Klasselotteri-Kollektører fra Aalborg 1753-1830
- og deres Bancobreve

© 2012-2015 - Toke Nørby

oldline

Postforbindelsen til København
Aalborg var nævnt i 24.12.1624-Forordningen som en mindre postekspedition fra 01.02.1625 og blev 1661 hovedpotkontor. Aalborg lå på hovedpostruten Aalborg-Haderslev og der var selvsagt god forbindelse til København i hele perioden 1753-1830. (DDPE-III, s. 684)

Folketællingerne
viser, at Aalborg havde et indbyggertal på 4.425 i 1769, 4.866 i 1787, 5.579 i 1801 og 7.048 indbyggere i 1834. Der var således behov for et par samtidige kollektører i byen i perioden 1753-1830.

Klasse-lotterikollektørernes ansættelses-perioder
I "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger" findes een gang om året - oftest i december måned - en fortegnelse over samtlige kollektører i Danmark og en gennemgang af aviserne giver følgende billede af Aalborg-kollektørerne virkeperioder.
    I skemaet herunder er kollektørerne opført med normalt det/de år, hvor de er nævnt i avisoversigterne (enkelte lister er bragt i januar-udgaven i aviserne i stedet for som normalt i december-udgaven, men januar-listerne er her anvendt som gældende i december året før). Under skemaet vises aftryk af det ene kollektør-segl, som vi pt. kender til, og ligeledes vises det tilhørende aftryk af postkontorets segl.

Aalborg
Navn:Kollektør-periode (ca. december):Profession:Født/Død:
Haarboe, Andreas1753-1754Vinhandlerf. o. 1713. / d. før 1795
Lodberg, Anders1753-1754, 1767Kiøbmandf. o. 1717 / begr. 17.08.1781
Halt, Hans Arentsen1753-1770Told- og Consumptionsadministrateur - Consumptionsinspekteur??.09.1716 / 08.02.1781
(Giern, Søren)1773Er fejllistet i avisen - Giern var kollektør i Aarhus
Brøtzleuf, Simon1767, 1771, 1774Fuldmægtig? / 16.04.1774
Henneberg, Frederik1771, 1774?? / d. o. 1775
Borup, Niels1771, 1774-1800Kiøbmandf. o. 1734 / ?
Milling, Ludvig Christian1775-1817Sognepræst - Klokkerf. o. 1738 / ?
Sveistrup, Ole Hvidberg1797-1817Fuldmægtig ved Amstuenf. o. 1756 / ?
Bech, Jens1819-1830Toldskriver - Fuldmægtigf. o. 1776 / ?
Grønnerup, Kristen1819-1830Fuldmægtig ved postkontoretf. o. 1783 / 16.03.1849

Aalborg Kollektørsegl
Borup
Niels Borup. 1771, 1774-1800.
?
Ole Hvidberg Sveistrup. 1797-1817
Bech-Grønnerup
Bech eller Grønnerups kollektørsegl. 1823.

Aalborg Postsegl
C7
Chr. 7. 14.01.1766-13.04.1787 - død 13.03.1808.
F6-1
Fr. VI, regent 14.04.1787. Konge 13.03.1808-03.12.1839.
Seglet er anvendt fra 1808- ca. 1824.
Seglenes indbyrdes størrelsesforhold er ikke gengivet korrekt.

Referencer

 1. "Kiøbenhavns Kongelig allene priviligerede Adresse=Contoirs Efterretninger." Diverse årgange 1753-1830.
 2. Andreas Haarboe.
 3. Anders Lodberg samt dødsdag.
 4. Hans Arentsen Halt.
 5. Simon Brøtzleuf.
 6. Frederik Henneberg.
 7. Niels Borup. (FT-1801).
 8. Ludvig Christian Milling. (FT-1787).
 9. Ole Hvidberg Sweistrup. (FT-1801).
 10. Jens Bech.
 11. Kristen Grønnerup.

Tak
til Flemming Skov Jensen, Helsingør, Petter Jørgen Taraldsen, Norge, Holger Lund Christensen, Aarhus, Morten Pieper og Skanfil.no for at stille efterfølgende viste Bancobreve til min rådighed.

oldline

Baum
Fig. kl16-aalborg-baum38. (Ex Morten Pieper).

1. Udateret Bancobrev fra collecteur Borup i Aalborg
Teksten på brevets forside er:

N o 38/
Velædle
H err     Baumgarten
Kongelige Inspecteur for De allernaa-
digst Priviligerede Kiøbenhavnsche Classe Lotterie
C7 mus
Herudi B:B:
  400 Rd r
   
a
  Kiøbenhavn

Forsiden
viser N o 38, som er Baumgartens egen nummerering af brevet.

Bagsiden
viser karte nr. og porto "1 - 36", der er Aalborg Postkontors notering. Desuden ses Borups kollektørsegl samt postkontorets C7-postsegl. Jf. Kapitel 13 var taksten for et enkeltbrev fra Aalborg til København 9 Lß i Baumgartens inspektørperiode.

Taksten følger princippet i 23.02.1788-forordningen, punkt III C):
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, osv. enten Summen er i store eller smaae Sedler"

Portoen for brevet bliver da:

350-400 Rdlr.: 4 × enkeltbrevstakst 9 Lß:36 Lß

som der også står på brevet.

"C7 mus" antyder, at der er tale om et kongeligt tjenestebrev, hvilket der ikke er og portoen blev automatisk frigjort ved Baumgartens modtagerattest.

oldline

Baum
Fig. kl16-aalborg-baum51. (Ex Morten Pieper).

2. Udateret Bancobrev fra collecteur Borup i Aalborg
Brevet er næsten identisk med ovenstående bancobrev! Teksten på brevets forside er:

N o 51.
Velædle
H err     Baumgarten
Kongelige Inspecteur for De Priviligerede
Kiøbenhavnsche Classe Lotterie
C7 mus
Herudi i B:B:
  400 Rd r
   
a
  Kiøbenhavn

Forsiden
viser N o 38, som er Baumgartens egen nummerering af brevet.

Bagsiden
viser karte nr. og porto "13 - 36", der er Aalborg Postkontors notering. Jeg ved ikke, hvad "3" betyder. Jf. Kapitel 13 var taksten for et enkeltbrev fra Aalborg til København 9 Lß i Baumgartens inspektørperiode.

Taksten følger princippet i 23.02.1788-forordningen, punkt III C):
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, osv. enten Summen er i store eller smaae Sedler"

Portoen for brevet bliver da:

350-400 Rdlr.: 4 × enkeltbrevstakst 9 Lß:36 Lß

som der også står på brevet.

"C7 mus" antyder, at der er tale om et kongeligt tjenestebrev, hvilket der ikke er og portoen blev automatisk frigjort ved Baumgartens modtagerattest.

oldline

Bie
Fig. kl16-aalborg-bie.
(Gengivet med venlig tilladelse af Petter Taraldsen, Norge
og Flemming Skov Jensen, Helsingør).

3. Udateret Bancobrev fra collecteur Sveistrup i Aalborg
Teksten på brevets forside er:

3/ S: T:                     31
H r Classe Lotterie Inspecteur Bie
                    udi
Herudi Lotto Penge
1489 Rbd 75 ß N. V.
   
  Kiøbenhavn

Forsiden
viser "3 /", som jeg ikke ved hvad betyder. "31" er Bies egen nummerering af brevet. Af beløbsbetegnelsen N. V. (Navne-Værdi) kan udledes, at brevet er fra perioden 07.08.1813 (hvor begrebet Navne-Værdi blev indført) til december 1816, hvor Bie gik af.

Bagsiden
viser karte nr. og porto "7 - 480", der er Aalborg Postkontors notering. Jf. Kapitel 13 er taksten for et enkeltbrev fra Aalborg til København 32 Rbß i periosen 07.08.1813-31.07.1818.

Taksten følger princippet i 23.02.1788-forordningen, punkt III C):
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, osv. enten Summen er i store eller smaae Sedler"

Portoen for brevet bliver da:

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst:
½ enkeltbrevstakst for hver efterflg. påbegyndt 50 Rbdlr.
(1489-100)/50 = 27,78 = 28 × 32/2:
I alt:
32 Rbß
 
448 Rbß
480 Rbß

som der også står på brevet.

oldline

Bie
Fig. kl16-aalborg-hl.
(Gengivet med venlig tilladelse af Holger Lund Christensen, Aarhus).

4. Udateret Bancobrev fra collecteur Sveistrup i Aalborg (indsat 09.04.2014)
Teksten på brevets forside er:

S: T:                     48
H r Klasse Lotterie Inspecteur Bie
 
Herudi Lotterie
Penge 18 Rbd 27 Rbß-
    udi
 
Kiøbenhavn

Bagsiden
viser karte nr. og porto "10 - 32", der er Aalborg Postkontors notering. Jf. Kapitel 13 er taksten 32 Rbß for et enkeltbrev fra Aalborg til København i perioden 07.08.1813-december 1816.

Forsiden
viser "48", som er Bies egen nummerering af brevet.

Taksten følger princippet i 23.02.1788-forordningen, punkt III C):
"Fragten betales efter Brevtaxten saaledes: 1 til 100 Rdlr. i Banco-Sedler betales som et enkelt Brev; 100 til 150 Rdlr., som 1½ Brev, 150 til 200 Rdlr., som et dobbelt Brev, osv. enten Summen er i store eller smaae Sedler"

Portoen for brevet bliver da:

1-100 Rbdlr.: 1 enkeltbrevstakst: 32 Rbß

som der også står på brevet.

oldline

Scheel
Fig. kl16-aalborg-scheel85.
Gengivet med venlig tilladelse af Skanfil.no
(Bancobrevet er også omtalt i listen i Kapitel 16).

5. Bancobrev dateret 31.03.1823 fra collecteur Bech eller Grønnerup i Aalborg (indsat 26.03.2015)
Teksten på brevets forside er:

13/                     85
Herr Major von Scheel
Ridder af Dannebrog Kongelig
Klasse Lotterie Inspecteur
Herudi 239 rbd 35 ß Sedl. og T
er i Sølv 191 rbd 45 ß
    Fr VI
  modt. Sch.  
i/
Kiøbenhavn

Forsiden
viser "13 /", som jeg ikke ved hvad betyder. "85" anses for at være von Scheels egen nummerering af brevet.

Bagsiden
viser kartenummer og porto: "7 - 79". Desuden postkontorets to obligatoriske laksegl med kollektørseglet i midten.

Postkursen var 250 på tidspunkt for brevets afsendelse, hvilket også fremgår af følgende udregning:

239 Rbdlr. × 96 + 35 Sedler og Tegn =
191 Rbdlr. × 96 + 45 Sølv =
22979 Rbß
18381 Rbß

22979 / 18381 × 200 = 250, hvilket vil sige, at 200 Rbdlr. i sølv svarede til 250 Rbdlr. N.V. Det stemmer også med oplysningen fra tabellen i Kapitel 10, Fig. 10-1.

Taksten følger princippet i 15.07.1818-placaten: Taksten for beløb indtil 5 Rbdlr. betales som for ½ brev. Over 5 indtil 100 Rbdlr. som for et enkelt brev. Over 100 Rbdlr. indtil 150 Rbdlr. som 1½ Brev og saa fremdeles halv porto for hver 50 Rbdlr. Mønt under 1 Rbdlr. skulle regnes for 1 Rbdlr.

Portoen for brevet bliver da:

150-200 Rbdlr. sølv: 2 × enkeltbrevstakst á 21 Rbß:
Medfølgende brev til enkeltbrevstakst:
I alt:
42 Rbß sølv
21 Rbß sølv
63 Rbß sølv

som skal omregnes til Navne-Værdi: 63 × 250/200 = 78,75 = 79 Rbß Navne-Værdi, som der også står på brevet.

Bærepenge
er anført med "Bp 10". Ser vi i Kapitel 10, Fig. 10-3c, er bærepengene for et indhold af 100-500 Rbdlr. sølv = 8 Rbß sølv, der med dagens postkurs skal omregnes til N.V.: 8 × 250/200 = 10 Rbß N.V., hvad der også står på brevet.

Man ser de kongelige insignier "Fr. VI", som normalt blev anvendt ved kongelig tjeneste-breve, hvad brevet ikke er, og desuagtet er brevet frigjort ved von Scheels modtagerattest.

oldline

Ikke beskrevne Klasselotteri-Bancobreve
Robert Bechsgaard udgav i april 1987, oktober 1987 og oktober 1988 tre salgskataloger med bl.a. en lang række bancobreve til Klasselotteriet. Herunder ses det/de i disse kataloger omtalte Bancobrev(e) og illustration(er) af samme - hvis der var sådanne.

Jeg har ikke skans af det/de herunder beskrevne og evt. viste Bancobrev(e), men vil gerne have det. Når/hvis jeg får skans, vil det/de blive flyttet op til de andre her beskrevne. Send mig venligst en mail, hvis du har et eller flere af de herunder omtalte/viste bancobreve:

RB-Katalog nr.BySeglInspecteurIndholdÅrstal/TekstKommentar
3. 10.1988. 1287, s. 31.AalborgF6Bie1489 Rdlr. 75 ß N.V.Vist her på siden - brev nr. 3

oldline

Tilbage til Kapitel 16

26.03.2015
Notepad Valid CSS level 3   Valid HTML 4.01 Transitional