udstreget kartenummer og porto: "10 - 57" men også det gældende kartenummer samt porto: "10 - 69", der viser, at postmanden, der takserede Bancobrevet, regnede galt i første omgang.

Man bemærker fire forhold, der kan hjælpe med til analysen af taksten:

 1. Beløbet er angivet i Rbd = Rigsbankdalere, hvorfor brevet kun kan være et brev fra efter indførelsen af Rigsbanken 01.02.1813.
 2. Den ret høje porto for 12 rigsbankdaler i sølv (som er sendt som 6 species) tyder på, at brevet er sendt i det urolige år i 1813.
 3. De sorte "sørge"-Fr. VI-segl antyder en nylig afdød person af en høj rang. Chr. VII døde 13.03.1808, men jeg kan ikke rigtig finde en bortgået højtstående person der døde i 1813, så måske er det kun i sorg over statsbankerotten, at der er anvendt sort lak?
 4. Derimod er seglet identificerbart, idet det bærer initialerne "AB", som står for "Anne Mogensdatter Blach", der var kollektør i 1787-1814.

Den høje porto på 69 Rbß for brevet passer kun med een periode:

Taksten i perioden 01.02.1813-06.08.1813
Afstanden mellem Aarhuus of København var, jf. miletabellen i Kapitel 4, Fig. 4-3: 45¾ mil og taksten for sølvmønt ses i Kapitel 9, Fig. 9-4 at være 48 Rbß. Endelig fremgår det af Kapitel 13, at taksten for et enkeltbrev fra Aarhuus til Kbhvn. var 21 Rbß i nævnte periode:

12 Rbdlr. sølv - 45¾ mil:
Ledsagebrev til enkeltbrevsporto:
I alt:
48 Rbß
21 Rbß
69 Rbß

Brevet er altså fra tiden, hvor kursen mellem pengesedler og sølv - for postvæsenets vedkommende - var i pari. Tilbage er der kun at bemærke, at de "79" og "57" på forsiden af brevet er hhv. Bies registreringsnummer og den i første omgang forkert udregnede porto, som fremgår af det udstregede karte nummer og porto "10 - 57" på bagsiden.

Altså er brevet, på trods af den lidt nussede forside, et aldeles spændende brev, da det er fra perioden 01.02.1813-06.08.1813, hvor det indlagte beløb endnu ikke skulle angives i Navne-Værdi - der var heller endnu ikke forskel på kursen mellem seddelpenge og sølvmønt.

Billede fra oldline

Keld Valbæk
Fig. 9-9. (Gengivet med venlig tilladelse af Keld Valbæk, Aarhus).

3. Udateret Bancobrev fra Aarhuus
Forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Teksten på brevet lyder:

/: S T :/
Hr. Kongl. Klasse Lotterie Inspectur Bie
Herudi 16 Rbd
Sølvmyndt, Skriver
Sexten Rigsbankdaller
S: m.
a /
Kiøbenhavn

Bemærk, at der står "Rigsbankdal(l)er" - altså et Bancobrev sendt efter 01.02.1813, men hvornår?

Af Kapitel 4, Fig. 3, fremgår det, at mile-afstanden fra Aarhuus til København var 45¾ Mile og Kapitel 9, Fig. 9-7 fra 16.11.1814, ses, at portoen for op til 20 Rbdlr. var 38 Rbß.

16 Rbdlr. - 45¾ mil:
50 % tillæg, jf. cirkulæreordren af 15.11.1814:
I alt
38 Rbß
19 Rbß
57 Rbß

Nu kan man se, at der først er påskrevet kartenummer 18 og porto 28 Rbß bagpå brevet. Det vidner om en fejltaksering efter 23.02.1788-forordningen, hvor der står, at der skal fra 1-100 Rdlr. skal betales som for eet brev, hvilket netop er 28 ß efter takst-tabellen (se Kapitel 4), men da denne er udstreget og der er påskrevet en ny porto på 57 Rbß, så postmesteren har opdaget, at han har lavet en fejl i første omgang.

Desværre er seglet lidt utydeligt, men det kan ses, at der er en kongekrone samt en lille balancevægt i seglets højre side, hvorfor der ikke kan være tvivl om, at det er Anna Blachs stempelpapir-forhandler-segl.

oldline

MBG
Fig. kl16-aarhus-hl.
(Gengivet med venlig tilladelse af Holger Lund Christensen, Aarhus)

4. Udateret Bancobrev fra kollektør Mogens Blach Giern i Aarhus (Indsat 09.04.2014)
Teksten på brevets forside er:

/:S T:/                     88
Hr Kongl. Klasse Lotterie
    Inspectur Bie
Herudi 48 Mrk.
Specier
   
i /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "88", som er Bies nummerering af brevet. Beløbsangivelsen "48 Mrk Specier" viser, at der er tale om 48 × 16 = 768 Rigsbankß / 96 = 8 Rigsbankdaler i sølv. (1 Mark = 16 ß, og 96 ß = 1 Rigsbankdaler).

Bagsiden
viser to anførsler af kartenummer og porto, hvor den første er forkert og derfor overstreget: "18 - 14.". Den anden karte- og portoangivelse er derimod korrekt: "18 - 57".

Brevet er fra perioden 01.02.1813-06.08.1813
Ved at prøve sig lidt frem, kan man se, at portoen er korrekt og at brevet er fra den spændende periode lige efter statsbankerotten i 1813: Af Kapitel 13 ses, at der var 45 ¾ mil fra Aarhus til København. Endvidere ses af Kapitel 9, Fig. 9-4 (Takst for bl.a. sølvmønt gældende fra 01.02.1813), at sølvtaksten for de 8 Rbd. da var 36 Rbß, og endelig kan man se, at der må have medfølget et brev til enkeltportotakst, 21 Rbß (Kapitel 13: 21 Rbß var taksten 01.02.1813-06.08.1813).

Taksten bliver herefter:

8 Rbdlr. sølv - 45¾ mil:
Ilagt brev til enkeltporto:
I alt:
36 Rbß
21 Rbß
57 Rbß

som der også står bag på brevet.

Der er brugt sort segllak, hvilket normalt betyder, at man sørger over en afdød, men da det er kollektøren, der skal medbringe lak, kan postvæsenet næppe gøre indvendinger, hvis han vil bruge nogle gamle lakstumper af sort farve. Desuden kan man mageligt forestille sig, at kollektør Mogens Blach Giern udtrykte sin sorg over statsbankerotten ved at bruge sort lak!

oldline

Aarhuus
Fig. 9-16. (Gengivet med venlig tilladelse af Keld Valbæk, Aarhus).

5. Dateret Bancobrev fra kollektør Mogens Blach Giern, Aarhuus
Brevet er indvendig dateret: "Aarhuus d 1 Marti 1815". Det er forseglet efter "Tre-Segls-Placaten" af 24.11.1804, gældende fra 01.01.1805. Postkontorets segl viser, at det er Fr. VI, der var regent, da brevet blev afsendt (Fr. VI var konge i perioden 13.03.1808-03.12.1839). Teksten på brevet:

/:S T:/                97
Hr. Kongl. Klasse Lotterie
        Inspectur Bie.
Herudi i
Bco Sædler
18 Rbd N V
     
a/
Kiøbenhavn

Bagpå brevet er anført kartenummer og porto: "17 - 28" og inde i brevet har Aarhuus-kollektøren gentaget indholdet samt skrevet sit navn og dato:

Herudi 18 Rbd N. V.
  fra M B Giern
Aarhuus d 1 Marti 1815 -

Af "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger" fra 1824 fremgår det, at kollektøren da var Købmand Gjern. Han findes i folketællingerne 1801, 1834 og 1840, hvor han i sidstnævnte står anført som "Mogens Black Gjern - Købmand".

Taksten for et enkeltbrev fra Aarhuus til Kbhvn. ses af Kapitel 13 at være 28 Rbß i perioden 07.08.1813-31.07.1818 og iflg. pakkepostbestemmelserne pr. 28.01.1813 skulle brevet takseres efter:
    "Hvad enten Summen er i smaae eller store Sedler, betales fragten efter Brevtaxten saaledes: 1 Rdlr. indtil fulde 100 Rdlr. som for et enkelt Brev.; over 100 Rdlr. indtil fulde 150 Rdlr. som for et halvandet Brev; og saa fremdeles halv Porto for hver 50 Rdlr. mere."

Taksten bliver således:

1-100 Rbdlr.: Enkeltbrevsporto:28 Rbß

Her er der ingen forhøjelse af portoen på 100 %, idet circ. 16.05.1812, punkt f's bestemmelse om forhøjelsen af taksten på 100 % ikke, jf. circ. 01.09.1812 ikke skal gælde for beløb fra 1-50 Rdl.

Der er brugt sort segllak, hvilket normalt betyder, at man sørger over en afdød, men da det er kollektøren, der skal medbringe lak, kan postvæsenet næppe gøre indvendinger, hvis han vil bruge nogle gamle lakstumper af sort farve.

Billede fra oldline

MBG
Fig. kl16-aarhus-scheel69.

6. Udateret Bancobrev fra MBG i Aarhus
Teksten på brevets forside er:

/:S T:/   30 Lodt         - 69
          NB, 4 Diff 2 ß ei paatagelige   76
Hr Major v: Scheel
    Rider af Danb: og Kongelige
    Klasse Lotterie Inspectur
Hermed en liden Paque
i Læred Mrk. Scheel
derudi 19½ Rbd Sølv
Myndt, siger Nitten
enhalv Rigsbankd S:M:
Forsiglet - værd 49 Rbd N: V:
   
i /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "76", som er Scheels nummerering af brevet. "Niten" med lang streg over "t" betyder et "dobbelt t"). Teksten: "NB, 4 Diff 2 ß ei paatagelige" tolker jeg således, at Scheel har bemærket en difference på 4 Rbß mellem indhold og det på brevet anførte beløb, og at han efterfølgende kun har villet paatage sig ansvar for de 2 ß. Det er selvfølgelig et rent gæt, da vi ikke har noget indhold af brevet at holde os til.

Bagsiden
Det antages, at de "69" er portoen og at kartenummeret ikke er synligt pga. foldningen af brevet. Kursen kan udregnes:

49 Rbd. Navneværdi × 96 =
19½ Rbdlr. × 96 =
4704 Rbß
1872 Rbß

hvilket vil sige, at postkursen på det tidspunkt var 4704/1872 × 200 = 503! og det kan ikke være rigtigt. Postkursen må have været 500, og omregningen ville da have givet en Navne-Værdi på 19½ × 500/200 = 48,75 N.V., som meget naturligt er påskrevet brevet som 49 Rbdlr. N.V.

Brevet er fra perioden 01.01.1817-26.01.1818
Første dato er von Scheels tiltrædelsesdato og anden dato er den sidste dag, hvor der skulle tillægges 50 % på taksten for sølvmønt i Bancobreve (se Kapitel 18, 16.11.1814 (circ. af 05.11.1814). Taksten kan derfor beregnes ved brug af skemaet Kapitel 10, Fig. 10-2, idet taksten skal beregnes efter indholdets Navneværdi:

49 Rbdlr. N.V. - 45¾ mil:
Ilagt brev til enkeltporto:
I alt:
46 Rbß N.V.
23 Rbß N.V.
69 Rbß N.V.

som der også står bag på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 6 ß". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-1bp, er bærepengene for et indhold indtil 100 Rbdlr. N.V. = 6 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Sølvpengene må have vejet "30 Lodt", som der er anført på brevet.

Andre forhold, der passer med, at det er kollektør Mogens Blach Giern, der har sendt brevet, er måden at skrive "/:S T:/" på samt stavemåden "Inspectur" (udeladt det sidste "e"). Se evt. Aarhus-brevene til sammenligning. Hvorfor postkontoret ikke har påsat kontorets segl, har jeg ingen forklaring på. Jeg har heller ingen forklaring på det påskrevne beløb / tekst øverst midt på brevet. Man kan så undre sig over to forhold: 1. De manglende postsegl. 2. Det manglende kartenummer. Men jeg har ingen forklaring - og jeg kan ikke spørge Mogens Blach Giern!

oldline

Scheel
Fig. kl16-aarhuus-scheel63. (Ex Morten Pieper).

7. Udateret Bancobrev fra kollektør Laurits Jørgensen i Aarhus
Teksten på brevets forside er:

Hójvelbaarne!         23 -
    63
Herr Major og Ridder v. Scheel
Inspecteur ved det Kongelige
Klasse Lotterie
Herudi 104 Rbd Sedler
i Sølv = 83 Rbd 20 ß
Lotteriepenge
   
i /
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "63", som er Scheels nummerering af brevet. "23 -" betyder portoen for brevet.

Bagsiden
viser dateringen af brevet: 31.03.1823 og Jørgensens kollektørsegl flankeret af Aarhus Postkontor postsegl. Desuden ses kartenummer og porto: "10 - 23" samt bærepenge "Bp 8".

Jf. Kapitel 13 var enkeltbrevsportoen mellem Aarhus og København 18 Rbß sølv og taksten kan da udregnes, idet princippet følger Taxt af 15.07.1818:

104 Rbd. Navneværdi × 96 =
83 Rbd. × 96 + 20 Rbß =
9984 Rbß
7988 Rbß

hvilket vil sige, at postkursen på det tidspunkt var 9984/7988 × 200 = 250!

Taksten følger princippet i 15.07.1818-placaten: Taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. betales som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.

Portoen for brevet bliver da:

5-100 Rbdlr. sølv: 1 × enkeltbrevstakst á 18 Rbß:18 Rbß sølv

som skal omregnes til Navne-Værdi: 18 × 250/200 = 22,5 = 23 Rbß Navne-Værdi, som der også står på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 8". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 5-100 Rbdlr. sølv = 6 Rbß sølv, der med dagens postkurs skal omregnes til N.V.: 6 × 250/200 = 7,5 = 8 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1288, s. 31.AarhusF6Bie16 Rdlr.Vist her på siden - brev nr. 3

oldline

Tilbage til Kapitel 16

16.11.2015

Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional